Medezeggenschap: de ondernemingsraad

Logo AWVN-werkgeverslijnMedezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Medezeggenschap stelt werknemers in staat invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR, wettekst) – in 1950 voor het eerst tot stand gekomen en sindsdien vele malen gewijzigd – regelt medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. Het begrip onderneming wordt in de WOR breed omschreven. Het gaat om een groep mensen die samenwerken in loondienst, waarbij de groep naar buiten toe optreedt als zelfstandige eenheid. Onder het begrip valt bijvoorbeeld dus ook een filiaal of een verkoopkantoor.

 • OR bij 50 personen in de organisatie

  Op grond van de WOR moet een onderneming een ondernemingsraad (OR) instellen als er ten minste 50 personen werkzaam zijn. De wet bepaalt dat deze verplichting geldt “in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen” en “ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen”. Ondernemingen met ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers, kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen.

  De OR en de ondernemer overleggen geregeld met elkaar. Daarbij heeft de OR een tweeledige taak. Enerzijds is de OR overlegpartner van de ondernemer. De OR denkt mee met de ondernemer en is sparringpartner bij besluitvorming. Anderzijds is de OR vertegenwoordiger van de werknemers. De OR brengt wensen en meningen van het personeel naar voren ten aanzien van de verschillende onderdelen van het ondernemingsbeleid. In sommige gevallen kan de OR als belangenbehartiger optreden.

 • Verschillende rechten ondernemingsrecht

  Afhankelijk van het onderwerp van bespreking, heeft de ondernemingsraad vier soorten recht.
  Recht op informatie
  De OR heeft recht op alle informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is.
  Adviesrecht
  Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de bestuurder advies vragen aan de OR. Het advies is niet bindend, maar moet wel serieus genomen worden. Als het advies genegeerd wordt, moet dat schriftelijk gemotiveerd worden.
  Instemmingsrecht
  Voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de bestuurder instemming vragen. Als de OR niet akkoord gaat, mag de bestuurder de regeling niet uitvoeren. Doet hij dat toch, dan kan de OR de nietigheid van het besluit inroepen en zo nodig naar de kantonrechter stappen.
  Initiatiefrecht
  De OR kan ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

 • Oprichten OR en voorbeeldreglement OR

  AWVN heeft een korte, praktische handleiding voor werkgevers samengesteld: Oprichten ondernemingsraad. Dit webpaper (twaalf pagina’s) beschrijft het oprichten van ondernemingsraad in zes stappen , geeft praktische wenken en gaat nader in op informatiebijeenkomsten en het programma voor scholing en vorming. Ook is er een voorbeeld van een tijdsplanning in opgenomen.
  Alleen beschikbaar voor leden, hieronder te downloaden
  .

  De in juni 2015 geüpdate SER-publicatie Voorbeeldreglement ondernemingsraden (circa 160 pagina’s) zijn recente, relevante wetswijzigingen verwerkt en daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.
  Voorbeeldreglement OR ondersteunt ondernemingsraden bij het opstellen van een reglement dat voldoet aan wettelijke vereisten, en licht bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden toe.
  Hieronder te downloaden.

0 reacties