Arbeidsvoorwaardenregeling (avr)

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Alleen als er geen (ge-avv’de) collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, kunnen de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Deze regeling kan betrekking hebben op alle of een groep medewerkers van een organisatie. Bij een avr zijn de vakbonden in beginsel geen partij.
Meer over het verschil tussen een cao en een avr

Hoe actueel is uw avr eigenlijk? Bestaande wetgeving wordt geregeld gewijzigd – nieuwe is aan de orde van de dag. Het vraagt aandacht om uw avr up-to-date te houden. Onderhoud  is daarom geen overbodige luxe. AWVN kan u helpen. Door uw avr een algemene periodieke keuring te geven, terwijl u doorgaat met uw andere werk.

Wie bepaalt de inhoud van een avr?

De werkgever kan voor een arbeidsvoorwaardenovereenkomst (avr) voor een groot deel zelfstandig (eenzijdig) vaststellen; wel heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderdelen van de avr.

Meer informatie: Arbeidsvoorwaardenregeling: totstandkoming

Rol OR bij de inhoud van een avr respectievelijk cao

Bij een avr kan de ondernemingsraad op verschillende manieren bij de inhoud betrokken zijn. Zo heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht ten aanzien van die onderdelen van de avr waarvoor volgens artikel 27 van de WOR instemmingsrecht geldt.
Echter, op grond van art. 32 WOR kan de ondernemer met de ondernemingsraad ook overeenkomen dat deze met hem onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. Zij stellen daar dan samen een ondernemersovereenkomst met protocol voor op.

Meer informatie: Rol van de OR bij avr en cao

Bij de inhoud van de cao is de ondernemingsraad in beginsel niet bij de inhoud van de cao betrokken. In de cao kan wel een decentralisatiebepaling zijn overeengekomen. Een dergelijke bepaling houdt in dat een cao-bepaling nader kan worden uitgewerkt op ondernemingsniveau.

Inflatie en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

Inflatie en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen
Gaat u de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in? Beleidscoördinator Anne Megens legt uit waarop u in relatie tot recente koopkracht- en inflatiecijfers moet letten. Lijken de economische cijfers op een horrorfilm of op een romcom? Maart 2023

Hoewel de cao en de avr in menig opzicht van elkaar verschillen, is veel informatie die van belang is voor de totstandkoming van de cao uiteraard ook van belang voor de totstandkoming van een arbeidsvoorwaardenregeling. Bovenstaande video, over de invloed van inflatie op de loonontwikkeling, is daar een voorbeeld van. Bekijk op de verzamelpagina Collectieve arbeidsovereenkomst het voor het arbeidsvoorwaardenoverleg relevante nieuws en de achtergrondartikelen.

Welke arbeidsvoorwaarden uit uw totale pakket vinden uw medewerkers belangrijk en welke vinden zij minder belangrijk?
Ontdek het met Preference-Next – een digitale onderzoekstool die snel inzicht geeft in hoe uw medewerkers de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie waarderen. Op basis van deze inzichten kunt u met data onderbouwd beslissingen nemen en dus richting geven aan het arbeidsvoorwaardenproces en HR-beleid.

Advisering AWVN op het gebied van de avr

Adviseren en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden is een van de kernactiviteiten van AWVN sinds de oprichting in 1919. AWVN is dan ook betrokken bij de totstandkoming van een groot aantal arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

De advisering van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaardenregelingen is altijd maatwerk. Want volgens AWVN staat het arbeidsvoorwaardenbeleid in dienst van de organisatiedoelstellingen en de HR-strategie; arbeidsvoorwaarden dienen daar dus een positieve bijdrage aan te leveren.
• Meer over de dienstverlening van AWVN op dit gebied

Switch naar een ander arbeidsvoorwaardenregime?

Van tijd tot tijd worden de AWVN-adviseurs geconfronteerd met werkgevers die overwegen om afscheid te nemen van hun huidige arbeidsvoorwaardenregime, en over te stappen op een ander regime.
Van een…
• ondernemings-cao naar een arbeidsvoorwaardenregeling (avr)
• bedrijfstak-cao naar een avr.
Kan dat?
Dat hangt van de specifieke situatie af; de materie is complex. Neem, als u een dergelijke stap overweegt, tijdig contact op met uw arbeidsvoorwaardenadviseur om de voor- en nadelen en de consequenties van zo’n switch te bespreken.

Hieronder vindt u enkele ervaringen van leden die van arbeidsvoorwaardenregime switchten, daarbij ondersteund door AWVN.

aanmelden