15 januari 2020

Arbeidsvoorwaardennota 2020 Waardevol werkgeven

De arbeidsvoorwaardennota 2020, Waardevol werkgeven, is een gezamenlijke uitgave van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. De nota spitst zich toe op de werkgeversspeerpunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg in 2020.

Werkgevers worden in 2020 geconfronteerd met twee tegengestelde trends. Enerzijds ervaren werkgevers op tal van vlakken – politiek, (macro-)economisch, maatschappelijk – toenemende tegenwind. De economische groei zwakt af, op handelsgebied is sprake van grote onzekerheid, de stikstof- en PFAS-discussies laten zich voelen. Anderzijds lijkt de arbeidsmarktkrapte aan te houden, waardoor werkgevers wel werk hebben, maar nauwelijks voldoende werkenden om dat te kunnen uitvoeren. Werkgevers moeten tussen deze twee extremen laveren. Dat vraagt om een proactieve agenda – en dat maakt waardevol werkgeven belangrijker dan ooit.
Waardevol werkgeven bestaat uit drie, elkaar deels overlappende dimensies.

Dimensie 1: Toegevoegde waarde voor stakeholders
Ten eerste slaat waardevol werkgeven op de toegevoegde waarde voor de diverse stakeholders van de organisatie: klanten, toeleveranciers, maatschappij, aandeelhouders en de eigen werknemers. De kunst is om arbeidsvoorwaarden zo vorm te geven dat ze optimaal bijdragen aan de innovatie en productiviteit van de organisatie op de korte en langere termijn. Dat is in het belang van zowel werknemer, werkgever en samenleving – aangezien productiviteitsgroei van groot belang is voor werkgelegenheid en winst en daarmee ook voor de arbeidsvoorwaardenruimte. Gegeven de snel veranderende marktomstandigheden en de beperkte arbeidsproductiviteitsgroei, is de noodzaak groot om in 2020 afspraken te maken over ‘productiever opereren’.

Dimensie 2: Meerwaarde voor werknemers
De tweede dimensie van waardevol werkgeven betreft de meerwaarde voor werknemers. Een eigentijds en gebalanceerd arbeidsvoorwaardenpakket stelt werknemers in staat om zelf de verantwoordelijkheid voor hun arbeidsmarktwaarde te nemen. En dat is ook in het belang van werkgevers: zonder passende investeringen in vakmanschap, kan het vermogen van organisaties om adequaat te reageren op de grillige klantvraag, in gevaar komen. De juiste persoon op de juiste plek krijgen en houden: in een krappe arbeidsmarkt is dat een flinke uitdaging.

Dimensie 3: Waarde creëren voor de maatschappij
De derde dimensie van waardevol werkgeven betreft waarde creëren voor de maatschappij. Denk aan maatschappelijk ondernemen, diversiteitsbevordering, gelijke kansen voor iedereen: bijdragen aan een betere samenleving, dus. In brede zin.

Een succesvolle organisatie is bewust bezig met alle dimensies van waardevol werkgeven en bepaalt zelf over welke onderwerpen het passend is om in de cao afspraken te maken.

Leden kunnen (kosteloos) een gedrukt exemplaar van de volledige versie opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl.

Ingelogde leden kunnen hieronder gratis een samenvatting of de gehele nota downloaden. Deze kunnen zeer behulpzaam zijn bij het arbeidsvoorwaardenoverleg dit jaar.

Download de arbeidsvoorwaardennota
Arbeidsvoorwaardennota 2020

Download de samenvatting mét checklist
Samenvatting Arbeidsvoorwaardennota 2020 'Waardevol werkgeven'

Download de bijlage bij de arbeidsvoorwaardennota (alleen beschikbaar voor leden)
Bijlage Arbeidsvoorwaardennota 2020

Aanmelden