De nieuwe pensioenwet

Werkgevers hebben vanaf 1 juli 2023 vier-en-een-half jaar de tijd om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe pensioenwet. Dat lijkt nog een zee van tijd, maar vergis u niet: het betreft een intensief en tijdrovend proces.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ondergaat het Nederlandse pensioenstelsel een fundamentele wijziging. Het nieuwe stelsel raakt daarom alle pensioenregelingen, ongeacht bij welke pensioenuitvoerder deze is ondergebracht. Of het een regeling bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds betreft, een vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of APF, een regeling uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling: alle regelingen zullen moeten worden aangepast! Waarschijnlijk uiterlijk 1 januari 2028 moet dat het geval zijn.

Pensioenevent
Vrijdag 22 september 2023 organiseert AWVN een live pensioenevent. Tijdens dit event krijgt u praktische handvatten om de transitie naar het nieuwe stelsel in goede banen te leiden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het programma? Meld u dan alvast aan

Pensioenflits
AWVN wil de leden graag goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen voor hen. AWVN-pensioenexperts organiseren daarom geregeld korte online-bijeenkomsten: Pensioenflits. De experts nemen u op hoofdlijnen mee in de veranderingen binnen het pensioenstelsel en vertellen u hoe u zich hier adequaat op kunt voorbereiden. Meld u ook aan voor de Pensioenflits en mis niets.

De Wtp is een feit

voorkant brochure pensioen

Start met de voorbereidingen

De Wtp is een feit

Eerste deadline: 1 januari 2025 –  transitieplan gereed. Inhoudelijk en procesmatig een flinke opgave! En 2025 lijkt misschien nog ver weg, maar gezien alle afspraken die hiervoor gemaakt moeten worden, begint de tijd nu al te dringen. Waarover moet u in het transitieplan allemaal overeenstemming bereiken?
Opslagbedrijf EVOS moest eind 2019 over naar een nieuwe pensioenregeling en greep de gelegenheid aan om een regeling te ontwikkelen die past binnen het nieuwe stelsel. Drie jaar later was die er. HR-manager Maartje van Staden vertelt over haar ervaringen.

 

Op de hoogte van de basics

In één dag

Op de hoogte van de basics

Eendaagse cursus, 28 september 2023. Basiskennis over o.a. wetgeving, pensioenstelsel, uitvoering, communicatie.

Wat verandert er met de Wtp?

Belangrijkste punten zijn dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft en dat straks alleen maar premieregelingen (DC, defined contribution) zijn toegestaan. In het nieuwe stelsel – dat ruimte biedt voor twee soorten premieovereenkomsten, de flexibele en solidaire DC-regeling – vormt een leeftijdsonafhankelijke premie het uitgangspunt.

In de eerste helft van 2023 zal de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen behandelen. Volgens planning treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Vervolgens geldt er een overgangsperiode van 4,5 jaar. Waarschijnlijk uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle regelingen aan de Wtp voldoen.

Sociale partners zullen in de tussenliggende periode afspraken moeten maken over de inhoud van de nieuw af te spreken pensioenregeling. Daarbij zal een keuze gemaakt moeten worden tussen een pensioenregeling die meer de nadruk legt op persoonlijke keuzevrijheid (de flexibele DC-regeling) dan wel solidariteit en collectiviteit (de solidaire DC-regeling) centraal stelt.
Ongeacht de keuze, zal iedere werkgever of bedrijfstakvereniging met de introductie van het nieuwe stelsel ook de vraag moeten beantwoorden hoe hoog de eigen bijdrage van de werknemer wordt.

Beide pensioenregelingen hebben hun eigen specifieke kenmerken. Het is van belang om met de ondernemingsraad of vakorganisaties in gesprek te gaan om te bezien welke pensioenregeling het beste bij uw onderneming of sector past.

Lees ′Waarvoor kiezen – de solidaire of de flexibele pensioenregeling?‘ en bekijk het gelijknamige webinar

De meeste pensioenuitvoerders verlangen in 2024 een uitgewerkt plan van sociale partners (transitieplan) waarin de afspraken voor de nieuwe pensioenregeling zijn vastgelegd. Het is dan ook van belang nu aan de slag te gaan met het nieuwe pensioenstelsel.

Transitieplan: waar moet u allemaal besluiten over nemen?

Werkgever en sociale partners nemen gezamenlijk besluiten over de volgende onderwerpen:
• zoals hierboven al gezegd: de keuze tussen de solidaire premieregeling de flexibele premieregeling
• w
aar de nieuwe pensioenregeling wordt ondergebracht
• d
e hoogte van de premie en de pensioenambitie (dit laatste is alleen van toepassing voor de solidaire premieregeling)
• h
et vaststellen van de doelen van een eventuele solidariteitsreserve bij de solidaire premieregeling of de risicodelingsreserve bij de flexibele premieregeling
• h
et vaststellen van de kaders voor de vormgeving van de uitkeringsfase
• a
ls de pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenfonds, het besluit het fonds al dan niet te verzoeken om in te varen
• h
et vaststellen van de benodigde compensatie t.b.v. de aanpassing van de premiesystematiek en de financiering daarvan.

Dit alles dient te zijn vastgelegd in het transitieplan, inclusief een verantwoording van de evenwichtigheid van al deze afspraken. Het transitieplan moet uiterlijk 1 januari 2025 gereed zijn.
Denk ook aan h
et inwilligen van het hoorrecht aan representatieve verenigingen van gepensioneerden en slapers inzake het transitieplan.

Wat zijn de belangrijkste amendementen?

Na een lang en intensief wetgevingstraject is het wetsvoorstel Wtp op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. In deze editie van Pensioenflits passeren de belangrijkste amendementen op het wetsvoorstel de revue. Wat houden deze in en wat voor impact hebben ze in de praktijk? Pensioenjuristen Eva Bakker en Jan Peters Sengers praten u bij over de laatste stand van zaken. U kunt de slides uit deze Pensioenflits hier downloaden.

Pensioenflits - Tweede Kamer akkoord met nieuwe pensioenwet

De rol van het Pensioenakkoord (2019)

Over een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel is jarenlang gediscussieerd. Het in juni 2019 bereikte Pensioenakkoord was voor de totstandkoming van de Wet toekomst pensioenen dan ook van cruciaal belang. Het akkoord betreft een breed pakket aan maatregelen, waarbij sociale partners afgesproken hebben dat het één niet los kan worden gezien van het ander.

Enkele afspraken van het Pensioenakkoord zijn de afgelopen jaren reeds ingevoerd, zoals het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd en de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan bij zwaar werk, de speciale RVU-regeling.

Pensioenakkoord 2019 in het kort


AOW-leeftijd
Minder snelle stijging | Eerder stoppen met zwaar werk Tijdelijke vrijstelling RVU-boete | Zzp’ers Mogelijkheid om eenvoudiger (tweede-pijler)pensioen op te bouwen | Afschaffing doorsneesystematiek Er komt een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie | Twee pensioencontracten Naast de Wet verbeterde premieregeling een nieuwe premieovereenkomst met meer collectieve risicodeling

Meer informatie:
• webpaper pensioenakkoord (21/06/2019)
• update pensioenakkoord (07/05/2020)
• belangrijke stap op weg naar nieuw pensioenstelsel (17/06/20)
het Pensioenakkoord: wat werkgevers moeten doen (20/08/2020)

DataportaalIn het AWVN-dataportaal twee dashboards op pensioengebied beschikbaar: premies en pensioenopbouw (BPF). Snel inzicht dus in de ontwikkeling van de franchise en het maximaal pensioengevend salaris. En in het opbouwpercentage!

Wat kan het AWVN-pensioenteam voor u doen?

In veel bedrijven is de pensioenregeling uitgegroeid tot een min of meer autonoom fenomeen – een zaak vooral van fondsbestuurders, uitvoerders en externe adviseurs. En dat terwijl pensioen in wezen simpel is: het gaat om zogeheten uitgesteld loon, eigenlijk gewoon een spaarpotje voor later van de werknemer.

Dienstverleningsdocument

De pensioenadviseurs van AWVN adviseren ondernemingen en pensioenfondsen strategisch, actuarieel, fiscaal en juridisch. Voor advies over en bemiddeling bij financiële (pensioen)producten, heeft onze pensioenpraktijk een wft-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. In het AFM-register is de vergunning opgenomen onder nummer 12040602.

In het dienstverleningsdocument staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken. Versie maart 2023.

Download dienstverleningsdocument

AWVN brengt de pensioenregeling graag terug tot wat het werkelijk is: een arbeidsvoorwaarde. Niets meer, maar zeker ook niets minder. Want het is een kostbare arbeidsvoorwaarde: in grote ondernemingen betalen werknemers en werkgevers gemiddeld 25 tot 30 procent van de loonsom aan premie, bij bedrijfstakfondsen is dat zo’n 20 procent.

De pensioenregeling verdient het dus om begrepen en gewaardeerd te worden, en waar u zelf als werkgever weer grip op heeft. Een arbeidsvoorwaarde die in de pas loopt met het arbeidsvoorwaardenbeleid en HR-beleid van het bedrijf, om die realisatie van de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt.

Behalve bij alles wat er komt kijken bij het aanpassen van uw pensioenregeling aan de nieuwe pensioenwet, bent u bij het pensioenteam van AWVN aan het juiste adres voor het ontwerpen van nieuwe regelingen, het harmoniseren van pensioenregelingen bij een fusie of overname, voor werkingssfeeronderzoek (is er een ge-avvde cao van toepassing is en daarmee ook een verplichte pensioenregeling?), onderzoek naar de efficiency van de uitvoering uw regeling, en om benchmarks op maat uit te voeren.

Onderscheidend voor AWVN is dat de pensioenexperts, in tegenstelling tot veel andere pensioenadviseurs, geen enkel belang hebben bij de keuze voor een bepaalde regeling, verzekeraar of pensioenfonds. Voorts is typerend voor de AWVN-advisering de aandacht die de pensioenadviseurs hebben voor alle stakeholders bij deze arbeidsvoorwaarde: werkgevers, medewerkers, vakbonden, OR en pensioenfondsen.

aanmelden