Adviesrecht OR bij voorgenomen reorganisatie?

Logo AWVN-werkgeverslijnHeeft de ondernemingsraad adviesrecht met betrekking tot een voorgenomen reorganisatie?

​De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht als binnen de onderneming sprake is van een voorgenomen besluit tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of in de verdeling van bevoegdheden (artikel 25 lid 1e WOR).

Dat wil zeggen dat de OR adviesrecht heeft als er sprake is van bijvoorbeeld een reorganisatie, al dan niet samengaand met een wijziging in de personeelsformatie. In de adviesaanvraag dient een uitvoerige beschrijving van het voorgenomen besluit te worden gegeven met daarbij een onderbouwing die dat besluit kan dragen.

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft daarnaast voor dat bij het vragen van advies aan de OR een overzicht moet worden verstrekt van de verwachte gevolgen van het besluit voor de werknemers en de maatregelen die in dat verband zijn voorgenomen. Ten aanzien van die maatregelen kan in de adviesaanvraag eventueel worden verwezen naar het overleg dat met vakbonden zal worden gevoerd over het sociaal plan. Het gaat in deze fase nog om een voorgenomen besluit: de OR moet wel in de gelegenheid worden gesteld om een advies te geven op een tijdstip dat hij nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op het besluit.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden