Pensioenakkoord

Pensioenflits: actuele pensioenkwesties op begrijpelijke wijzetoegelicht en uitgediept

AWVN wil de leden graag goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen voor hen. AWVN-pensioenexperts gaan daarom maandelijkse korte online-bijeenkomsten organiseren: Pensioenflits. Elke bijeenkomst duurt 30 minuten. De experts nemen u op hoofdlijnen mee in de veranderingen binnen het pensioenstelsel en vertellen u hoe zich hier adequaat op kunt voorbereiden. Gratis voor leden.
Bekijk het overzicht van alle afleveringen van Pensioenflits; u kunt via die pagina elke editie (alsnog) bekijken.

RVU-vrijstelling
In het Pensioenakkoord is afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de regeling als een RVU (regeling vervroegd uittreden) wordt gezien. De RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar) en wordt, afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer op 12 januari 2021, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingevoerd. Meer informatie

Het op 5 juni 2019 bereikte pensioenakkoord is het sluitstuk van een jarenlange discussie over een nieuw pensioenstelsel en de vormgeving ervan. Het akkoord betreft een breed pakket aan maatregelen, waarbij het een niet los kan worden gezien van het ander. Daarnaast is het een akkoord op hoofdlijnen. Veel zaken rond het nieuwe pensioenstelsel behoeven de komende jaren nadere uitwerking. AWVN is via VNO-NCW betrokken bij de uitwerking van onderdelen van het pensioenakkoord. Door deze participatie bouwt AWVN mee aan de nieuwe toekomstbestendige pensioenvoorziening in Nederland.

Een toelichting op de maatregelen, het tijdpad voor de invoering – voor zover bekend – en een eerste inschatting van de zaken die op werkgevers afkomen.

Pensioenakkoord 2019 in het kort

AOW-leeftijd Minder snelle stijging
Eerder stoppen met zwaar werk mogelijk Mede door (tijdelijke) beperking RVU-boete
Zzp’ers Mogelijkheid om eenvoudiger (tweede-pijler)pensioen op te bouwen
Afschaffing doorsneesystematiek Er komt een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie
Twee pensioencontracten Naast de Wet verbeterde premieregeling een nieuwe premieovereenkomst met meer collectieve risicodeling

Zie ook het schema Afspraken pensioenakkoord 2019 met toelichting en tips voor werkgevers op deze site.

Meest actuele nieuwsbericht over de voortgang: 10/05/2021 Nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 van kracht
De nieuwe wet toekomst pensioenen treedt uiterlijk op 1 januari 2023 in werking, een jaar later dan eerder beoogd.

 • Eerste en tweede pijler

  Eerste pijler: AOW
  In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden, net als nu. Daarna gaat deze in stappen naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Eén jaar langer leven betekent acht maanden later AOW.

  Voor werknemers die ná 2024 de leeftijd van 67 jaar bereiken (dus geboren zijn vanaf 1958) staat de AOW-leeftijd op dit moment dus nog niet vast. Maar mocht te zijner tijd de levensverwachting met één jaar zijn gestegen, dan schuift de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 8 maanden.

  Tweede pijler: werknemerspensioen
  • Invoering nieuw pensioenstelsel naar verwachting in 2022 (hieronder meer).
  • Geen kortingen van pensioenen voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 100% tijdens de overgangsperiode (vanaf 2020). Dit betekent dat er alleen hoeft te worden gekort als de dekkingsgraad al vijf jaar onder de 100% is. Met het tijdelijk aanpassen van de kortingsregels is de kans dat fondsen moeten korten, substantieel verkleind
  • Meer keuzemogelijkheden: nieuw is dat maximaal 10% van het opgebouwde pensioen op de pensioendatum als bedrag ineens mag worden opgenomen.
  • Nabestaandenpensioen: in het huidige stelsel bestaat door de veelheid van systemen het risico dat werknemers ongewild onverzekerd zijn. Afgesproken is dat er meer standaardisatie komt, dat het nabestaandenpensioen begrijpelijker wordt en risico’s worden verkleind.

  Uitbreiding met zelfstandigen
  • Toegankelijk maken van de tweede-pijlerpensioen voor zelfstandigen (zzp’ers) op basis van vrijwillige toetreding.
  • Introductie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

  Overige maatregelen
  • Beperking RVU-heffing voor AOW-overbrugging (vanaf 2021 tot en met 2025).
  ➢ Vrijstelling tot een bedrag van € 19.000 per volledig jaar bij vrijwillige uittreding, maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd.
  ➢ Werknemers kunnen zelf aanvullen door hun pensioen te vervroegen.
  ➢ Bedoeld voor mensen met zwaar werk (cao-afspraken of individuele afspraken).
  ➢ Budget van 800 miljoen vanaf 2021 voor maatwerk.
  Meer informatie RVU? Wat nu?! RVU-vrijstelling en de cao-onderhandelingen (7 februari 2020)
  • Investeringsprogramma voor duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen.
  • Uitbreiding fiscaal gefaciliteerd verlofsparen van 50 weken naar 100 weken.

 • Nieuw pensioenstelsel (invoering beoogd in 2022, inmiddels uitgesteld tot 2023)

  Afschaffing doorsneesystematiek
  De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Een leeftijdsonafhankelijke premie wordt het uitgangspunt, waarbij deelnemers een opbouw krijgen die past bij de betaalde premie. Deze leeftijdsonafhankelijke premie gaat gelden voor alle type pensioenregelingen.

  Omdat de premie-inleg van jongeren langer rendeert, leidt die premie-inleg tot een relatief hogere pensioenopbouw op jongere leeftijd ten opzichte van de pensioenopbouw op oudere leeftijd (degressieve opbouw). Deze nieuwe manier van pensioenopbouw past beter bij de veranderende arbeidsmarkt.

  In verband met de leeftijdsonafhankelijke premie komt er één fiscaal kader. Dit geeft de maximumpremie weer die werkgevers beschikbaar kunnen stellen voor de opbouw van (fiscaal gefaciliteerd) pensioen.

  Compensatie transitie doorsneesystematiek
  De overstap naar een leeftijdsonafhankelijke premie heeft gevolgen voor werknemers die nu pensioen opbouwen. Voor werknemers van rond de 45 jaar zijn de gevolgen het grootst. Zonder compensatie kan het pensioenperspectief van werknemers verslechteren. In de komende twee jaar wordt gewerkt aan een wettelijk model voor compensatie.

  Overgang van uitkeringsregelingen (DB) naar premieregelingen (DC)
  In het nieuwe pensioenstelsel is geen nominale zekerheid meer. Het gegarandeerde pensioen wordt verlaten en er wordt een overstap gemaakt naar een variabel pensioen. Aan het bestaande palet aan pensioenregelingen wordt een nieuwe pensioenvorm toegevoegd.

  Sociale partners kunnen op decentraal niveau de keuze maken tussen twee (DC-) pensioenregelingen:
  1. een nieuw toe te voegen pensioenregeling met uitgebreide risicodeling
  2. een collectieve variant op de Wet verbeterde premieregeling met beperkte risicodeling.
  Het verschil zit in de mate van solidariteit in de opbouwfase.
  Onder bepaalde voorwaarden kan de huidige DB-regeling gehandhaafd blijven.

  Ad 1 Nieuw toe te voegen pensioenregeling met uitgebreide risicodeling
  Hier is de premie het uitgangspunt (premieovereenkomst). In het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt de premie vastgesteld op basis van een gewenste pensioenopbouw. Jaarlijks wordt direct een voorwaardelijk pensioen ingekocht op basis van de dan geldende kostprijs voor pensioen. Uitgangspunt hierbij is de marktrente. De opgebouwde voorwaardelijke pensioenen gaan automatisch eerder omhoog bij positieve rendementen en automatisch eerder omlaag bij negatieve rendementen. Om meer stabiliteit te bieden, is het mogelijk de korting over maximaal tien jaar te spreiden.

  Ad 2 Collectieve variant op de Wet verbeterde premieregeling met beperkte risicodeling
  Ook in dit – al bestaande contract – is de premie het uitgangspunt (premieovereenkomst). In het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt de premie vastgesteld op basis van een gewenste pensioenopbouw. In dit contract is sprake van een persoonlijk pensioenvermogen in de opbouwfase en van collectieve risicodeling tussen gepensioneerden in de uitkeringsfase. In de laatste tien jaar voor pensionering wordt het persoonlijk pensioenvermogen geleidelijk in het collectief vermogen ingebracht. In de uitkeringsfase delen gepensioneerden beleggingsrisico’s en sterfterisico’s (lang- en kortleven) met elkaar via spreiding van schokken (positief en negatief) over maximaal tien jaar.

 • Wat kunt u de komende tijd doen?

  Als gezegd: het akkoord betreft een breed pakket aan maatregelen waarvan de inwerkingtreding verschilt. Veel behoeft nog nadere uitwerking. U kunt als werkgever wel alvast met de volgende zaken rekening houden.

  Ingang AOW
  De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt per 1 januari 2020 minder snel. Dit betekent dat u mogelijk werknemers in dienst heeft die eerder zullen uittreden dan verondersteld. Dit vraagt onder meer om afstemming met de betrokken werknemer, de leidinggevende en de pensioenuitvoerder over de ingang (vervroeging/uitstel) van het pensioen.

  Arbeidsvoorwaarden
  Denk na over mogelijke consequenties voor uw arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Wat betekent dit voor ouderenregelingen, ontzie-maatregelen, extra vakantiedagen en zo voort, en de communicatie met uw werknemers? En is er in uw sector aanleiding om gebruik te maken van de tijdelijke vrijstelling RVU? Let op bestaande afspraken, zoals een mogelijke 80/90/100-regeling.

  Verminderde kortingsdreiging?
  Check of een eventuele kortingsdreiging bij uw pensioenfonds van de baan is.

  Eigen pensioenregeling
  Heeft uw onderneming een eigen pensioenregeling? De gevolgen van het pensioenakkoord zijn erg afhankelijk van de wijze waarop uw huidige regeling en uitvoering zijn vormgegeven. Inventariseer deze. Stel de afloopdatum van uw huidige uitvoeringsovereenkomst vast. Houd er rekening mee dat ook uw regeling over enkele jaren moet worden aangepast. Informeer uw OR alvast op hoofdlijnen.

  Let op! Het nieuwe pensioenstelsel raakt alle pensioenregelingen, dus ook pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

 • AWVN vindt

  AWVN vindt het zeer belangrijk dat er alsnog een akkoord is gekomen met een evenwichtig pakket aan maatregelen waarin werkgevers, werknemers en het kabinet elkaar kunnen vinden.
  Het is van belang dat deelnemers beter inzicht krijgen in wat er met hun pensioenpremie gebeurt en dat het stelsel beter aansluit op de moderne arbeidsmarkt met meer zelfstandigen en mensen die vaker van baan wisselen. Alleen zo kan het vertrouwen in het stelsel terugkeren.

  Wel is het noodzakelijk dat verder wordt onderzocht wat nodig is voor een overstap op leeftijdsonafhankelijke premies. Ondersteuning daarbij met concrete richtlijnen om te komen tot een kostenneutrale overstap met adequate compensatie, is van groot belang.

  Het akkoord dient nog in wetgeving te worden vertaald. Sociale partners op decentraal niveau zullen de afspraken nog moeten vertalen in hun pensioenregelingen. Ook in het wetgevingsproces dat volgt zullen nog belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Deze processen zullen nog de nodige tijd vragen.

  De voorstellen van de minister raken alle pensioenregelingen. Hoe voordelig of juist nadelig het nieuwe pensioenstelsel voor uw werknemers uitpakt, is op voorhand niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van de leeftijdsopbouw en hoe het pensioen nu geregeld is.

  Afschaffing van de doorsneepremie kan nadelig uitpakken voor met name werknemers met een middenleeftijd (circa 45 jaar) waardoor een roep op compensatie kan ontstaan. De voorstellen leiden tot meer stabiele premies voor werkgevers maar de noodzakelijke overgangsmaatregelen zullen op de cao-tafel terechtkomen.

  Werkgevers doen er goed aan hier zich van bewust te zijn. Het pensioenteam van AWVN staat klaar om u met raad en daad van dienst te zijn.

0 reacties