Adviesdiensten AWVN | Arbeidsorganisatie

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Is het werk in uw bedrijf goed georganiseerd? Functieonderzoek geeft daarop het antwoord. Maar de organisatie van het werk kan ook betrekking hebben op de verdeling van het werk door de tijd heen: arbeidstijdmanagement – optimale roosters ontwikkelen om vraag en aanbod van arbeid optimaal op elkaar af te stemmen.

Dienstverlening AWVN

De dienstverlening van AWVN is onderverdeeld in vijf clusters. Op deze pagina leest u over onze advisering op het gebied van arbeidsorganisatie.

ORBA
Voor functiewaardering, toen nog werkclassificatie geheten, bent u sinds 1947 bij AWVN op het juiste adres. Sinds 1979 hebben we ons eigen functiewaarderingssysteem: ORBA®. Het is uitgegroeid tot de meest toegepaste functiewaarderings- en indelingsmethode in Nederland: van zo’n twee miljoen werknemers de functie volgens ORBA beschreven en gewaardeerd.

In elke organisatie worden werkzaamheden uitgevoerd die verschillend van aard en inhoud zijn. Dat is de crux van functieonderzoek en -waardering. Doorgaans is dit vooral bedoeld om beloningsverschillen transparant te maken, maar functieonderzoek levert veel meer op. Het vormt een prima basis voor professioneel personeelsbeleid. Het verschaft de organisatie een blauwdruk van de belangrijkste processen en de daaraan gekoppelde functies. Het legt overlappingen en hiaten in de organisatie van werk en processen bloot. Geeft antwoord op de vraag of er mogelijkheden zijn voor werknemers om door te stromen. Maakt duidelijk of de benodigde kennis en vaardigheden in voldoende mate aanwezig zijn en in hoeverre die afgestemd zijn op de doelstellingen van de organisatie. Biedt bovendien concrete aanknopingspunten voor beoordeling. En komt goed van pas bij reorganisaties, bijvoorbeeld bij het vaststellen van uitwisselbare functies.

Roosters en arbeidstijden daarentegen biedt een totaal andere kijk op de organisatie van werk. Daarbij gaat het om het zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen in de organisatie van de werkzaamheden, werktijden en de medewerkers – om daarmee de effectiviteit en/of de flexibiliteit te kunnen verbeteren.

In onderstaand overzicht lichten we onze adviesdiensten op het gebied van arbeidsorganisatie verder toe. Neem contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

Advisering van AWVN op het gebied van de arbeidsorganisatie is altijd maatwerk.

Functiewaardering (ORBA)

ORBA is de door AWVN ontwikkelde methode om functies te analyseren, te wegen en te waarderen. De focus in de specifieke functieprofielen die tot stand komen ligt op de output, de verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat van elke functie.

ORBA is een objectief en resultaatgericht managementinstrument dat de beloningsverhoudingen binnen een organisatie verklaart en onderbouwt. Want functies binnen een organisatie verschillen nu eenmaal in de toegevoegde waarde die zij leveren aan het realiseren van de ondernemingsdoelen. Met ORBA worden deze toegevoegde waarden vergelijkenderwijs geanalyseerd en gewaardeerd op basis van goed onderbouwde en inzichtelijke criteria. Dit resulteert in helder inzicht in het functiehuis van de organisatie en de relatieve zwaarte van functies.

Met de AWVN-tool Profendo kunt u online al uw functieprofielen en -documenten toevoegen, wijzigen of zelf nieuwe maken.

Neem contact op

Generiek functiehuis

Doorgaans zijn er twee hoofdmotieven, de ene beheersmatig en de andere bedrijfsmatig van aard, die de achtergrond vormen voor de vraag of een generiek functiehuis misschien toch beter voor de organisatie is dan een specifiek functiehuis.

Een generiek functiehuis levert namelijk twee voordelen op. Vermindering van de beheersmatige lasten voor HR (gegeven de snelle veranderingen) en ruimte voor managers om hun medewerkers flexibeler en breder in te zetten. Een generiek functiehuis bestaat uit een beperkt aantal generieke profielen – ook wel ‘functiefamilies’ genoemd. Een generiek profiel omvat een set aan activiteiten en resultaatgebieden, die het werk binnen het gekozen domein afdekt.

Een generiek in plaats van een specifiek functiehuis heeft zowel voor- als nadelen. Onze benadering is daarom realistisch en praktisch. Welke toegevoegde waarde heeft een generiek functiehuis voor uw organisatie en stakeholders, wat wilt u er precies mee oplossen? Met het samen beantwoorden van deze vraag, begint onze adviesaanpak.

Neem contact op

Indicatieve functierangorde

Steeds meer organisaties en branches hebben behoefte aan een snelle indicatie van de rangorde van functies in functiegroepen, zonder dat daar uitgebreid functieonderzoek en/of -waardering aan te pas komt. Zo’n indicatieve rangordening kan snel gerealiseerd worden, op basis van a) gesprekken met directie, MT en/of OR, b) eigen functieprofielen of c) door AWVN opgestelde functieprofielen.
Het advies valt niet onder de vlag van de ORBA-systematiek.

Het voordeel van indicatieve functierangorde? Snel en relatief goedkoop te realiseren. Het nadeel: het is minder objectief en zal daardoor minder snel geaccepteerd wordt door medewerkers en/of vakbonden.

Neem contact op

Organisatie van werk

Uitgelicht:
Wendbaar organiseren

Veel bedrijven wijzigen de structuur en de aansturing van de organisatie met enige regelmaat – ook vanwege overnames en fusies. De verschillende werkprocessen van de organisatie wijzigen minder vaak: bedrijfsprocessen zijn in de regel stabieler dan de organieke inrichting van die processen.

Met het (opnieuw) structureren van werk en processen valt voor organisaties veel rendement te behalen. Onze adviesaanpak gaat uit van de bedrijfsprocessen en levert op: een effectieve organisatie- c.q. werkstructuur die vertaald kan worden in een samenhangende functiestructuur.
Optioneel kan deze functiestructuur dienen als basis voor functieonderzoek, functiewaardering en beloningsbeleid van de organisatie.

Neem contact op

Roosters en arbeidstijden

Meer informatie:
Flexibele en efficiëntere organisatie door anders roosteren

Bij roosters en arbeidstijden gaat het zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen in de organisatie van de werkzaamheden, werktijden en de medewerkers. Om daarmee de effectiviteit en/of de flexibiliteit te verbeteren.

We adviseren werkgevers over alle soorten oplossingen: van de introductie van individueel roosteren of zelfroosteren tot het ontwerpen van nieuwe collectieve roosters. Uiteraard houden we daarbij rekening met de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet.

Het beter afstemmen van de inzet van medewerkers op de patronen in de klantvraag en/of het werkaanbod, leidt doorgaans ook tot kostenreductie. Overwerk en leegloop nemen af. De klant wordt effectiever bediend. En er hoeft minder op voorraad geproduceerd te worden.

Neem contact op

Bekijk ook de andere clusters van onze dienstverlening 

Benieuwd wat AWVN verder voor u kan doen? Bekijk ook onze andere dienstverleningsclusters. Klik op een van de onderstaande banners, en u komt direct op de betreffende dienstverleningspagina terecht.

Dienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVN

Of bekijk het beknopte overzicht van de totale dienstverlening van AWVN

Overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden