Home / AWVN-werkgeverslijn

AWVN-werkgeverslijn

Neem contact met ons op als u
…uitleg wilt over een passage in uw cao
…uw pensioenreglement wilt laten checken
…overweegt het systeem voor functiewaardering te moderniseren
maar ook als u
…een bemiddelaar vanwege een dreigend conflict zoekt
…tijdelijk behoefte heeft aan een interim P&O’er
of wanneer u
…een gedrukt exemplaar AWVN-publicatie wilt ontvangen
…problemen hebt met het inloggen op de website
…inschrijven voor een cursus niet goed lukt.

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden. Via de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl, kunnen leden van AWVN al hun vragen over arbeidsvoorwaardelijke of arbeidsrechtelijke aangelegenheden voorleggen.

Vaak kunnen de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn de vraag zelf beantwoorden. Is dat niet het geval, dan zorgen zij ervoor dat een ter zake kundig adviseur/advocaat contact met u opneemt. In alle gevallen heeft u binnen twee werkdagen antwoord.
Aan telefonische adviezen van de AWVN-werkgeverslijn zijn in principe geen kosten verbonden.

Daarnaast verzorgen de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn in de elektronische nieuwsbrieven van AWVN de zogeheten ‘vraag van de week’. Een selectie daaruit vindt u hieronder.

AWVN-werkgeverslijn / Vraag van de week
Wanneer is het instellen van een ondernemingsraad (OR) verplicht? Bekijk antwoord
Hoe werkt u mee aan een moderne leercultuur? Bekijk antwoord
Heeft de ondernemingsraad adviesrecht met betrekking tot een voorgenomen reorganisatie? Bekijk antwoord
Wat zijn de mogelijkheden voor het verstrekken van een thuiswerkvergoeding? Bekijk antwoord
Compensatie transitievergoeding bij vervroegde WIA-uitkering? Bekijk antwoord
Bouwt een werknemer tijdens ziekte ook vakantiedagen op? Bekijk antwoord
Heeft een werknemer het recht op thuiswerken? Bekijk antwoord
Wat is een A1-verklaring? Bekijk antwoord
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de NOW-2 (t.o.v. NOW-1)? Bekijk antwoord
Coronabeleid op de werkvloer: wat is van belang? Bekijk antwoord
Op vakantie naar een gebied met een oranje reisadvies, en vervolgens in quarantaine… Loon doorbetalen? Bekijk antwoord
Heeft de werkgever een aanzegplicht als hij een werknemer met een bepaalde tijd contract van zes maanden of langer een nieuw contract aanbiedt? Bekijk antwoord
Hoe zit het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar? Bekijk antwoord
Wat houdt de verruiming van de vrije ruimte werkkostenregeling 2020 in? Bekijk antwoord
Hoe geef je medezeggenschap in samenwerkingsverbanden vorm? Bekijk antwoord
Wanneer is er sprake van collectief ontslag? Bekijk antwoord
Wanneer heeft een werknemer recht op aanvullend geboorteverlof? Bekijk antwoord
Kan een werknemer ouderschapsverlof tussentijds onderbreken of beëindigen? Bekijk antwoord
Leefstijlbeïnvloeding van werknemers: waar ligt de grens voor werkgevers? Bekijk antwoord
Wat zijn arbeidsvoorwaarden? Bekijk antwoord
Kan ik een vakbond toegang tot de cao-onderhandelingen ontzeggen? Bekijk antwoord
Kan ik studiekosten van een werknemer fiscaal aftrekbaar of vrijgesteld vergoeden? Bekijk antwoord
Mogen Britten na de Brexit nog zonder een vergunning in Nederland werken? Bekijk antwoord
Wat verandert de Wab aan de transitievergoeding per 1 januari 2020? Bekijk antwoord
Moet een medewerker bereikbaar zijn buiten de afgesproken werktijd? Bekijk antwoord
Bij welke zomerse temperatuur is het te warm om te werken? Bekijk antwoord
Wat verandert er in de ketenregeling door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)? Bekijk antwoord
Een werknemer wil doorwerken na zijn AOW-leeftijd. Hoe zit het met de pensioenopbouw? Bekijk antwoord
Mag ik als werkgever de standplaats van de werknemer wijzigen? Bekijk antwoord
Kunt u een concurrentiebeding afspreken met een werknemer bij een contract voor bepaalde tijd? Bekijk antwoord
Bent u als werkgever verplicht om een beeldschermbril te vergoeden? Bekijk antwoord
Wat is de rol van de OR bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Bekijk antwoord
Wat houdt de compensatieregeling transitievergoeding in? Bekijk antwoord
Wat is er per 1 januari 2019 in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd? Bekijk antwoord
Geldt ketenregeling bij arbeidsovereenkomst o.b.v. beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Bekijk antwoord
Recht op transitievergoeding bij gedeeltelijke opzegging arbeidsovereenkomst? Bekijk antwoord
Moet er over meerwerk- en overwerkuren pensioen worden opgebouwd? Bekijk antwoord
Kan ik de arbeidsovereenkomst van een disfunctionerende medewerker beëindigen? Bekijk antwoord
Heeft de ondernemingsraad adviesrecht m.b.t. een voorgenomen reorganisatie? Bekijk antwoord
Moet u een verzoek tot arbeidsduurverkorting honoreren? Bekijk antwoord
Welke gevolgen heeft de naderende brexit voor uw Engelse werknemers? Bekijk antwoord
Mag u het vakantieverzoek van een werknemer afwijzen? Bekijk antwoord
Bent u verplicht om werknemers op feestdagen vrij te geven? Bekijk antwoord
Wanneer is het instellen van een ondernemingsraad (OR) verplicht? Bekijk antwoord
Wat houdt de identificatie- en verificatieplicht in voor werkgever en werknemer? Bekijk antwoord
Hoe voorkom ik dat bijdrage aan thuiswerkende werknemer wordt gezien als verkapt loon? Bekijk antwoord
Mag ik een proeftijd overeenkomen in arbeidsovereenkomst van zes maanden? Bekijk antwoord
Hoeveel uren schrijf ik af als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer vakantie opneemt? Bekijk antwoord
Geldt de ketenregeling ook voor AOW-gerechtigde werknemers? Bekijk antwoord
Consignatie en arbeidstijd: hoe zit het ook alweer? Bekijk antwoord
Mag u de wettelijke opzegtermijn van één maand die een werknemer heeft, verlengen? Bekijk antwoord
Wat verandert er in 2019 precies in het recht van partners op geboorteverlof? Bekijk antwoord
Contract voor bepaalde tijd loopt af. Hebt u een aanzegplicht? Bekijk antwoord
Kan een werknemer een contract voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen? Bekijk antwoord
Is een werkgever verplicht om een bedrijfshulpverlener aan te stellen? Bekijk antwoord
Moet een werkgever de kosten voor woon-werkverkeer vergoeden? Bekijk antwoord
Bouwt een werknemer ook ATV-dagen op tijdens ziekte en vakantie? Bekijk antwoord
Mag een werkgever te veel betaald loon terugvorderen of verrekenen? Bekijk antwoord
Einde dienstverband. Wat te doen met de resterende vakantiedagen? Bekijk antwoord
Welke maatregelen moet ik nemen bij hitte? Bekijk antwoord
Mag werknemer onder werktijd naar de dokter en moet ik dan loon doorbetalen? Bekijk antwoord
Hoe houd ik een werknemer (met pensioenontslagbeding in arbeidscontract) die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, in dienst? Bekijk antwoord
Werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie: zijn dat vakantie- of ziektedagen? Bekijk antwoord
Heeft een werknemer recht op loon tijdens een staking? Bekijk antwoord
Hoe wordt ouderschapsverlof (her)berekend? Bekijk antwoord
Hoe ga je als werkgever om met liefde op de werkvloer? Bekijk antwoord
Mag ik foto’s van werknemers gebruiken op de bedrijfswebsite? Bekijk antwoord
Wanneer hebben werknemers recht op pauze? Bekijk antwoord
Hoe lang mag de werkgever sollicitatiegegevens van werknemer bewaren? Bekijk antwoord
Is alleen een arbeidsovereenkomst in het Nederlands rechtsgeldig? Bekijk antwoord
Zijn uitzendkrachten verkiesbaar voor de ondernemingsraad? Bekijk antwoord
Moet de ondernemingsraad instemmen met camera’s op de werkvloer? Bekijk antwoord
Mag werknemer een vaststellingsovereenkomst ontbinden? Bekijk antwoord
Kan werknemer tijdens dienstverband vakantiedagen laten uitbetalen? Bekijk antwoord
De vaste dag ouderschapsverlof van werknemer valt op een feestdag, wat nu? Bekijk antwoord
Is het verplicht een stagiair een vergoeding te geven? Bekijk antwoord
Valt douchen en omkleden onder arbeidstijd? Bekijk antwoord
0 reacties