WML (wettelijk minimumloon)

Veranderingen in 2023 en 2024 op het gebied van het minimumloon zijn van grote invloed op uw loongebouw. Wat betekenen de WML-aanpassingen precies voor uw bedrijf of sector?

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Voor het eerst sinds de invoering van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag in 1969, werd er op 1 januari 2023 een extra verhoging van het minimumloon (dus bovenop de halfjaarlijkse aanpassingen) doorgevoerd. Sinds 1 januari 2024 is er sprake van een minimumuurloon.

Verhoging WML...

....en het loongebouw

Verhoging WML...

De forse verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 heeft in sommige organisaties groot effect op het hele loongebouw. Maar dat biedt ook een goede gelegenheid om het beloningsbeleid te herijken en bij de tijd te brengen, betogen beleidsadviseur Niek Hinsenveld en beloningsexpert Jasper Schramade.

Hoe hoog was het minimumloon in 2022?

Het wettelijke minimumloon tot 1 januari 2023 voor werknemers van 21 jaar of ouder bedroeg op maandbasis € 1.756,20 bruto.
Dit bedrag gold voor een volledige werkweek. Doorgaans 36, 38 of 40 uur per week: het hing af van de sector en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector golden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld 40 uur; in de horeca en de glastuinbouw 38 uur. Een vast minimumuurloon had Nederland dus niet. Het varieerde van € 10,14 (bij een 40-urige werkweek) tot 11,26 (36-urige werkweek).
Dit is per 1 januari 2024 veranderd; de Eerste Kamer ging akkoord met het voorstel een minimumuurloon in te voeren, gebaseerd op een werkweek van 36 uur.

Wat was het minimumloon in 2023?

In het coalitieakkoord  van het (huidige demissionaire) kabinet waren de partijen al overeengekomen dat het WML tot en met 2025 gefaseerd verhoogd zou worden, in totaal met 7,5%.

Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet echter bekend dat deze verhoging al op 1 januari 2023 in één keer volledig ingevoerd zou worden – plus een extra 0,55% (totaal 8,05% dus). Daarbij kwam nog de halfjaarlijkse indexatie (2,10%). In totaal kwam de verhoging daarmee uit op 10,15%.

Het wettelijke minimumloon sinds 1 januari 2023 voor werknemers van 21 jaar of ouder bedroeg op maandbasis € € 1.934,40 bruto (€ 11,16 bij een 40-urige werkweek).
Zie verder het overzicht WML op de site van de Rijksoverheid.

Vervolgens stond er op 1 juli 2023 de halfjaarlijkse indexatie op het programma. De hoogte daarvan was 3,13%. Zie het nieuwsbericht van 20 april 2023.

En in 2024?

Op 7 juli 2023 werd de invoering van een minimumuurloon gebaseerd op een werkweek van 36 uur, officieel bekendgemaakt. Daarnaast vond op 1 januari 2024 de gebruikelijke halfjaarlijkse indexatie plaats.

De invoering van het minimumuurloon (1 januari: € 13,27/uur) heeft flinke gevolgen voor sectoren en bedrijven waar een cao of arbeidsvoorwaardenregeling van kracht is die uitgaat van een volledige werkweek van 38 of 40 uur.

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1%. Daarmee stijgt het minimumuurloon van €13,27 naar €13,68 per uur. Er is geen sprake van een extra verhoging van 1,2%.

Hoe verhouden de WML-plannen zich tot de Europese richtlijn?

Op Europees niveau is het minimumloon al enige tijd onderwerp van discussie. Inmiddels heeft het Europees Parlement, op 14 september 2022, de zogeheten richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie goedgekeurd.

Er wordt geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd, het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Wel zijn er vier elementen vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken bij het bepalen van de hoogte van het minimumloon.

Even circuleerden er in de media geruchten dat de richtlijn zou leiden tot een verhoging van het minimumloon met wel 40%, maar zo heet wordt de soep niet gegeten. De richtlijn laat namelijk veel invulling over aan de lidstaten. Ook minister Van Gennip (SZW) concludeert dat de richtlijn veel beweegruimte biedt en merkt verder op dat het Nederlandse WML-systeem op veel punten al voldoet aan de richtlijn.

AWVN-dataportaal, wettellijk minimumloon, WMLHet dashboard ′Minimumloon in Nederland en Europa′ op het AWVN-dataportaal toont het actuele en het historische (wettelijke) minimumloon in Nederland en Europa. De cijfers zijn gebaseerd op data van Eurostat.

Drie branches over de gevolgen verhoging minimumloon (2021)

minimumloon horeca

Rob Rommelse (Schoonmakend Nederland), Aukje van het Nederend van KVGO (branchevereniging grafische ondernemingen) en Paul Schoormans (Koninklijke Horeca Nederland) over de gevolgen van de verhoging van het wettelijk minimumloon voor hun sector. ‘Een forse verhoging van het minimumloon heeft invloed op de hele BV Nederland. Op de werkgelegenheid, op de hoogte van de uitkeringen, op de prijzen van producten en diensten.’
Lees het artikel

Standpunt AWVN | Met een hoger minimumloon alleen zijn we er nog niet

Een hoger minimumloon heeft gevolgen voor het hele loongebouw in een sector, stelt AWVN. Dit leidt tot een stijging van de loonkosten. Vooral arbeidsintensieve sectoren worden daardoor geraakt. Daarnaast bieden deze sectoren laagdrempelig werk. Verhoging van de kosten is daarom een risico voor de arbeidsmarkt.

AWVN ziet verhoging van het minimumloon als onderdeel van een breder pakket aan gerichte maatregelen om werkende armoede te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de wig – het verschil tussen de kosten die werkgevers maken en wat werknemers overhouden aan salaris – te verlagen.

Om de nadelige gevolgen van een verhoging van het minimumloon te verminderen en werkende armoede aan te pakken, beveelt AWVN aan om:

1. gelijktijdig de lasten op arbeid te verlagen, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen en om het aantal banen rond het minimumloon die dreigen te verdwijnen, te beperken

2. het verschil tussen bruto- en nettolonen te verkleinen, zodat werknemers (tot zeker twee keer modaal) meer overhouden van hun loon. Dat maakt méér uren werken extra aantrekkelijk voor werkenden, zo wordt de stijging van de lasten op arbeid gematigd, en zullen er minder banen boven het minimumloon verdwijnen

3. de systematiek van belastingtoeslagen zodanig aan te passen dat verhoging van het minimumloon voor werkenden niet ten koste gaat van andere inkomsten – dit om te bewerkstelligen dat de stijging van het minimumloon écht de inkomens verbetert van werknemers met het minimumloon

4. een sociaal vangnet en betere regelgeving voor laagbetaalde zzp’ers te ontwikkelen (omdat daarmee een belangrijk deel van armoede onder werkenden wordt aangepakt)

5. werk te maken van de aanbevelingen van de commissie-Borstlap om werkgeverschap aantrekkelijker te maken, zodat werkgevers werknemers rond het minimumloon eerder een vaste baan (van grotere omvang) kunnen aanbieden.

Lees er alles over in het position paper WML (2021).

Vanwege de turbulente ontwikkelingen op WML-gebied heeft haar standpunt in 2022 geactualiseerd; u leest daarover meer in Hoger minimumloon vraagt om directe actie van werkgevers

Anne Megens licht (voorjaar 2021) het AWVN-standpunt over het wettelijk minimumloon toe.

Wat kan AWVN voor u betekenen?

De verhoging van het minimumloon zet grote druk op het loongebouw. Binnen organisaties is het uitgangspunt dat dit gebaseerd is op niveauverschillen in functies – dit sluit aan bij het rechtvaardigheidsgevoel van werkgevers én werknemers. Ook stimuleert het loongebouw doorgroei binnen de schaal en naar hogere schalen. Hoe herstelt u de verhoudingen in het loongebouw om het verschil in functiezwaarte in de beloning tot uitdrukking te laten komen en doorgroei te stimuleren? Wat is het effect van sterke veranderingen in de laagste schalen op de hogere schalen?

Door de verhoging van het minimumloon, in combinatie met de aanhoudende arbeidsmarktkrapte, is nu hét moment aangebroken om uw loongebouw nader onder de loep te nemen. Neem voor advies op maat contact op met de beloningsadviseurs van AWVN.

Daarnaast is het minimumloon een belangrijk aandachtsgebied van de beleidsafdeling van AWVN. Deze activiteiten vallen onder de contributieve dienstverlening van de werkgeversvereniging.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden