Bedrijven proberen zo goed mogelijk in te spelen op de kansen en bedreigingen die zich voortdurend aandienen. Vaak lukt dat met de bestaande structuur, soms is reorganiseren de beste optie – afslanking van de onderneming, herstructurering van de bedrijfsactiviteiten, verhuizing of (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming. Dat heeft sociale gevolgen: werknemers krijgen andere functieomschrijvingen, moeten een andere (lagere) functie accepteren of verhuizen, en als herplaatsing niet mogelijk is, verliezen zij hun baan. Gevoelige zaken, die u zorgvuldig met de betrokkenen zult moeten afstemmen. En dat zijn er nogal wat: werknemers, de OR, de raad van commissarissen, aandeelhouders, bonden en UWV. Daarnaast heeft u te maken met de wet- en regelgeving rond bedrijfsreorganisaties: die staan borg voor een zorgvuldige gang van zaken, maar maken een reorganisatie vaak ook complex.

Bereken zelf een transitievergoeding
Met deze gratis tool berekent u zelf de transitievergoeding voor een  medewerker. Op basis van uw antwoorden op 11 vragen geeft de rekentool direct de transitievergoeding.

Daarom biedt AWVN werkgevers brede en intensieve ondersteuning bij reorganisaties. De adviseurs en advocaten helpen u bij de inrichting van het reorganisatieproces, bij het opstellen van de benodigde plannen en bij de uitvoering daarvan. Zodat u als werkgever zich kunt concentreren op de kern van de reorganisatie: het versterken van uw organisatie.

Reorganisaties kunnen een negatieve invloed hebben op motivatie, betrokkenheid en het vertrouwen in de organisatie en het management van de blijvers. De arbeidsverhoudingenadviseurs van hebben een aanpak ontwikkeld om de negatieve effecten van de reorganisatie te minimaliseren. Meer informatie Reorganisaties – hoe laat je die slagen?

Er is een schat aan data voor werkgevers beschikbaar in het AWVN-dataportaal. Dit dataportaal bevat dashboards met inzichten over HR-thema’s als cao en arbeidsvoorwaarden, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim.

Onze dienstverlening
Toekomstscenario’s
Met een klein team van experts helpen we u met het doordenken van diverse scenario’s, een stakeholderanalyse en het formuleren van een visie en richting als kompas.
Analysetool
Op een overzichtelijke manier zetten wij de financiële consequenties van de verschillende scenario’s naast elkaar.
Afspiegelingstool
Uiterst accuraat, snel en transparant worden vastgesteld welke werknemers voor ontslag voor te dragen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (meer informatie)
Juridische ondersteuning
Praktische ondersteuning over toepassing van wetgeving bij een reorganisatie en adviezen over de omgang met stakeholders.
Organisatieontwikkeling
Toetsing uitwisselbaarheid functies en advies over een werkbare organisatie-inrichting.
Sociale plannen
Overleg met bonden, opstellen van sociale plannen, benchmarken.
Download de brochure.

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Klanten benaderen AWVN met vragen over bijvoorbeeld
  • de wettelijk voorgeschreven regels en de gebruiken rond reorganisaties
  • de Wet melding collectief ontslag
  • het overleg en de onderhandelingen met de ondernemingsraad en bonden
  • afspiegelingsbeginsel en mogelijkheden om daarvan af te wijken
  • het opstellen van ontslaglijsten
  • het sociaal plan en ontslagvergoedingen
  • de structuur en inrichting van de nieuwe organisatie.

  AWVN kan bedrijven in elke fase van het reorganisatieproces helpen. Dankzij de verschillende expertisegebieden die we in huis hebben, kunnen we over alle sociale, juridische en arbeidsvoorwaardelijke aspecten van reorganisaties adviseren.

  Analyse en besluitvorming; voorbereiding
  • opstellen draaiboek en tijdpad
  • advies over opstellen reorganisatieplan
  • advies over opstellen communicatieplan
  • ondersteuning inrichten nieuwe organisatie
  • opstellen ontslaglijst
  • bewaken OR-adviesaanvraag
  • opstellen sociaal plan

  Overlegfase
  • adviestraject met OR
  • begeleiding onderhandelingstraject met vakbonden

  Implementatie en evaluatie
  • ontslagprocedures bij UWV
  • uitvoering sociaal plan
  • invoering interne organisatiestructuur
  • evaluatie (waaronder motivatieonderzoek en risicoanalyse)

Onno Bouman (ANWB): “AWVN heeft adequaat, snel en inhoudelijk goed advies geleverd, zowel voor onze visie op organisatieverandering als voor het sociaal plan. Ook de aanpak, regie en inhoudelijke kennis van AWVN-adviseur Alex Verheijden waren voor ons zeer waardevol in dit complexe traject. We zijn echt een slag dieper gegaan met HR-adviseurs en managers. Dat heeft echt bijgedragen aan een door onze directie gedragen strategie.”

0 reacties