Onwerkbaar weer

Als de weersomstandigheden dusdanig zijn dat werken niet mogelijk is, dan komen de consequenties daarvan in de regel voor de rekening van de werkgever. Onwerkbaar weer valt namelijk onder de zogeheten bedrijfsrisico’s, en dat brengt met zich mee dat de werkgever het loon moet doorbetalen.

Maar dat betekent niet dat een werkgever altijd gedurende de hele periode dat er sprake is van buitengewone weersomstandigheden, loon moet doorbetalen. Als de onwerkbare weersomstandigheden niet meer als een normaal bedrijfsrisico te beschouwen is – het bedrijf ligt stil vanwege bijvoorbeeld strenge vorst, hoog water of extreme sneeuwval – kan de loonbetalingsverplichting na enkele wachtdagen ophouden en kan de werknemer recht krijgen op WW. Dit is onder andere uitgewerkt in de Regeling onwerkbaar weer.

Download de handreiking ′Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer’
onwerkbaar weer

Vereisten
In de Regeling onwerkbaar weer staat dat in de cao moet zijn aangegeven bij welke bijzondere weersomstandigheden er sprake is van onwerkbaar weer voor het bedrijf of voor de branche. Als er sprake is van onwerkbaar weer dan gelden er wachtdagen. Tijdens de wachtdagen moet de werkgever het loon doorbetalen. Bij vorst, ijzel, sneeuwval gelden daarbij twee wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). Voor overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Voor andere weersomstandigheden gelden twee wachtdagen per kalenderjaar.

Melding en aanvraag
De werkgever moet het UWV doorgeven dat de werkzaamheden stilliggen door onwerkbaar weer. Deze melding gebeurt vanaf de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken. Daarna moet de werkgever dagelijks voor 10.00 uur opnieuw een melding doen bij het UWV zolang er sprake is van onwerkbaar. Bij de melding moet dagelijks, dus ook tijdens de wachtdagen, worden aangegeven welke werknemers niet kunnen werken vanwege onwerkbaar weer. Daarbij moet ook de werklocatie, het aantal uren, het tijdvak, de functie van de werknemer en de reden voor het niet kunnen werken worden aangegeven.
Voor de melding dient de gebruik te maken van het formulier Melding verzuim wegens onwerkbaar weer.

Vervolgens kunnen de werknemers, als zij aan de vereisten voldoen, in aanmerking komen voor een WW-uitkering. De werkgever kan deze aanvragen. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het UWV-formulier Aanvragen WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. De werkgever vult het formulier in voor de werknemers. De werknemers moeten de aanvraag wel ondertekenen.
In periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee: feestdagen, bijzonder verlof, rustdagen, ATV-uren en roostervrije dagen, vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen, al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers en dagen waarop de werknemer in detentie is.

Vereisten WW-uitkering
Vereist is dat de werkgever er alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden de volgende voorwaarden:
• de werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken; er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken
• de werknemer kan per week minimaal vijf uur niet werken; voor werknemers die normaal minder dan 10 uur per week werken geldt dat ze per week minimaal de helft van hun uren niet kunnen werken
• de werkgever is niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van de WW-uitkering bedraagt 75% van het (gemaximeerde) loon. Als het onwerkbare weer langer duurt dan twee maanden wordt de uitkering lager, namelijk 70%. In sommige cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%. Aanvullingen worden niet in mindering gebracht op de WW-uitkering omdat zij beschouwd worden als inkomsten wegens loonderving tijdens dienstbetrekking.

Einde regeling in zicht
Al enige jaren is het de bedoeling om de regeling voor onwerkbaar weer op te heffen, om die op te laten gaan in de zogeheten calamiteitenregeling. Op dit moment bestaat er namelijk nog een regeling waarbij in geval van buitengewone, niet-economische omstandigheden werknemers voor een WW-uitkering in aanmerking kunnen komen terwijl de arbeidsovereenkomst doorloopt. Dit is de regeling m.b.t. werktijdverkorting.

Update Jan Mathies, januari 2023

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden