Adviesdiensten AWVN | Arbeidsverhoudingen

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Constructieve arbeidsverhoudingen zijn een bron van rendement – voor interne én externe stakeholders. De kwaliteit en intensiteit van de dialoog in alle geledingen van de organisatie is daarom cruciaal voor succesvol HR-beleid.

Dienstverlening AWVN

De dienstverlening van AWVN is onderverdeeld in vijf clusters. Op deze pagina leest u over onze advisering op het gebied van arbeidsverhoudingen.

Iedere AWVN-adviseur – ongeacht zijn of haar expertise – adviseert vanuit het achterliggende idee dat een constructief bedrijfsklimaat cruciaal is voor het succesvol implementeren van HR-beleid. De adviseurs arbeidsverhoudingen zijn de experts in procesmatige interventies om de arbeidsverhoudingen te verbeteren. Want los van de inhoud, gaan arbeidsverhoudingen altijd over attitude, gedrag en betrokkenheid. De arbeidsverhoudingenspecialisten werken nauw samen met de inhoudelijke deskundigen. Want de inhoud is leidend.

In onderstaand overzicht lichten onze dienstverlening op het gebied van arbeidsvoorwaarden verder toe.

Advisering van AWVN op het gebied van arbeidsverhoudingen is altijd maatwerk.

HR-strategie

AWVN adviseert werkgevers bij het bepalen en vaststellen van (elementen van) de HR-strategie. De HR-strategie schept het kader voor het functioneren van de organisatie en de arbeidsverhoudingen daarbinnen, en zorgt voor een degelijke agenda voor het proces van de arbeidsvoorwaardenvorming en de cao-onderhandelingen.

Onze adviseurs arbeidsverhoudingen brengen bij het ontwikkelen en formuleren van de HR-strategie de verschillende stakeholders en hun belangen in kaart, alsmede de effecten van de strategie.

Neem contact op

Veranderingsprocessen begeleiden en vormgeven

Uitgelicht:
Draagvlak creëren
Arbeidsverhoudingen voor, tijdens en na een reorganisatie
Vernieuwing proces arbeidsvoorwaardenvorming

Veranderingsprocessen zijn aan de orde van de dag. Verandering vraagt niet alleen een inhoudelijke visie, maar ook om een helder beeld over hoe je met de verandering en het realiseren ervan omgaat. AWVN heeft veel ervaring met het vormgeven van veranderings- en reorganisatieprocessen.

Ons uitgangspunt is dat het veranderingsproces eigendom moet zijn van de organisatie zélf: de wereld draait nu eenmaal door als wij weer vertrokken zijn. Wij stimuleren de betrokkenheid van medewerkers bij het veranderen zo veel als mogelijk.
Bij een reorganisatie bijvoorbeeld ontwerpen onze adviseurs – in nauwe samenwerking met de juridische experts op reorganisatiegebied – met u samen een aanpak om de negatieve effecten op de blijvers te minimaliseren én focus aan te brengen naar het nieuwe perspectief. Daardoor wordt reorganiseren niet alleen maar afscheid nemen, maar ook een bron van nieuwe energie voor uw organisatie.

Een organisatie is een geheel van verschillende stakeholders die allemaal hun eigen belangen en opvattingen hebben. Hoe breng je ze met elkaar in gesprek, hoe krijg je ze op één lijn zodat uw organisatie zich adequaat voorbereid op de toekomst? Schakel ons in om tot een samenhangende visie op de beoogde verandering te komen en voor het vormgeven en begeleiden van veranderingsprocessen!

Neem contact op

Medezeggenschap verbeteren en vernieuwen

Meer informatie:
Medezeggenschap verbeteren en vernieuwen
Bekijk ook:
Medezeggenschap: juridische aspecten

Voor AWVN staat het belang van medezeggenschap buiten kijf. Een medezeggenschapsorgaan als de ondernemingsraad (OR) betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming, en stelt werknemers in staat invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer.

Onze adviseurs arbeidsverhoudingen trainen ondernemingsraden samen met bestuurders om tot betere samenwerking te komen. Ook organisaties die hun medezeggenschap willen vernieuwen, bijvoorbeeld door alle werkenden erbij te betrekken en niet alleen de vaste medewerkers, kunnen bij ons aankloppen.

Neem contact op

Staking

Elke staking is anders. Een universele aanpak bestaat dan ook niet. Wel kunnen wij, op basis van jarenlange ervaring, u tijdens en na een staking, maar ook bij een dreigende staking adviseren.

Zeker na afloop van een staking, kunnen de relaties flink verstoord zijn. Dit kan grote problemen met zich meebrengen. Niet alleen kunnen er spanningen zijn tussen stakers en niet-stakers, ook kunnen zich problemen aftekenen tussen leidinggevenden en de verschillende groepen werknemers. Het is derhalve van groot belang om na de staking de vinger aan de pols te houden. Nazorg garandeert niet dat er niet weer een nieuwe staking uitbreekt. Het gaat er om de relaties dusdanig te normaliseren om verder te kunnen gaan: onze adviseurs arbeidsverhoudingen zijn u hierbij behulpzaam.

Het is in elk geval raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium uw vaste adviseur in te schakelen. Die helpt u verder en mobiliseert binnen AWVN direct bijstand. Want nazorg begint niet pas als de staking voorbij is. Vanaf het moment dat er sprake is van stakingsdreiging, is al het goed er rekening mee te houden dat na de staking iedereen weet dat men met elkaar verder moet. Roep onze hulp zo dus zo snel mogelijk in. En uiteraard staan onze collega’s van AWVN-advocaten klaar als het conflict escaleert en juridische stappen onvermijdelijk zijn.

Neem contact op

Interventies en bemiddeling

Tegengestelde belangen, conflicten en stroeve relaties met stakeholders en tussen stakeholders onderling, zijn vaak moeilijk op te lossen door de betrokkenen zelf. Die zijn immers onderdeel van het vraagstuk: ze zitten er midden in. De arbeidsverhoudingen binnen de organisaties kunnen daar flink onder leiden. Het maakt de sfeer niet beter en leidt zelden tot goede resultaten.

Stakingen, vastgelopen onderhandelingen, een stroeve insourcing: vaak helpt het om in dit soort situaties een neutrale, derde partij in te schakelen. AWVN beschikt over een aantal ervaren adviseurs die in heel verschillende, vaak complexe situaties een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van conflicten en het verbeteren van de onderlinge verhoudingen.

Uitgangspunt daarbij is het (her)ontdekken van het gemeenschappelijk belang, met respect voor elkaars perspectief. Het (opnieuw) opbouwen van een constructieve relatie is essentieel. Van daaruit kan gemeenschappelijkheid ontstaan.

Neem contact op

Training cao-onderhandelingen werkgeversdelegatie

Meer informatie:
Delegatietraining

Om werkgeversdelegaties optimaal voor te bereiden op cao-onderhandelingen verzorgen we delegatietrainingen op maat. Zo’n training draagt bij aan het vergroten van de kansen op succesvolle onderhandelingen. Tijdens de interactieve delegatietraining komen alle relevante aspecten aan de orde.

Daarnaast organiseren we tenminste twee keer per jaar de training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ met open inschrijving (kijk voor de eerstvolgende editie in de agenda). Deze training beslaat vier dagen. Deze kunnen we ook in verkorte vorm in-company verzorgen – desgewenst,  speciaal voor bedrijven met een buitenlands moederbedrijf, met Engels als voertaal.

Neem contact op

Coaching

Het voeren van een goed gesprek met een betrokken buitenstaander geeft ruimte om op het eigen functioneren te reflecteren en daardoor verder te ontwikkelen. Soms heb je gewoon wat coaching nodig, of even een sparringpartner die je kunt vertrouwen en die je kan helpen met complexe of gevoelige vraagstukken.

Voor ons is coaching resultaatgericht: de gesprekken helpen om gedrag te veranderen of heftige omstandigheden beter het hoofd te bieden, individueel of als team. Het kan om van alles gaan: een directeur die een vestiging moet sluiten en mensen moet ontslaan, een HR-manager die een reorganisatie moet doorvoeren, een leidinggevende die met ingewikkelde vraagstukken worstelt. Voor hen allemaal geldt dat een goed gesprek in vertrouwen helpt om zelf de volgende stap te maken.

Neem contact op

Medewerkersonderzoek

Meer informatie:
Preference

Met behulp van Preference wordt op een laagdrempelige en intuïtieve manier aan medewerkers gevraagd wat zij op het gebied van de arbeidsverhoudingen belangrijk vinden. De resultaten vormen een uitstekende basis voor de dialoog, bijvoorbeeld in de vorm van een zogeheten large scale intervention.

Het proces is erop gericht om door het vergroten van bewustzijn en betrokkenheid gezamenlijk draagvlak te creëren.
Alle betrokken stakeholders hebben hun visie en belangen. Door die met elkaar te delen en de gemeenschappelijkheid te vinden, ontstaat een situatie waarin een duidelijke en gedragen boodschap kan worden geformuleerd. Zo ontstaat tot een gedeelde, gedragen visie op vernieuwend werkgeverschap en de arbeidsverhoudingen die daarbij horen.

Neem contact op

Bekijk ook de andere clusters van onze dienstverlening 

Benieuwd wat AWVN verder voor u kan doen? Bekijk ook onze andere dienstverleningsclusters. Klik op een van de onderstaande banners, en u komt direct op de betreffende dienstverleningspagina terecht.

Dienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVN

Of bekijk het beknopte overzicht van de totale dienstverlening van AWVN

Overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden