Home / Actuele HR-issues / Coronavirus en werk

Coronavirus en werk

Op deze webpagina informeert AWVN werkgevers over de consequenties van het coronavirus.

Deze pagina is op dinsdag 7 april om 14.30 uur voor het laatst geactualiseerd en aangepast.

Algemene informatie coronacrisis
Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Klik hier voor de nadere uitwerking en precisering van de nieuwe maatregelen.
Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten alle coronamaatregelen in Nederland te verlengen tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

• Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Lees er meer over op de website van het RIVM.

• Wie algemene vragen heeft over het coronavirus kan terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

• Veel vragen over de dekking die verzekeringen bieden (o.a. bedrijfsschade-, reis- en annuleringsverzekeringen) vindt u ook op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Op deze pagina:
• de NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)
• veilig en gezond omgaan met Covid-19 op de werkvloer
• collegiaal in- en uitlenen van personeel in de coronacrisis: modelovereenkomsten
coronavirus en ploegenrooster
• coronavirus en minder werk: Tiptrack tijdelijk gratis
coronavirus en internationaal werkgeven
• thuiswerken: arbo-tips voor werkgevers en werknemers
privacy: AP geeft organisaties meer tijd vanwege coronacrisis
• veilig en gezond omgaan met Covid-19 op de werkvloer
• coronavirus: het organiseren van een crisisteam

Veelgestelde vragen
Daarnaast geven we antwoord op vragen die werkgevers op dit moment veel stellen in verband met de coronacrisis.
Deze vindt u op een aparte pagina op deze website:
Veelgestelde vragen over coronavirus en werk

Ook in deze onzekere tijden kunnen leden op AWVN en de AWVN-adviseurs rekenen voor advies en ondersteuning. Meer informatie
 • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nader toegelicht

  Om de leden over de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) te informeren, organiseerde AWVN op woensdag 1 april een webinar. Marco Veenstra, adviseur juridische zaken, gaat daarin nader in op de regeling zoals op 31 maart bekendgemaakt door minister Koolmees van SZW.

  Bekijk hier het webinar over noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud NOW

  De presentatie die Marco Veenstra tijdens dit webinar geeft, kunt u hier downloaden

  Een samenvatting van de regeling kunt u hieronder downloaden

  Marco Veenstra
  maart 2020
  Download
  Slot

  Werkgevers kunnen op maandag 6 april 2020 vanaf 9.00 uur de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Meer informatie

  Bereken de hoogte van de NOW-subsidie met AWVN-rekentool. Meer informatie

  Wilt u als werkgever een aanvraag indienen om aanspraak te maken op de noodregeling? Met het onderstaande schema leidt AWVN u in tien overzichtelijke stappen door de aanvraagprocedure heen.

 • Collegiaal in- en uitlenen van personeel in de coronacrisis: modelovereenkomsten

  Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een sterke terugval van werk, willen vaak bedrijven die tijdelijk meer werk hebben, behulpzaam zijn met het zogeheten collegiaal uitlenen van werknemers. Zij vragen zich af wat er precies geregeld moet worden in dit soort gevallen. Daarom heeft AWVN voor haar leden een modelovereenkomst collegiaal inlenen / uitlenen arbeidskrachten opgesteld.

  Bij collegiale in- en uitlening is geen sprake van winstoogmerk. Alleen de werkgeverslasten worden doorbelast aan de inlener. Daarbij gaat het om de loonelementen, de reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld en bijvoorbeeld een 13e maand en de werkgeverslasten sociale verzekeringen. AWVN heeft een model opgesteld voor het berekenen van de werkgeverslasten dat, met inachtneming van de toepasselijke cao of het arbeidsvoorwaardenreglement, op maat kan worden gemaakt. Wilt u hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

  In de modelovereenkomst is opgenomen wat in ieder geval moet worden overeengekomen teneinde duidelijkheid voor alle partijen te realiseren. In verband hiermee is gekozen voor een drie-partijenovereenkomst, waarbij ook de werknemer zelf is betrokken. Er kan natuurlijk ook voor gekozen worden om afzonderlijke afspraken te maken met de werknemer. In ieder geval dient de werknemer in te stemmen met zijn uitlening.

  De modelovereenkomst collegiaal inlenen / uitlenen arbeidskrachten is een basisdocument; u dient de overeenkomst verder op maat te maken voor uw specifieke situatie. AWVN adviseert u hier graag bij. Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.


 • Het coronavirus en het ploegenrooster

  Het spreekwoord zegt ‘nood breekt wetten’. In dit geval hoeven wetten niet te worden gebroken, maar wel zorgvuldig nageleefd. In het kader van de bijzondere omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, zijn in sommige situaties minder medewerkers beschikbaar voor het rooster. Het is lang niet zo dat bepaalde productieprocessen zomaar kunnen worden stilgelegd en is thuis werken zeker niet voor iedereen een optie. Hoe dan een semicontinu drieploegenrooster of volcontinu vijfploegenrooster draaiende te houden bij een tijdelijke, verhoogde afwezigheid?

  Artikel 5.10 Arbeidstijdenwet
  Artikel 5.10 van de Arbeidstijdenwet voorziet daarin dat bij plotselinge onvoorziene situaties – waarbij de veiligheid en gezondheid van mensen in het geding is en ernstige schade aan goederen kan ontstaan, en het werk geen uitstel duldt – dat de normen voor arbeidstijd en rusttijd terzijde gelegd kunnen worden. Dat is geen vrijbrief voor het organiseren van werktijden. Houd er rekening mee dat binnen afzienbare tijd (denk 48 uur) een sluitende roostermatige oplossing beschikbaar moet zijn.

  12-uursdiensten
  De Arbeidstijdenwet staat toe dat 12-uursdiensten gedraaid kunnen worden. In geval van dagdienst is er geen belemmering. In geval van een 12-uursnachtdienst dient men daar vanwege de bezwaarlijkheid van nachtarbeid zorgvuldig mee om te gaan. Het aantal keren dat een 12-uursnachtdienst ingezet kan worden is gemaximeerd op 22 keer per 52 weken, onder gelijke inkorting van de rust na een nachtdienst van 14 uur naar 12 uur. De maximale arbeidstijd per week is ook in de Arbeidstijdenwet bepaald.

  Het rooster
  Of tijdelijk gebruik van 12-uursdiensten dé oplossing is kan niet zomaar worden vastgesteld. Dat zal altijd afhankelijk zijn van de omstandigheden in een bedrijf. Soms kan worden volstaan met het wijzigen van de bezetting, door bijvoorbeeld in een bepaalde dienstsoort met een lagere bezetting dan normaal te werken waarmee de reguliere 8-uursdienst gehandhaafd blijven. Ook het gebruik van ‘tussendiensten’ kan een mogelijkheid zijn om de beschikbare formatie zo goed mogelijk te verdelen over een periode van 24 uur. Zulke diensten dekken bijvoorbeeld een deel van de ochtend- en middagdienst of nachtdienst af. Een andere mogelijkheid is om in geval van een volcontinu rooster de output in het weekeinde te halveren en daardoor met een ploeg minder te werken bij gelijkblijvende 7 x 24 uur bedrijfstijd.

  Voorbeelden volcontinurooster
  In onderstaand voorbeeld is een vijfploegendienst tijdelijk omgezet naar een vierploegendienst met 12-uursdiensten in het weekeinde.

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 M8 M8 M8 M8 O12 O12
  2 O8 O8 M8 N8 N12 N12
  3 O8 O8 O8
  4 N8 N8 N8 N8

  Omwille van ergonomische roostervuistregels is het gebruik van dit rooster niet voor langere tijd geschikt. Het rooster voldoet in beginsel aan de normen voor arbeidstijd en rusttijd uit de Arbeidstijdenwet. Aandachtspunt is de arbeidsduur. Deze bedraagt gemiddeld 42 uur. Door conform de Arbeidstijdenwet pauze in de dienst te organiseren kan de werkweek teruggebracht worden tot gemiddeld 40 uur of minder. Het maximum aantal 12-uursnachtdiensten is hiervoor al genoemd. Uitgaande van 12 uur arbeid tijdens een nachtdienst (pauze is natuurlijk altijd aan te raden) is dit rooster 44 weken bruikbaar.

  In het volgende voorbeeld is eveneens sprake van 7 x 24 uur bedrijfstijd met vier ploegen. Echter nu met een halve bezetting tijdens het weekeinde en een volledige bezetting op weekdagen. De vier ploegen zijn opgesplitst in acht (sub)groepen. Alle groepen lopen hetzelfde rooster. Slechts het startmoment verschilt. Hierdoor werken de groepen 1 t/m 4 altijd in de oneven weekeinden (in de even weekeinden zijn zij altijd vrij) en de groepen 5 t/m 8 werken in de even weekeinden (en zijn omgekeerd altijd de oneven weekeinde vrij). De gemiddelde werkweek bedraagt bij acht uur arbeidstijd per dienst 36 uur.

  Leeswijzer Elke groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 start in een eigen regel en zakt na twee weken een regel in het rooster. In acht weken heeft iedereen het rooster volledig doorlopen. Verticaal is per dagsoort de totale bezetting van groep 1 t/m 8 te zien. In het weekeinde is dan een halve bezetting af te lezen t.o.v. de weekdagen.

        1             2      
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 O O O O O O M M N N
  2 M M M N N O O O
  3 M M N N N O O M M M
  4 N N O M M N N N
        2             1      
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  5 N N N O O O O O O
  6 M M N N M M M N N
  7 O O O M M N N N
  8 O O M M M N N O M M


  Voorbeeld alternatieve drieploegendienst

  Het voorbeeld gaat uit van een hogere gemiddelde werkweek met vijf subgroepen en 120 uur bedrijfstijd. De N8 op vrijdag in week 3 kan ook in week 2 op de zondag geplaatst worden. Door pauzetijd aan de diensten toe te voegen kan de gemiddelde werkweek tot 40 uur teruggebracht worden.

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 M8 M8 N12 N12      
  2 O12 O12 M8 M8 M8    
  3 N8 N8 N8 N8 N8    
  4 O8 O8 O12 O12 O12    
  5 N12 N12   O8 O8    

  In geval van extreem hoge uitval kan met 12-uursdiensten en twee ploegen 96 uur bedrijfstijd worden bereikt. Met maximaal 10 uur arbeidstijd per dienst is de gemiddelde werkweek 40 uur.

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 O12 O12 O12 O12  
  2 N12 N12 N12 N12  


  Maatwerk?

  Met bovenstaande voorbeelden kunnen wellicht niet alle mogelijke situaties binnen bedrijven opgelost worden. Maatwerk zal altijd een optie blijven. Ook kan de arbeidstijd in de 12-uursnachtdienst aangepast worden door zodanig pauzes toe te kennen, dat deze zakt naar 10 uur per dienst. Dat maakt een nog langer gebruik van het rooster mogelijk. N.B. dat doet de bezwaarlijkheid van de 12-uursdienst niet afnemen. Het zijn de bijzondere omstandigheden die noodzaken tijdelijk buiten de bekende kaders te kijken.

  In ieder geval kan vrijwel altijd een roostermatige oplossing bedacht worden zonder daarvoor met elkaar fysiek in contact te komen. Telefonisch overleg, in combinatie met een paar formats in Excel, biedt vaak voldoende mogelijkheden om een voorstel uit te werken.

  Vragen? Stel ze aan de AWVN-werkgeverslijn of aan ShiftPlan

 • Coronavirus en minder werk: Tiptrack tijdelijk gratis

  Alle maatregelen rond het coronavirus zorgen voor onzekere en moeilijke tijden. Voor uw medewerkers en voor uw organisatie. Veel medewerkers werken in Nederland inmiddels thuis. Ook is er in sommige beroepen minder werk en hebben medewerkers het minder druk. Mogelijk ontstaat hierdoor ruimte voor online leren en ontwikkelen. Wilt u daar eenvoudig invulling aan geven? AWVN kan u helpen – met Tiptrack. AWVN biedt leden de mogelijkheid om tijdelijk gratis gebruik te maken van Tiptrack, het digitale platform voor leren en ontwikkelen, dat op ieder device toegankelijk is.

  Wat houdt het aanbod in?
  Uw medewerkers krijgen tijdelijk toegang tot de basisversie van Tiptrack, met uitsluitend online aanbod.
  Dit is inclusief:
  • speciaal geselecteerd gratis aanbod van ruim 250 e-learning trainingen van leveranciers als NCOI Online, New Heroes, Icademy, SkillsTown Connect, GoodHabitz, Stichting Gezondheid en FitChannel.com
  • verschillende online testen en tools waarmee medewerkers meer inzicht kunnen krijgen in hun duurzame inzetbaarheid (U kunt ervoor kiezen om alleen gratis aanbod op te nemen. Een uitgebreider aanbod met een mix van gratis en betaalde e-learning trainingen is ook mogelijk; daarbij betaalt u als werkgever de niet-gratis trainingen voor uw medewerkers)
  ondersteuning bij de communicatie met uw medewerkers
  toegang tot de Tiptrack Servicedesk, die uw medewerkers helpt bij vragen of onduidelijkheden.

  Tiptrack
  Tiptrack is een persoonlijke en interactieve online tool voor alle medewerkers in Nederland. Tiptrack stimuleert medewerkers om zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Ze kunnen direct producten zoals opleidingen en testen afnemen. Ook geeft Tiptrack medewerkers inzicht in hun eigen situatie op het gebied van hun duurzame inzetbaarheid – nu en in de toekomst. Zo kunnen zij zelf ontdekken op welk gebieden ze hun inzetbaarheid kunnen vergroten.

  U betaalt géén aansluit- en licentiekosten voor dit tijdelijke aanbod van Tiptrack.
  De toegangsperiode tot Tiptrack is afhankelijk van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Uw medewerkers krijgen in elk geval toegang tot en met 30 april 2020.

  Gebruikt u Tiptrack al?
  Ook werkgevers die Tiptrack al gebruiken, biedt AWVN een geselecteerd gratis aanbod. Dit bestaat uit ruim 250 e-learningtrainingen, van leveranciers als NCOI Online, GoodHabitz, New Heroes, Icademy, Skillstown, Stichting Gezondheid en FitChannel.com. Zo kunnen ook uw medewerkers gratis werken aan hun ontwikkeling en inzetbaarheid.
  Wilt u dit tijdelijk gratis aanbod aan uw catalogus toevoegen? Neem hiervoor contact op met de Tiptrack Servicedesk.

  Binnen twee werkdagen starten met Tiptrack
  Om dat mogelijk te maken werken we met een standaardcontract, volgens een vast proces.
  1. We spreken het implementatieproces telefonisch met u door.
  Hoe uw medewerkers kunnen inloggen op Tiptrack. En, als u hiervoor kiest: wie in uw organisatie toestemming geeft voor de betaalde opleidingen of testen die uw medewerkers bestellen.
  2. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor Tiptrack.
  Dit is een standaardovereenkomst die dient als aanvulling op de lidmaatschapsovereenkomst, nodig vanwege privacy en gegevensbescherming. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.
  3. Wij sturen u de activatiecode waarmee uw medewerkers zich kunnen registreren in Tiptrack.
  Daarnaast ontvangt u een aantal communicatie-uitingen die u kunt gebruiken om uw medewerkers te informeren en uit te nodigen.
  4. U nodigt uw medewerkers uit Tiptrack te gaan gebruiken.
  Hiervoor ontvangt u van ons een voorbeeldtekst.
  5. Uw medewerkers registreren zich via de activatiecode en kunnen direct met Tiptrack aan de slag.

  Interesse?
  Neem contact op met de Tiptrack Servicedesk: 070 850 86 50 of servicedesk@tiptrack.nl. Zij brengen u snel in contact met één van de Tiptrack-adviseurs. Voor dit aanbod is een beperkt aantal licenties beschikbaar; de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • Het coronavirus en internationaal werkgeven

  De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op vrijdag 3 april 2020 richtlijnen uitgevaardigd om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot potentieel omvangrijke compliance issues en administratieve lasten voor werkgevers en werknemers. Zie:
  OESO wil nadelige fiscale gevolgen coronacrisis voorkomen.

  Op 30 maart 2020 heeft de Europese Unie (EU) richtsnoeren gegeven ter coördinatie van het vrij verkeer binnen de EU tijdens de coronacrisis. Meer coördinatie vanuit EU met betrekking tot grensoverschrijdend werken, vitale beroepen en sociale zekerheid was nodig, omdat een aantal lidstaten vergaande maatregelen hadden genomen om hun grondgebied af te sluiten, ook voor het intracommunautaire verkeer. Zie: Meer coördinatie EU grensoverschrijdend werken.

  Kennismigrant terug naar thuisland. Wat nu?
  Veel buitenlandse werknemers zijn door het uitbreken van het coronavirus teruggekeerd naar hun eigen woonland. Veelal is dit overhaast gebeurd in verband met het sluiten van grenzen en vliegverboden. Een aantal juridische aspecten van dit snelle vertrek verdient aandacht. AWVN-adviseurs internationale arbeidsmobiliteit Armand Lahaije en Ruud Blaakman bespreken in hun blog Kennismigrant door coronavirus terug naar thuisland waar u op moet letten, om te voorkomen dat zowel het vertrek als de terugkeer op termijn tot onnodige problemen leiden.

  Grensarbeid in de Europese Unie
  Europese lidstaten hebben de afgelopen dagen eigenmachtig besluiten genomen over het sluiten van hun grenzen en toegang tot hun grondgebied. Dat mag binnen de Europese Unie als de openbare orde of openbare veiligheid in het geding is. AWVN heeft voor u op een rij gezet in welke gevallen toegang tot het grondgebied van andere lidstaten nog steeds moet worden toegestaan, met name waar het gaat om grensarbeid. Lees meer.

 • Thuiswerken: arbo-tips voor werkgevers en werknemers

  Nu veel werknemers thuis werken zijn er vragen over de inrichting van de werkplek en over de verplichtingen voor werkgever en werknemer. In algemene zin geldt dat de werkgever de verplichting heeft
  de werkplek zodanig in te richten dat de werknemer daar geen nadelige invloed voor zijn gezondheid door ondervindt. De werkplek moet daarom zo ergonomisch mogelijk worden ingericht. Dat geldt voor iedere werkplek, die beschouwd wordt als een normale werkplek. Bij thuiswerken is dit aan de orde als de werkgever het vanzelfsprekend vindt dat werknemers een gedeelte van de tijd vanuit huis werken. In dat geval is het ook vanzelfsprekend, dat de werkgever investeert in een goede ergonomische verantwoorde werkplek.
  de werknemers voor te lichten over de risico’s verbonden aan de werkplek en de maatregelen, die zij kunnen nemen om zich hier tegen te beschermen. Ook dus voor de risico’s die verbonden zijn aan thuiswerken.

  Uitzonderlijke situatie
  Op dit moment is er sprake van een uitzonderlijke situatie en kunnen we niet stellen dat thuiswerken een normale werkplek is. Het is aan het overleg tussen werkgever en werknemer, eventueel tijdelijk, apparatuur ter beschikking te stellen.

  Wel is het zinvol, zeker omdat deze periode van thuiswerken waarschijnlijk wel enige tijd duurt, werknemers voor te lichten over het goed inrichten van hun werkplek. Niemand is er immers bij gebaat wanneer medewerkers klachten aan hun nek, armen, rug of schouders ontwikkelen.

  Vijf praktische tips om gezond thuis te werken

  Tip 1 Neem regelmatig pauzes van het werken met een beeldscherm
  Om lichamelijke klachten te voorkomen, is het verstandig om taken met intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord en/of muis zoveel als mogelijk te beperken (advies: niet meer dan 4 uur per dag). Dit kan door taken af te wisselen, voldoende pauzes te nemen en deze efficiënt in te zetten. Het doorbreken van intensief werken met een beeldscherm kan door het nemen van micropauzes (van bijvoorbeeld 20 seconden). Kijk hier voor meer tips voor het optimaal werken met een beeldscherm

  Tip 2 Onderbreek langdurig zitten één keer per half uur met twee minuten
  Om gezondheidsklachten te voorkomen, is het van belang om lang zitten te onderbreken door te gaan staan of lopen. Bijvoorbeeld bij het telefoneren. Belangrijk is dat de beenspieren in actie komen. De volgende vuistregel kan je gebruiken: onderbreek het zitten één keer per half uur voor minimaal twee minuten.

  Tip 3 Neem de juiste lichaamshouding aan bij zittend werk
  Probeer altijd de juiste houding aan te nemen tijdens zittend werk (zie afbeelding). Zorg dat beide voeten op de vloer staan, zit rechtop en op 40-50 cm afstand van het scherm. Luister goed naar je lichaam – forceer niets bij klachten. Probeer (als het kan) meubels op jouw lichaam af te stellen en het gebruik van de muis af te wisselen met de functietoetsen op het toetsenbord. Kijk hier voor meer informatie over zittend werk

  Tip 4 Doe stretchoefeningen tussen het werk door
  Als je toch lang achter elkaar moet zitten, probeer dan met simpele stretchoefeningen eventuele stijfheid te voorkomen. Deze oefeningen kunnen bestaan uit je schouders herhaaldelijk op te halen, je hoofd te kantelen of je benen te strekken terwijl je zit. Kijk hier voor meer oefeningen

  Tip 5 Wissel telefoneren af met videogesprekken
  We zijn en blijven sociale wezens. Het is belangrijk om af en toe een gezicht te zien en sociale interactie op te zoeken met collega’s, vrienden en familie. Probeer waar het kan telefoontjes om te zetten in videogesprekken.

  Bijgaand nog een overzicht met tips voor de inrichting van een ergonomische werkplek ter voorkoming van klachten.

  Computerbureau • Traploos gemakkelijk in hoogte verstelbaar
  • Werk kabels weg
  • Vrije bewegingsruimte onder het bureau / werkblad
  Stoel • In hoogte verstelbaar
  • Rugleuning en armleuningen verstelbaar
  • Zo nodig voetensteun
  • Zorg dat beide voeten plat op de grond staan, zit rechtop, armen en benen in een rechte hoek
  • Gebruik eventueel een voetensteun
  Toetsenbord • Bij meer dan twee uur per dag gebruik bij voorkeur een los beeldscherm en losse muis gebruiken
  Beeldscherm • Zorg voor zo min mogelijk spiegeling
  • Hoogte instelbaar
  • Bovenrand beeldscherm op ooghoogte ( eventueel beeldscherm of laptopverhoger gebruiken)
  • Recht voor het beeldscherm zitten
  • Oogafstand 50 cm tot maximaal 90 cm bij grote schermen
  Verlichting • Zo weinig mogelijk reflectie, scherm niet te dicht bij het raam
  • Voorkom reflectie van de zon in het scherm
  Taak inhoud • Niet langer dan 2 uur achtereen achter het beeldscherm wissel af met ander werk of neem even afstand
  • Bij voorkeur niet meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk
  Zittend werk • Lang zitten is een risico voor de gezondheid. Wissel daarom zittend werk regelmatig af door even te bewegen of ga zo mogelijk een tijdje staand werken

  We gaan hier uit van beeldschermwerk. Ook ander werk kan thuis gedaan worden. Ook daarvoor geldt dat de werkgever verplicht is risico’s te voorkomen en voorlichting te verzorgen.

 • Coronavirus: het organiseren van een crisisteam

  Met de coronapandemie is Nederland in een crisis verzeild geraakt die alle organisaties raakt. Natuurlijk is er in elke organisatie op dit moment een groep mensen bezig maatregelen te treffen om die crisis zo goed mogelijk te managen. Dat vraagt veel energie en tijd en verstoort de lopende operatie en de bestaande verhoudingen en status quo. Het huis staat in brand en moet worden geblust.

  Maatregelen die nu worden getroffen, hebben allerlei onvoorziene effecten in organisaties. Vanuit het vakgebied rampenbestrijding en crisisbeheersing is hierover veel bekend.
  AWVN heeft uit deze informatie een overzichtelijk webpaper samengesteld voor het management van organisaties. Hierin treft u ten eerste een analyse van gedrag in crisistijd: hoe gaan organisaties om met een onverwachte situatie, zoals de coronacrisis? Ten tweede hebben wij praktische tips verzameld waarmee u de crisis binnen uw organisatie kunt aanpakken.

  Download het webpaper over het managen van de coronacrisis hier

  Jan de KramerMet ervaring in de crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen wij u helpen met het effectief en efficiënt opzetten van uw crisisorganisatie. Daardoor ontstaan heldere structuren, houdt u overzicht en blijft de operatie zo goed mogelijk doorgaan.
  Met onze ervaring in alle sectoren krijgt u advies op maat. Vragen? Neem contact op met Jan de Kramer, tel. 06-18634907.

 • AP geeft organisaties meer tijd vanwege coronacrisis

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft overheden en bedrijven tijdens de coronacrisis ruimte om zich te concentreren op de bestrijding van het virus. Zo krijgen organisaties waar nodig meer tijd om te reageren op vragen van de AP en geeft de AP initiatieven om de volksgezondheid te beschermen ruim baan. Maar de toezichthouder blijft ingrijpen waar privacy echt in gevaar is.
  ‘Privacy is heel belangrijk. Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘En op nummer twee staat het voorkomen van grote schade aan economie en maatschappij. Overheden en ziekenhuizen zijn dag en nacht in touw om te zorgen dat burgers en patiënten veilig zijn. Bedrijven zijn bezig te overleven en te zorgen dat zij banen kunnen behouden voor al hun mensen.

  Daar gaan wij niet bij staan met onze vinger omhoog en de privacywetgeving onder de arm. Nederland zet de schouders eronder en wij werken en denken mee.’

  Ruimte voor bestrijden crisis
  De AP zal organisaties nu ruimte geven om hun volledige aandacht te besteden aan het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis.

  Deadlines voor het aanleveren van informatie aan de toezichthouder worden opgerekt waar nodig en de AP zal de komende tijd per geval goed kijken wat passend is en wat niet.

  ‘Verder geven wij ruim baan aan de broodnodige initiatieven om de capaciteit van de zorg op niveau te krijgen’, zegt Wolfsen. ‘Zo klopte een zorgorganisatie bij ons aan met een plan om mensen die tot een paar jaar geleden in de zorg werkten, te benaderen om hen tijdelijk weer als arts of verpleegkundige in te zetten.

  Dat lieten ze door een tussenpersoon doen en ze vroegen zich af of dit wel mag. Wij hebben meegedacht over een goede oplossing. Privacy moet goede zorg nooit in de weg zitten, zeker nu niet.’

  Dat geldt ook voor het contact tussen artsen en patiënten. Wolfsen: ‘Wij krijgen vragen van huisartsen die noodzakelijke gesprekken moeten voeren met hun patiënten, maar die patiënten komen nu liever niet langs.

  Veel zorgorganisaties hebben een manier om beveiligd te beeldbellen, maar sommige niet. Wij zeggen: gebruik als het echt niet anders kan consumentenapps als FaceTime of Skype. Maar wees daarbij voorzichtig: doe het alleen bij hoge uitzondering en deel via die apps zo min mogelijk gevoelige gegevens.’

  ‘Geen big brother-maatschappij’
  Privacy blijft heel belangrijk, vindt de AP. ‘We moeten blijven opletten’, zegt Wolfsen. ‘De coronacrisis mag geen excuus worden om de privacy helemaal overboord te gooien. De crisis mag geen opmaat worden naar een big brother-maatschappij.

  Het zou doodzonde zijn als we over een jaar terugkijken en zien dat we alles ongedaan hebben gemaakt wat wij op het gebied van privacy in tientallen jaren hebben opgebouwd.

  De AP is er als hoeder van het grondrecht op privacy en zal ook in deze tijden ingrijpen wanneer de privacy echt in gevaar is. Daar heeft de burger recht op. Zodat iedereen straks als vrij burger in een vrij land weer vrij kan leven.’

 • Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met Covid-19 op de werkvloer

  Hoe moet je als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Daarover gaat de door VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN samengestelde handreiking, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen.

  Versie van 17 maart 2020
  • Feiten over het virus: vragen en antwoorden
  • Checklist risicobeheersing – aandachtspunten
  • Preventie: belangrijkste maatregelen voor werkgevers en werknemers
  • Het virus en werk: vragen en antwoorden
  • Bedrijfscontinuïteitsplan
  • Arbeidsrechtelijke informatie
  • Sluiting scholen en kinderopvangcentra

Vragen? Stel ze aan de AWVN-werkgeverslijn.
Logo AWVN-werkgeverslijn