Medezeggenschap en uitzendkrachten

Hoe zit het precies met medezeggenschapsrechten? En hoe lang moet een uitzendkracht werkzaam zijn bij een onderneming om tot de kring van actief en passief stemgerechtigden voor de ondernemingsraad te behoren?

De basisregel luidt dat de in de onderneming werkzame personen medezeggenschapsrechten hebben. Onder in de onderneming werkzame personen wordt verstaan: personen die in de onderneming werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Daarnaast hebben personen die wel een arbeidsovereenkomst met de ondernemer hebben, maar daar niet feitelijk werkzaam zijn (uitgeleende werknemers), ook medezeggenschapsrechten in de onderneming.

Werknemers verwerven dankzij een aanpassing van de WOR per 1 januari 2022 sneller actief en passief kiesrecht voor de OR. Na drie maanden in dienst bij de werkgever (was: zes maanden) mag een werknemer stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij verkiezingen voor de OR (was: twaalf maanden).
Ook is sinds 1 januari 2022 de periode verkort waarna uitzendkrachten kwalificeren als ‘in de onderneming werkzame personen’ en medezeggenschapsrechten opbouwen in de onderneming van de inlener (van 24 naar 15 maanden). Dit betekent dat een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen in de onderneming van de inlener, en na 18 maanden (15+3=18 maanden) actief en passief kiesrecht heeft.

Maar let wel: elke werkgever of OR is vrij om alle werkenden op elk gewenst moment te betrekken bij medezeggenschap. De Wet op de Ondernemingsraden is namelijk een minimumregeling; afwijking van de wet ten voordele van de werkenden, is dus altijd mogelijk. Met andere woorden: alle flexwerkers – dus niet alleen uitzendkrachten – kunnen bij medezeggenschap worden betrokken. Daar is AWVN voorstander van.

Waarom is het belangrijk om alle werkenden bij medezeggenschap te betrekken? Wat zijn de gevolgen voor arbeidsverhoudingen? Daarover gaat onderstaande publicatie, Flexwerk en medezeggenschap.
Deze publicatie is uit 2016; niet alle informatie is dus nog actueel – het door AWVN uitgedragen standpunt wel.
Flexwerk en medezeggenschap

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden