Adviesdiensten AWVN | Arbeidsrecht

Lees­wijzer Inhoudsopgave

AWVN maakt werkgevers wegwijs in de snel veranderende wereld van het arbeidsrecht. De juristen van AWVN zijn veelal in vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom hebben onze juristen en advocaten goed zicht op alle arbeidsrechtelijke aspecten van het werkgeverschap.

Dienstverlening AWVN

De dienstverlening van AWVN is onderverdeeld in vijf clusters. Op deze pagina leest u over onze advisering op het gebied van arbeidsrecht.

Dienstverlening AWVN - arbeidsrecht

Uw betrouwbare partner 

Al ruim 70 jaar kunnen leden bij ons terecht voor juridische hulp. Ook op zoek naar een vaste, betrouwbare partner als huisadvocaat voor uw organisatie? Bij AWVN-advocaten bent u aan het juiste adres.

Het arbeidsrecht regelt de verhouding – de onderlinge rechten en plichten – tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht is echter voortdurend in beweging; geregeld vinden er aanpassingen plaats in de wet- en regelgeving die van invloed zijn op de arbeidsrelatie en op arbeidsvoorwaarden. Soms betreft het kleine veranderingen, soms zijn het majeure ingrepen – denk aan de introductie van de Wwz (2015/2016) en de Wab (2020).

Lastige kost, maar uiteraard volgen onze arbeidsrechtjuristen en advocaten arbeidsrecht alle ontwikkelingen op de voet. Wij helpen u dan ook graag bij het correct toepassen van de actuele wet- en regelgeving bij alle arbeidsrechtelijke kwesties waar u als werkgever mee te maken heeft, op zowel individueel als collectief niveau.

Advisering van AWVN op arbeidsrechtelijk gebied is altijd maatwerk.

Arbeidsovereenkomst

Uitgelicht:
Moderne arbeidsovereenkomst
Cao-app

Voor bepaalde of onbepaalde tijd, flexibel of vast contract. Tussentijds wijzigen van de overeenkomst. Bijzondere bedingen. Proeftijd, arbeidstijden en -duur. Overwerk. Verlof en vakantieregelingen. Aansprakelijkheid, scholingsplicht…

De arbeidsovereenkomst is het fundament van de arbeidsrelatie, die veel rechten en plichten voor werkgever en werknemer met zich meebrengen. Regelmatig vinden aanpassingen in de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving plaats die doorwerken naar het contract. Zorg er dus voor dat die up-to-date is én blijft! Wij verzorgen dat graag voor u, en desgewenst steken we de overeenkomst in een modern, eigentijds jasje.

Voor collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenreglementen bieden we een vergelijkbare service als voor de individuele arbeidsovereenkomst.

Uiteraard kunnen wij u antwoord geven op elke arbeidsrechtelijke kwestie die uit de individuele arbeidsovereenkomst voortvloeien – waaronder alle vragen met betrekking tot sociale zekerheid van de werknemer (WW, WIA, loondoorbetalingsverplichting et cetera).

Neem contact op

Individuele ontslagzaken

Disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, grensoverschrijdend of roekeloos gedrag, langdurige arbeidsongeschiktheid. Er zijn legio redenen denkbaar die tot een ontslagzaak aanleiding kunnen geven. Maar ontslag is omgeven met complexe wet- en regelgeving: wat is de redelijke grond voor ontslag, wanneer is ontslag op staande voet mogelijk?

Individuele ontslagzaken vragen per definitie om maatwerkoplossingen. Bij AWVN-advocaten bent u aan het juiste adres voor juridisch advies en juridische bijstand. Ook kunt u ons inschakelen als u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen door middel van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst. Wij denken graag mee over de ontbindingsvoorwaarden.

Neem contact op

Reorganiseren

Meer informatie:
Reorganiseren en de multidisciplinaire AWVN-aanpak
Uitgelicht:
Benchmark sociaal plan
Afspiegelingstool
Bekijk ook:
Verder tijdens en na het reorganiseren

Reorganiseren: het is voor HR bepaald geen alledaagse kwestie. En een quick fix is het nooit. Reorganisaties hebben grote sociale gevolgen: werknemers krijgen andere functieomschrijvingen, moeten een andere (lagere) functie accepteren of verhuizen, en als herplaatsing niet mogelijk is verliezen zij hun baan.

Gevoelige zaken, die u zorgvuldig met betrokkenen moet afstemmen. En dat zijn er nogal wat: werknemers, de OR, de raad van commissarissen, aandeelhouders, bonden en het UWV. Daarnaast heeft u te maken met de wet- en regelgeving: die staan borg voor een zorgvuldige gang van zaken, maar maken een reorganisatie complex.

Onze advocaten, arbeidsvoorwaardenadviseurs en collega-experts helpen u bij het inrichten van het reorganisatieproces, bij het opstellen van de benodigde plannen en bij de uitvoering daarvan. Zodat u als werkgever zich kunt concentreren op de kern van de reorganisatie: het versterken van uw organisatie.

Ook in het geval van een fusie of outsourcing kunt u rekenen op onze brede en intensieve ondersteuning van onze experts.

Neem contact op

Sociaal veilige werkomgeving

Als werkgever moet u op grond van de Arbowet via gericht beleid zogeheten psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegengaan – een verzamelterm voor allerlei vormen van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook hoge werkdruk valt onder PSA.

Een sociaal veilige werkomgeving, daar maken wij ons sterk voor. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van beleid op dat vlak (‘huisregels’, protocollen, sancties bij overtreding, rol vertrouwenspersoon), dan zijn onze advocaten u graag van dienst. Overweegt u sancties naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag? Dan is wel zo verstandig eerst de advocaten van AWVN in te schakelen!

Werknemers onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen (MDA) vormen een veiligheidsrisico voor zichzelf, hun collega’s en hun omgeving. Deze problematiek valt weliswaar niet onder PSA, maar ook dergelijk gedrag is ongewenst – en hoort dus niet thuis op de werkvloer. Ook voor effectief ADM-beleid bent u bij onze advocaten aan het juiste adres.

Neem contact op

Privacy

Hoe zit het met cameratoezicht op het werk? Met de inzage van personeelsgegevens en bewaartermijnen? Hoe te handelen bij een loonbeslag?

Hoewel de AVG sinds 2018 van kracht is, blijkt uit de praktijk dat het met de toepassing ervan nogal eens misgaat. Terwijl juist nu, in een tijd waarin we steeds meer digitaal thuiswerken, kennis van de privacyregels een must is.
Onze advocaten van AWVN staan voor u klaar om uw organisatie juridisch advies te geven en bijstand te verlenen op het gebied van alle denkbare privacy-kwesties.

Neem contact op

Medezeggenschap

Meer informatie:
Medezeggenschap (juridische aspecten)
Bekijk ook:
Medezeggenschap versterken en vernieuwen

Voor AWVN staat het belang van medezeggenschap buiten kijf. Een medezeggenschapsorgaan als de ondernemingsraad (OR) betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming, en stelt werknemers in staat invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer.

Wij helpen u bij alle juridische vraagstukken die zich rond medezeggenschap voor kunnen doen – zoals het oprichten van een OR, de wettelijke verplichtingen van de werkgever, de bevoegdheden van de OR, de faciliteiten van de OR en dreigende geschillen.

Daarnaast trainen we ondernemingsraden samen met bestuurders om tot betere samenwerking te komen. Ook organisaties die hun medezeggenschap willen vernieuwen, bijvoorbeeld door alle werkenden erbij te betrekken en niet alleen de vaste medewerkers, kunnen bij ons aankloppen.

Neem contact op

Fiscaal-juridisch advies

Meer informatie:
Fiscaal

Onze specialisten informeren en adviseren over alle fiscale zaken waar u dagelijks mee te maken krijgt in uw rol als werkgever krijgt. En dat zijn er nogal wat.

Ook voor de fiscaal-juridische toetsing van cao’s, arbeidvoorwaardenregeling, pensioenreglementen, leaseregelingen en ontslagvergoedingen kunt u bij ons terecht. En uiteraard denken we graag met u mee over de  belastingtechnische aspecten als u bijvoorbeeld een nieuw systeem voor de woon-werkkostenvergoeding of persoonlijke keuzebudgetten wilt invoeren, of als u overweegt gebruik te maken van de tijdelijke RVU-vrijstellingsregeling.

Neem contact op

Grensoverschrijdende arbeid

Uitgelicht:
Compliancytool
ET-scan

Het bedrijfsleven internationaliseert in hoog tempo. Het aantal Nederlanders dat elders werkt neemt snel toe, net als het aantal buitenlanders dat in Nederland komt werken.

Grensoverschrijdende arbeid heeft evenwel consequenties – zowel voor de werkgever als de werknemer op liefst vijf rechtsgebieden: arbeidsmigratierecht, sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, fiscaal recht en pensioen. Internationale arbeidsmobiliteit is lastige materie en de wetgeving is voortdurend in beweging. Wees er zeker van dat alles goed geregeld is!

Neem contact op

Direct inzetbaar in uw organisatie!

Wist u dat u een aantal van onze advocaten en juridische experts ook in uw organisatie kunt inzetten als – tijdelijke – versterking van uw eigen juristenteam?

AWVN-interim

Bekijk ook de andere clusters van onze dienstverlening 

Benieuwd wat AWVN verder voor u kan doen? Bekijk ook onze andere dienstverleningsclusters. Klik op een van de onderstaande banners, en u komt direct op de betreffende dienstverleningspagina terecht.

Dienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVN

Of bekijk het beknopte overzicht van de totale dienstverlening van AWVN

Overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden