Adviesdiensten AWVN | Arbeidsvoorwaarden

Lees­wijzer Inhoudsopgave

AWVN adviseert werkgevers over arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen. We zijn betrokken bij de totstandkoming van het merendeel van cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen. Uiteraard hebben we daarnaast over elke denkbare arbeidsvoorwaarde hoogwaardige kennis in huis. 

Dienstverlening AWVN

De dienstverlening van AWVN is onderverdeeld in vijf clusters. Op deze pagina leest u over onze advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaardenbeleid staat in dienst van de HR-strategie en organisatiedoelstellingen. Tegelijkertijd is draagvlak binnen de organisatie cruciaal. Daarom speelt de dialoog over arbeidsvoorwaarden met de belangrijkste stakeholders een grote rol: toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden kunnen alleen in een constructief overlegklimaat tot stand komen.

AWVN is dé expert is op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Met meer dan 100 jaar ervaring durven we dat gerust te stellen. Bij elke vraag die u als werkgever heeft over arbeidsvoorwaarden, kunnen wij u helpen.

Onze experts staan klaar om u van advies te voorzien dat op maat is gemaakt voor uw organisatie.

In onderstaand overzicht lichten onze dienstverlening op het gebied van arbeidsvoorwaarden verder toe. Bij iedere dienst ziet u direct met welke adviseur u contact kunt opnemen voor meer informatie.

Advisering van AWVN op arbeidsvoorwaardelijk gebied is altijd maatwerk.

Arbeidsvoorwaardenbeleid

Uitgelicht:
Financiële onderbouwing arbeidsvoorwaardenbeleid
Doorrekenen veranderingen arbeidsvoorwaardenpakket

Onze arbeidsvoorwaardenadviseurs helpen bij het ontwikkelen en vernieuwen van arbeidsvoorwaardenbeleid en HR-strategie van uw organisatie. Uitgaande van de organisatiedoelstellingen, begeleiden wij u bij het bepalen van de belangrijkste uitgangspunten van de HR-strategie en van de daaruit voortkomende doelstellingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Het vernieuwen of aanpassen van het HR- of arbeidsvoorwaardenbeleid vraagt om financiële onderbouwing. Want u wilt inzicht in de consequenties van (voorgenomen) beleid voor uw eigen organisatie én voor uw (individuele) werknemers. En bij voorkeur wilt u zelf verschillende scenario’s eenvoudig doorrekenen om zo tot het ideale beleid te komen. Wij kunnen daar op basis van onze rekenmodellen voor zorgen.

Neem contact op

Collectieve arbeidsovereenkomst

Meer informatie:
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden – overzicht 
Uitgelicht:

Vernieuwen proces en inhoud arbeidsvoorwaardenvorming
Cao-recht en avv
Werkingssfeeronderzoek
Vernieuwen tekst en vorm cao

Het proces van arbeidsvoorwaardenvorming kent veel en heel verschillende facetten. Het gaat om de koppeling van de arbeidsvoorwaarden met de bedrijfsdoelstellingen en de relevante markt. U heeft te maken de eisen en wensen van het management, en eventueel met die van de moederorganisatie. U onderhandelt en overlegt met de vakbonden. Hoe gaat u daarmee om? Hoe houdt u uw arbeidsvoorwaarden concurrerend? En op welke manier kunt u goed voorbereid het proces ingaan? Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vragen.

Als lid van AWVN krijgt u een half jaar voor het expireren van de cao een wake-up call. Uw vaste arbeidsvoorwaardenadviseur overlegt met u over de aanstaande cao-onderhandelingen en hoe AWVN u hierbij met raad en daad kan ondersteunen. Want op het gebied van cao’s en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, heeft AWVN op elk denkbaar aspect expertise in huis.

Uiteraard bent u ook voor cao-rechtelijke kwesties bij ons op het juiste adres. Wilt u bijvoorbeeld een algemeen verbindend verklaring aanvragen, of juist het tegenovergestelde – dispensatie ik voor een algemeen verbindend verklaarde cao krijgen?

Neem contact op

Arbeidsvoorwaardenregeling

Uitgelicht:
Avr-apk

Als er geen (ge-avv’de) cao op de werkgever van toepassing is, kan die in beginsel eenzijdig een arbeidsvoorwaardenregeling vaststellen. Maar dit gaat dus niet altijd op: bij een avr kan de ondernemingsraad op verschillende manieren betrokken zijn. Zo heeft die  instemmingsrecht ten aanzien van die onderdelen van de avr, waarvoor volgens de WOR instemmingsrecht geldt.
Maar u kunt met de ondernemingsraad ook overeenkomen dat deze met u onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. Dan stelt u samen met de OR een ondernemersovereenkomst met protocol daarvoor op.

Hoe pakt u het aan? Hoe zorgt u ervoor dat uw arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk zijn? Wij kunnen u op elk denkbaar vlak van dienst zijn als het om avr’s gaat!

Ook begeleiden wij organisaties die van arbeidsvoorwaardenregime switchen. Wellicht denkt u er bijvoorbeeld over de ondernemings-cao om te zetten naar een arbeidsvoorwaardenregeling. Of dat kan, hangt sterk van de specifieke situatie af – de materie is complex. Dus neem als u een dergelijke stap overweegt tijdig contact op met ons.

Neem contact op

Salarissystemen

Meer informatie:
Salarissystemen
Uitgelicht:
Salarisrondetool
Salarisindicatie

Het vaste salaris vormt het hart van de beloning. Dat is doorgaans geregeld in de vorm van het zogeheten salaris- of loongebouw.

Een salarisgebouw moet van tijd tot tijd worden gerenoveerd. Bijvoorbeeld omdat het door de vele noodzakelijke kleine aanpassingen of door de recente ontwikkelingen op het gebied van het wettelijk minimumloon, zijn ordenende structuur heeft verloren.

Onze beloningsadviseurs ontwerpen of herzien uw salarisgebouw zodat dat, in termen van sturen en stimuleren van medewerkers, voldoende rendement oplevert.

Neem contact op

Beoordeling en belonen

Uitgelicht:
Wendbaar belonen (belonen nieuwe stijl)
Variabele beloning
Gelijke beloning (equal pay)
Performance management

Beloning is de tegenprestatie van de werkgever voor de arbeid die de medewerker levert. Maar beloning draait niet enkel om salaris – ook om aandacht, waardering en persoonlijke ontwikkeling.
Veel werkgevers zijn op zoek naar nieuw belonings- en beoordelingsbeleid dat beter aansluit bij de missie, visie, ambities en strategie van het bedrijf. Door nieuwe keuzes te maken op dat gebied, verbeteren en versterken zij hun imago als modern werkgever. Wij helpen u graag bij het vormgeven van uw beloningsbeleid.
Uiteraard kunnen we u daarbij ook adviseren hoe variabele beloning kan helpen om prestaties en ontwikkeling te sturen en te stimuleren – en om zo de loonkosten mee te laten ademen met de bedrijfsresultaten.

Met de introductie van het belonen nieuwe stijl, is er behoefte ontstaan aan andere vormen van het beoordelen van het functioneren dan op de traditionele manier. Maar waar hoe doe je dat, het nieuwe beoordelen, en waar en hoe begin je ermee? Performance management, gebaseerd op het voeren van een continue dialoog, biedt uitkomst.

Neem contact op

Pensioen

Uitgelicht:
Transitie (aanpassen aan Wtp)
Maatwerk benchmark pensioenregelingen
Nieuwe pensioenregeling ontwerpen
Onderzoek uitvoering regeling
Werkingssfeeronderzoek

De pensioenregeling vereist de komende jaren volop uw aandacht, nu het Nederlandse pensioenstelsel een fundamentele wijziging ondergaat. Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht; uiterlijk 1 januari 2028 moeten álle regelingen daaraan voldoen. Belangrijkste punten zijn dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft, en dat nog maar twee soorten premieregelingen zijn toegestaan: de flexibele of de solidaire DC-regeling. Voor beide regelingen vormt een leeftijdsonafhankelijke premie het uitgangspunt.
Veel werkgevers zijn inmiddels bezig met het arbeidsvoorwaardelijk overleg en het vormgeven van de nieuwe regeling. Hierbij lopen ze soms tegen knelpunten aan, want er komt nogal wat op hen af.

Onze pensioenexperts kunnen veel voor u betekenen bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Onderscheidend voor AWVN is dat onze pensioenexperts geen enkel belang hebben bij een bepaalde uitvoeringsvorm. Wel brengen we de pensioenregeling altijd terug tot wat het werkelijk is: een arbeidsvoorwaarde. Een kostbare arbeidsvoorwaarde zelfs – die dus in de pas moet lopen met het arbeidsvoorwaarden- en HR-beleid van het bedrijf, en aldus bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Neem contact op

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Na een fusie of een overname neemt de nieuwe werkgever niet alleen het personeel over, maar ook het pakket van arbeidsvoorwaarden. Dan is het doorgaans wenselijk om zo snel mogelijk de arbeidsvoorwaardenpakketten samen te voegen – te harmoniseren of te integreren.

Harmoniseren is het aanpassen en ombouwen van twee (of meer) arbeidsvoorwaardenpakketten tot één geheel nieuw pakket. Integreren is het opnemen – al dan niet met overgangsmaatregelen – van het ene bestaande arbeidsvoorwaardenpakket in het andere bestaande arbeidsvoorwaardenpakket. De feitelijke keuze voor harmoniseren of integreren van arbeidsvoorwaarden kan pas in het fusie‐ en/of overnameproces gemaakt worden.

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden is een complexe puzzel met veel verschillende aspecten. Wij hebben veel ervaring met dit soort vraagstukken. Onze aanpak is multidisciplinair, want harmonisatie heeft niet alleen raakvlakken met arbeidsvoorwaarden maar ook met het arbeidsrecht, de arbeidsverhoudingen én de arbeidsorganisatie.

Harmoniseren gaat veelal gepaard met het vernieuwen en modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het is dan ook een uitgelezen moment om de arbeidsvoorwaarden tegen het licht van de doelstellingen van de onderneming te houden.

Neem contact op

Benchmarks

Uitgelicht:
Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen (maatwerk)
Beloningsmonitor
Sectoronderzoek

AWVN verzamelt arbeidsvoorwaardelijke data die we ontsluiten via ons dataportaal. Dat maakt zelf benchmarken heel eenvoudig. Op basis van onze cijfers kunt u voornemens en beslissingen op arbeidsvoorwaardelijk vlak goed onderbouwen.

Een belangrijk onderdeel van het dataportaal is de AWVN-beloningsmonitor, waarin meer dan 500 functietyperingen zijn gekoppeld aan de werkelijke, actuele beloning van ongeveer 300.000 werknemers. Behalve over het vaste jaarinkomen, zijn er data beschikbaar over variabele beloning, arbeidsduur, pensioen en lease. Daarnaast is het mogelijk om vergelijkingen te maken op het niveau van provincie, sector en bedrijfsomvang.

Wilt u liever maatwerk of heeft u specifieke vergelijkingswensen? Dan voeren onze beloningsadviseurs zo′n arbeidsvoorwaardelijke maatwerkvergelijking graag voor u uit.

Neem contact op

Medewerkersonderzoek arbeidsvoorwaarden

Meer informatie:
• Preference
Uitgelicht
Arbeidsvoorwaardenonderzoek brancheverenigingen
Groene arbeidsvoorwaarden
Hybride werken

Met behulp van Preference wordt op een laagdrempelige en intuïtieve manier aan medewerkers gevraagd wat zij op het gebied van de arbeidsvoorwaarden belangrijk vinden.

Het proces is erop gericht om door het vergroten van bewustzijn en betrokkenheid gezamenlijk draagvlak te creëren.
Alle betrokken stakeholders hebben hun visie en belangen. Door die met elkaar te delen en de gemeenschappelijkheid te vinden, ontstaat een situatie waarin een duidelijke en gedragen boodschap kan worden geformuleerd. Zo ontstaat tot een gedeelde, gedragen visie op vernieuwend werkgeverschap en de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen.

Bekijk ook de andere clusters van onze dienstverlening 

Benieuwd wat AWVN verder voor u kan doen? Bekijk ook onze andere dienstverleningsclusters. Klik op een van de onderstaande banners, en u komt direct op de betreffende dienstverleningspagina terecht.

Dienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVN

Of bekijk het beknopte overzicht van de totale dienstverlening van AWVN

Overzichtspagina

Direct inzetbaar in uw organisatie!

Wist u dat u een aantal van deze experts ook in uw organisatie kunt inzetten als u – tijdelijk – behoefte heeft aan extra capaciteit op HR-gebied of aan specifieke arbeidsvoorwaardelijke kennis?

AWVN-interim

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden