Onbetaald verlof

Logo AWVN-werkgeverslijnOnbetaald verlof is niet in de wet geregeld, behalve in bijzondere situaties zoals in het geval van langdurend zorgverlof. Als sprake is van zo’n situatie, moet de werkgever in principe instemmen met de wens van de werknemer. Alleen zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen een reden zijn om het verzoek níet te honoreren.

Als het evenwel om onbetaald verlof voor andere doeleinden gaat (een sabbatical bijvoorbeeld, of de werknemer wil graag een wereldreis maken), dan heeft de werknemer geen wettelijke rechten. De werkgever heeft dus niet de wettelijke verplichting het verzoek in te willigen.

Desalniettemin brengt het principe van goed werkgeverschap met zich mee dat u ook in dit geval zorgvuldig met het verzoek omgaat. Zo zult u een afwijzing goed moeten motiveren.
Veelal zal het van de omstandigheden per geval afhangen of u aan het verzoek tegemoet kunt komen. Daarbij zal ook de verstandhouding tussen de werkgever en werknemer een rol spelen. Als er met betrekking tot onbetaald verlof niets op papier staat (in het personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenregeling of de cao), zult u in onderling overleg met de werknemer in kwestie afspraken moeten maken.

Onbetaald verlof heeft niet alleen bedrijfsorganisatorische consequenties (denk aan het regelen van vervanging en de kosten daarvan), maar ook arbeidsvoorwaardelijke. Tijdens onbetaald verlof bouwt de werknemer bijvoorbeeld geen vakantiedagen op.

Eigenlijk moet u alle arbeidsvoorwaarden langslopen om te bepalen wat er tijdens de verlofperiode mee gebeurt. Mag de werknemer zijn mobieltje houden en in zijn leaseauto blijven rondrijden? Blijft de werknemer deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering? Of neem de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als daarin geen specifieke bepalingen zijn opgenomen, zal de werknemer tijdens het onbetaald verlof niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden. AWVN adviseert maatregelen te treffen om deze verzekering tijdens het verlof te laten voortduren.
Tenzij daarover aanvullende afspraken zijn gemaakt, zal er ook geen opbouw van het oudedagspensioen plaatsvinden. U kunt overwegen de werknemer de mogelijkheid te bieden de opbouw van het pensioen voort te zetten. De kosten daarvan komen voor rekening van de werknemer, omdat het om onbetaald verlof gaat, maar het staat het u verder vrij andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Het is wettelijk verplicht dat het nabestaandenpensioen wel doorloopt tijdens een periode van onbetaald verlof.
Een werknemer met onbetaald verlof heeft in geval van ziekte tijdens de verlofperiode geen recht op loondoorbetaling. Pas vanaf de eerste dag na de verlofperiode heeft de werknemer dat wettelijk recht wel weer. En mochten zich tijdens de verlofperiode ontwikkelingen voordoen waardoor de verlofganger werkloos wordt, dan heeft hij in beginsel recht op een WW-uitkering die gebaseerd is op het salaris dat hij voor het verlof ontving.

Vragen?
Neem contact met ons op via de AWVN-werkgeverslijn, telefoon 070 850 8605.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden