Medezeggenschap (OR)

Medezeggenschap: geen juridisch moetje, maar juist krachtige ondersteuning van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering.

Het belang van medezeggenschap staat buiten kijf. Een medezeggenschapsorgaan als de ondernemingsraad (OR) betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming, en stelt werknemers in staat invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer.

Wanneer en hoe de ondernemingsraad informeren en raadplegen? Eendaagse cursus op 23 mei 2024.

Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Uitgangspunt van de Wet op de ondernemingsraden (WOR, wettekst) is dat een onderneming met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad moet hebben.
Een onderneming met minder dan 50 werknemers kan op vrijwillige basis een OR instellen. Een OR die door de ondernemer vrijwillig is ingesteld, heeft dezelfde bevoegdheden als een reguliere OR. Daarnaast kan een verplichting tot het instellen van een OR ook voortvloeien uit een cao.

Een andere vorm van medezeggenschap binnen een onderneming is de personeelsvertegenwoordiging (PVT) Een bedrijf waarin 10 tot 50 werknemers werkzaam zijn, kan een PVT instellen. Dat is zelfs verplicht als meer dan de helft van de werknemers daarom vraagt.

Als er geen OR of PVT is, moet de werkgever (verplicht) minstens twee keer per jaar een vergadering organiseren met alle personeelsleden. In de personeelsvergadering bespreekt de ondernemer de algemene gang van zaken in de onderneming met zijn werknemers.

Wat zijn de rechten van een OR?

Afhankelijk van het onderwerp van bespreking, heeft de ondernemingsraad verschillende soorten recht.

De bekendste zijn:
• recht op informatie De OR heeft recht op informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is.
• adviesrecht Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de bestuurder advies vragen aan de OR.
• instemmingsrecht Voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de bestuurder instemming vragen.
• initiatiefrecht De OR kan ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

Daarnaast heeft de OR recht op informatie, recht op scholing en in sommige gevallen beroepsrecht.

Meer informatie over de rechten van de OR en wanneer u de OR dient te raadplegen

AWVN-lid NXP Semiconductors Netherlands BV heeft de 3D Driehoek trofee 2023 gewonnen. Dit is een prijs voor het beste overleg in Nederland tussen de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.
Hoe heeft de Nederlandse tak van het internationaal opererend concern de ‘lokale’ driehoek zo krachtig weten te maken?
NXP-directeur Jean Schreurs legt het graag uit.

Meer jongeren in de OR!

Hoe krijg je dat voor elkaar?

Meer jongeren in de OR!

Wordt de stem van alle werkenden in de onderneming voldoende gehoord? Onderzoek laat zien dat met name flexwerkers en jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Elf tips om jongeren voor medezeggenschap in het algemeen en de OR in het bijzonder te interesseren. En een korte analyse waarom er onder hen relatief weinig animo is voor medezeggenschap, ofschoon ook zij dit wel degelijk belangrijk vinden.

Sparren over medezeggenschap?

Sluit u aan bij het AWVN-netwerk

Sparren over medezeggenschap?

Het AWVN-netwerk Medezeggenschap richt zich op leden die medezeggenschap een warm hart toedragen en met elkaar nadenken hoe die te verbeteren. Het is ook een forum voor de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. Voorstellen en beleid worden besproken en van commentaar en adviezen voorzien.

Wat AWVN voor u doen?

Uw OR scholen?
Volgens artikel 18 van de WOR hebben leden van de ondernemingsraad recht op een aantal scholingsdagen per jaar. Goede scholing en vorming kan de samenwerking zowel binnen de OR en die van de OR met anderen bevorderen.
AWVN heeft een specifieke aanpak voor scholing, training en vorming voor OR-leden ontwikkeld, waarin het begrip maatwerk centraal staat. De inhoud van het programma wordt in onderling overleg vastgesteld. Voorts is er de mogelijkheid cursusvorm en -duur in overeenstemming te brengen met de wensen en mogelijkheden van de OR-leden en directie.
Zo kunt u langdurige cursussen voorkomen die zeker in bedrijven met 50 tot 100 werknemers door de afwezigheid van meerdere medewerkers, een aanslag op het bedrijf kunnen vormen.

U kunt op medezeggenschapsgebied bij AWVN ook terecht voor:
alle juridische vraagstukken die zich in een onderneming rond medezeggenschap voor kunnen doen. Bijvoorbeeld het oprichten van een OR, de wettelijke verplichtingen van de werkgever, de bevoegdheden van de OR, de faciliteiten van de OR (tijdsbeslag, inhuur deskundigen et cetera) en voor (dreigende) geschillen.
het betrekken van alle werkenden bij medezeggenschap (dus niet alleen de vaste, maar ook de flexibele krachten). Dat kan bijvoorbeeld ook aanleiding zijn om de arbeidsverhoudingen te moderniseren of de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden