Grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdende arbeid heeft – zowel voor de werkgever als de werknemer – consequenties op verschillende rechtsgebieden. Lastige materie, maar de experts van AWVN helpen u verder.

De arbeidsmarkt internationaliseert in rap tempo. Het aantal buitenlandse werknemers dat in Nederland komt werken neemt snel toe, net als het aantal Nederlanders dat (tijdelijk) elders gaat werken. Maar de regelgeving en procedures op het gebied van grensoverschrijdende arbeid zijn ingewikkeld en omslachtig.

Detacheringsrichtlijn en WagwEU

Actualiteiten IAM

Detacheringsrichtlijn en WagwEU

Op 23 mei organiseert AWVN wederom een aflevering van Actualiteiten internationale arbeidsmobiliteit. Deze keer gaat Ruud Blaakman in op de stand van zaken met betrekking tot de Detacheringsrichtlijn en de omzetting daarvan in de Nederlandse Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid in de EU (WagwEU). Meld u aan en u bent weer helemaal op de hoogte!

Standpunt AWVN

Arbeidsmigratie

Standpunt AWVN

Een Nederlandse maatschappij en economie zonder arbeidsmigratie is ondenkbaar. Als arbeidsmigranten niet meer ingezet kunnen worden stijgt het aantal vacatures en komen maatschappelijke opgaven in de knel. Dit zegt AWVN in ‘Arbeidsmigratie: waarom Nederland niet zonder kan’. Het is een analyse van de feiten en cijfers rond arbeidsmigratie. Aanleiding is de maatschappelijke discussie over de waarde en omvang ervan.

Overzicht powerworkshops Internationale arbeidsmobiliteit

De schijf van vijf

Op vijf rechtsgebieden – ‘schijf van vijf’ – moet een werkgever mogelijk actie ondernemen in geval van internationale tewerkstelling of grensoverschrijdende arbeid. Dat zijn het arbeidsmigratierecht, sociale-zekerheidsrecht, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, fiscaal recht en pensioen.

Internationale arbeidsmobiliteit en migratierecht

Het Nederlandse arbeidsmarktbeleid is restrictief. Werkgevers van buitenlandse werknemers die zonder vergunning of in strijd met de regels in Nederland werkzaamheden verrichten, riskeren hoge boetes. Ook voor werkgevers die gebruikmaken van arbeidskrachten van buiten de EU is het van groot belang om de Nederlandse regelgeving goed na te leven.
Daartoe behoren tegenwoordig ook Britse werknemers omdat het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit geen EU-land meer is. Daarom mogen zij sinds 1 januari 2021 in de meeste situaties alleen in Nederland werken als zij over de juiste vergunning beschikken.

Internationale arbeidsmobiliteit en sociale-zekerheidsrecht

De EU-verordening inzake sociale zekerheid geeft dwingendrechtelijke regels over waar een werknemer uit de EU sociaal verzekerd is als hij in meerdere EU-landen werkt dan wel tijdelijk naar een ander EU-land wordt uitgezonden (detachering). Het uitgangspunt daarbij is dat iemand slechts onderworpen kan zijn aan één sociaal-zekerheidssysteem. De zogeheten A1-verklaring bepaalt welke wetgeving van toepassing is bij grensoverschrijdende arbeid.

De sociale-verzekeringspositie van een werknemer die in een ander land werkzaamheden gaat uitvoeren, moet aan de hand van internationale regelgeving worden vastgesteld. Onder voorwaarden is het mogelijk om de sociale zekerheid in het oorspronkelijke woonland voort te zetten gedurende de buitenlandse werkzaamheden. Maar als niet aan alle voorwaarden blijkt te zijn voldaan, kan het land waar de werknemer tijdelijk werkzaamheden verricht naheffingsaanslagen en boetes opleggen. Het is dan ook voor zowel de werkgever als de werknemer van essentieel belang om bij elke uitzending duidelijkheid te hebben over de sociale-verzekeringspositie van de werknemer.

Internationale arbeidsmobiliteit en arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

Binnen de EU moeten werkgevers op arbeidsvoorwaardelijk vlak rekening houden met de Detacheringsrichtlijn. Deze ziet toe op alle vormen van grensoverschrijdende arbeid.
Het is aan de lidstaat van ontvangst om te bepalen of de werkzaamheden op hun grondgebied als een dienst worden beschouwd. Dat kan ertoe leiden dat zeer korte werkzaamheden, zelfs zakelijke reizen, al als een dienst worden gezien – waardoor er extra arbeidsvoorwaarden van het werkland van toepassing zijn. De Europese richtlijn is in Nederland omgezet in de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie).

Arbeidsrecht
Geldt bij arbeidsongeschiktheid tijdens werkzaamheden in het buitenland de regelgeving met betrekking tot ziekte en re-integratie van het woonland of het werkland? Is de cao van het woonland of het werkland – of misschien beide – van toepassing?
Op een werknemer die in het buitenland werkt kunnen meerdere rechtsstelsels van toepassing zijn. In de praktijk blijkt vaak contractueel te zijn vastgelegd dat het recht van het land van waaruit een werknemer wordt uitgezonden, van toepassing is op de arbeidsovereenkomst gedurende de buitenlandse werkzaamheden. Desondanks kunnen verplichte bepalingen van het land waar de werkzaamheden plaatsvinden, van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaarden
Gepaste beloning. Vergoedingen van de verblijfskosten. Regelingen voor verhuizingen. Grensoverschrijdende arbeid heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Vragen die daarbij komen kijken, zijn bijvoorbeeld wat acceptabele tegemoetkomingen zijn en hoe die zich verhouden zich tot de reguliere arbeidsvoorwaarden die binnen de onderneming gelden.

Internationale arbeidsmobiliteit en fiscaal recht

Bij tijdelijke tewerkstelling in het buitenland ontstaat doorgaans belastingplicht in het buitenland. Tegelijkertijd zal in veel gevallen de belastingplicht in het land van waaruit de werknemer is uitgezonden blijven bestaan, zodat er een dubbele belastingplicht kan ontstaan.
Het is van belang om vast te stellen in welk land de afdracht van de loon- en inkomstenbelasting plaats moet vinden. Daarvoor is het noodzakelijk inzicht te hebben in de internationale regelgeving op dit gebied, een aantal heffingsbeginselen en het verschil tussen belastingheffing in verdragssituaties (landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten) en verdragsloze situaties.

Internationale arbeidsmobiliteit en pensioen

Aanvullend pensioen en internationale tewerkstelling gaan vaak moeilijk samen. De pensioenstelsels zijn vaak zo verschillend dat bij grensoverschrijdende arbeid geregeld conflicten ontstaan. Soms blijkt het niet mogelijk het pensioen in het land van waaruit uitzending plaatsvindt, voort te zetten. Daarnaast kunnen de belastbaarheid van pensioenpremies (werkgeversdeel), de aftrekbaarheid van pensioenpremies (werknemersdeel), de pensioenuitkering en de overdracht van pensioenkapitaal, twistpunten zijn.
De civielrechtelijke en fiscale beoordeling van pensioenen verschilt per land, waardoor er vaak geen eenduidig internationaal pensioenbeleid te voeren is. Gevolg is dat per internationale uitzending de implicaties voor het pensioen moeten worden beoordeeld.

grensoverschrijdende arbeidZorgeloos de grens over

AWVN heeft een arbeidscontract ontwikkeld voor werknemers die voor hun onderneming in het buitenland gaan werken. Hierin maken partijen dusdanige afspraken dat de arbeidsvoorwaarden van de uit te zenden werknemer gelijk blijven – volgens het principe no gain no loss.
Met het contract en de uitgebreide toelichting kan de HR-functionaris een internationale uitzending adequaat begeleiden. Geïnteresseerd? Neem contact op met Ruud Blaakman of Armand Lahaije.

Vreemd personeel?

In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS, wettekst) is voor opdrachtgevers ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het verschuldigd loon opgenomen. En niet alleen van het loon van een werknemer die bij u als werkgever in dienst is, maar ook voor dat van werknemers die bij uitzendbureaus of onderaannemers in dienst zijn en die u als opdrachtgever heeft gecontracteerd.
Deze ketenaansprakelijkheid geldt voor werkgevers en opdrachtgevers die werken met ‘vreemd’ personeel; in het bijzonder met buitenlands personeel dat niet bij hen rechtstreeks in dienst is. Voorkom onaangename verrassingen met de compliancytool van AWVN.

Over de dienstverlening internationale arbeidsmobiliteit

Wat kan AWVN voor u doen?

De AWVN-adviseurs Internationale arbeidsmobiliteit kunnen u helpen bij het oplossen van al uw vraagstukken op het gebied van grensoverschrijdende arbeid – op elk gebied van de schijf van vijf (migratierecht, sociale verzekeringsrecht, arbeidsrecht & arbeidsvoorwaarden, fiscaal recht, pensioen). Dat komt in de praktijk vrijwel altijd neer op maatwerk.

Klantervaring

De KNWU, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, had z’n oog laten vallen op een Engelse embedded scientist en (assistent-)coach en wilde deze graag aantrekken. Vanwege onbekendheid met de materie, het bijzondere werkpatroon van de wetenschapper en coach en de ontwikkelingen rondom de Brexit, maakte de KNWU dankbaar gebruik van de internationale expertise van AWVN.

Mirjam Tuithof, directiesecretaresse bij de KNWU: “Een goede, correcte arbeidsovereenkomst met iemand van buiten Nederland opstellen, dat vraagt veel kennis van Europese en internationale wetten en regels. En omdat het ging om iemand uit Groot-Brittannië, kwam ook het Brexit-vraagstuk er nog bij. AWVN heeft geholpen om de arbeidsovereenkomst te modelleren, rekening houdend met alle toepasselijke internationale regelingen. Ook zijn we geholpen bij het afhandelen van alle papieren rompslomp, waarmee je als werkgever te maken krijgt, als je een werknemer uit een ander EU-land in dienst neemt. AWVN heeft ons deskundig geadviseerd en uitstekend geholpen.

Armand Lahaije, adviseur internationale arbeidsmobiliteit en fiscale zaken bij AWVN: “Alleen al omdat ik zelf een fietser ben, was de vraag van de KNWU extra bijzonder. Maar ook vakinhoudelijk en zelfs politiek gezien, vanwege de Brexit, was het een uitdaging. Ik voelde vanaf het begin het vertrouwen van de KNWU en ook dat maakte deze opdracht meer dan plezierig. Ik heb de opdracht samen met mijn collega’s op kantoor graag ter hand genomen.”

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden