Algemene Werkgeversvereniging Nederland | AWVN

AWVN: adviseren, gidsen en beïnvloeden

Lees­wijzer Inhoudsopgave

AWVNAWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland, met een duidelijk DNA. We ondersteunen werkgevers en brancheverenigingen bij de wijze waarop zij hun rol als werkgever invullen, geven concrete adviezen in elk denkbaar HR-domein en beïnvloeden het voor werkgevers relevante beleid – op de plekken waar daarover besloten wordt.

Kortom: we adviseren, gidsen en beïnvloeden, en bieden, als het grootste en breedste netwerk voor werkgevers, een platform om te leren, inspireren en delen.

Dat doen we vanuit de overtuiging dat vernieuwend werkgeven – in een constructief overlegklimaat de wendbaarheid en weerbaarheid van ondernemingen verhogen – de weg is naar vooruitgang. Vooruitgang die nodig is om van Nederland het meest veerkrachtige, productieve en inclusieve land van Europa te maken.

AWVN: dienstverlenende werkgeversvereniging met een unieke positie

Algemene Werkgeversvereniging Nederland, (kortweg AWVN, in den beginne: AW-V) werd in 1919 opgericht om namens de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden.

Onderhandelen over (collectieve) arbeidsovereenkomsten behoort nog altijd tot onze core business – zo zijn we tegenwoordig betrokken bij meer dan de helft van de cao’s die Nederland telt. Maar we hebben veel meer te bieden. We hebben alle expertise in huis die nodig is om elk onderwerp, alle (juridische) verplichtingen voortvloeiend uit het arbeidsvoorwaardenoverleg én het werkgeverschap, nader vorm te geven: we bieden totaaloplossingen voor werkgevers.

Wat krijgt u voor de contributie?

AWVN: Uw contributie meer dan waard

We zijn een dienstverlenende werkgeversvereniging. De dienstverlening valt uiteen in adviesdiensten op maat (op factuurbasis) en uit de contributie gefinancierde werkzaamheden en activiteiten. De dienstverlening is behalve voor directe leden, ook beschikbaar voor de leden van de aangesloten brancheverenigingen – zogeheten indirecte leden – en aspirant-leden.

Ten opzichte van andere adviespartijen die actief zijn op het gebied van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden, nemen we een unieke positie in. Door het verenigingskarakter is er sprake van een diep gewortelde vertrouwensbasis tussen de bureauorganisatie en de leden, en tussen de leden onderling. We hebben daardoor brede toegang tot informatie van bedrijven en slaagt erin deze informatie te vertalen in diensten die meerwaarde hebben.

Daarnaast spelen we een belangrijke rol binnen het polderoverleg. We onderhouden nauwe banden met VNO-NCW, dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland, zijn erkend en gewaardeerd gesprekspartner van de bonden, en hebben zetels in tal van besturen, commissies, raden van advies en overlegorganen. Ook dragen we bij aan verschillende initiatieven die raken aan werkgeverschap en/of bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor beschikken we over de juiste kanalen om actief een bijdrage te kunnen leveren aan de vorming en instandhouding van een werkgeversvriendelijk sociaaleconomisch klimaat.

Bestuur werkgeversvereniging AWVN

AWVN is een vereniging van leden. De formele en dagelijkse leiding van de vereniging berust bij de bestuurder/algemeen directeur. AWVN heeft daarnaast een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging.

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 19 juni 2024 vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van werkgeversvereniging AWVN plaats
in de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag.

Nadere informatie ALV

Directie
drs. R. Puts, algemeen directeur

Raad van Toezicht
mr. G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter
dr. J.H.M. Dröge, penningmeester
drs. S.M. Zweers (Royal FrieslandCampina), lid
A. Slagt (KLM), lid
drs. J.M. Dijkman, lid
mr. S.J.M. Roelofs (Modint), lid
mr. M. Michon-van Dijk (Shell), lid
drs. M. van Beek MA, MSc (ING Bank), lid
F.A. Koster, BSc (SAPPI Maastricht), lid

Contactpersoon
Marlous Termote (bestuurs- en directiesecretaris), te bereiken op m.termote@awvn.nl of via het algemene nummer van AWVN, 070 850 86 05.

Bijeenkomsten Raad van Toezicht 2024
5 februari (16.00-18.00 uur)
10 april (16.00-18.00 uur)
19 juni (15.00-17.00 uur)
19 juni (17.00-18.00 uur: algemene ledenvergadering)
4 september (16.00-18.00 uur)
16 oktober (16.00-18.00 uur)
11 december (16.00–18.00 uur)

Ambities AWVN 2024-2026

In de periode 2024-2026 ambiëren we: 
• dat onze leden het belang inzien van maatschappelijk verantwoord werkgeven en daaraan invulling geven
• dat onze leden inzetten in op toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden in een constructief overlegklimaat
• dat onze leden weten hoe ze met hun HR-beleid kunnen inspelen op een krappe arbeidsmarkt.

 

Gelijker, gezonder, veiliger en duurzamer werken

Met maatschappelijk verantwoord werkgeven concentreren we ons op drie terreinen. Gelijkheid: hoe werkgevers kunnen bijdragen aan gelijke kansen voor medewerkers met uiteenlopende achtergronden, van inclusief werven en selecteren tot gelijk belonen en inclusieve arbeidsvoorwaarden. Gezondheid & veiligheid: hoe werkgevers behalve een fysiek veilige ook een sociaal veilige werkomgeving kunnen scheppen en misstanden kunnen voorkomen. Duurzaamheid: hoe de duurzame strategie van bedrijven te vertalen is in werkgeverschap – van CO2-neutrale mobiliteit en een groener kantoor, tot duurzaam werken tot de pensioenleeftijd.

 

Meer werknemers en meer thema’s betrekken bij het proces van arbeidsvoorwaardenvorming

Toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsvoorwaarden die passen bij de ontwikkelingen in organisaties en sectoren en onder medewerkers, en die voldoende adaptief zijn als de situatie daarom vraagt. Er is voldoende ruimte voor vernieuwing. Een constructief overlegklimaat betekent dat er tussen werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers begrip is voor ieders inbreng en belangen en dat zij inzetten op dialoog en samenwerking, ook als de druk hoog is.

 

Creatieve oplossingen voor arbeidsmarktkrapte

Met HR-beleid in relatie tot arbeidsmarktkrapte bedoelen we de visie die een bedrijf of brancheorganisatie ontwikkelt op het gebied van HR en de arbeidsvoorwaarden, instrumenten en interventies die daaruit voortvloeien om personeelstekort te voorkomen en tegen te gaan. Een bewust brede definitie, want talent op de arbeidsmarkt is niet meer automatisch voorhanden en werkgevers zullen dus creatief en slim moeten inspelen op de krappe arbeidsmarkt. Dat kan door werk aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door arbeidstijden aan te passen, functies anders in te richten of arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Daarnaast zullen werkgevers moeten zoeken naar alternatieve oplossingen: bijvoorbeeld werkprocessen efficiënter te maken of arbeidsbesparende technologie zoals AI (artificiële intelligentie) in te zetten.

Wij zijn AWVN!

Wij zijn AWVN!
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden