Reorganisaties

Dienstverlening, arbeidsrecht, reorganiseren
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsrecht.

Bedrijven proberen zo goed mogelijk in te spelen op de kansen en bedreigingen die zich voortdurend aandienen. Vaak lukt dat met de bestaande structuur, soms is reorganiseren de beste optie – afslanking van de onderneming, herstructurering van de bedrijfsactiviteiten, verhuizing of (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming.

Dat heeft sociale gevolgen: werknemers krijgen andere functieomschrijvingen, moeten een andere (lagere) functie accepteren of verhuizen, en als herplaatsing niet mogelijk is, verliezen zij hun baan. Gevoelige zaken, die u zorgvuldig met de betrokkenen zult moeten afstemmen. En dat zijn er nogal wat: werknemers, de OR, de raad van commissarissen, aandeelhouders, bonden en UWV. Daarnaast heeft u te maken met de wet- en regelgeving rond bedrijfsreorganisaties: die staan borg voor een zorgvuldige gang van zaken, maar maken een reorganisatie vaak ook complex.

Daarom biedt AWVN werkgevers brede en intensieve ondersteuning bij reorganisaties. De adviseurs en advocaten helpen u bij de inrichting van het reorganisatieproces, bij het opstellen van de benodigde plannen en bij de uitvoering daarvan. Zodat u als werkgever zich kunt concentreren op de kern van de reorganisatie: het versterken van uw organisatie.

Klanten benaderen AWVN met vragen over bijvoorbeeld
• de wettelijk voorgeschreven regels en de gebruiken rond reorganisaties
• de Wet melding collectief ontslag
• het overleg en de onderhandelingen met de ondernemingsraad en bonden
afspiegelingsbeginsel en mogelijkheden om daarvan af te wijken
• het opstellen van ontslaglijsten
• het sociaal plan en ontslagvergoedingen
• de structuur en inrichting van de nieuwe organisatie.

Reorganiseren: het proces en de dienstverlening van AWVN

AWVN kan bedrijven in elke fase van het reorganisatieproces helpen. Dankzij de verschillende expertisegebieden die we in huis hebben, kunnen we over alle sociale, juridische en arbeidsvoorwaardelijke aspecten van reorganisaties adviseren.

Schematische voorstelling van het reorganisatieproces
Schematische voorstelling van het reorganisatieproces.

Analyse en besluitvorming (fase 1); voorbereiding (fase 2)
• opstellen draaiboek en tijdpad
• advies over opstellen reorganisatieplan
• advies over opstellen communicatieplan
• ondersteuning inrichten nieuwe organisatie
• opstellen ontslaglijst
• bewaken OR-adviesaanvraag
• opstellen sociaal plan

Overlegfase (fase 3)
• adviestraject met OR
• begeleiding onderhandelingstraject met vakbonden

Implementatie en evaluatie (fase 4 en fase 5)
• ontslagprocedures bij UWV
• uitvoering sociaal plan
• invoering interne organisatiestructuur
• evaluatie (waaronder motivatieonderzoek en risicoanalyse).

AWVN: alle denkbare expertise op het gebied van reorganiseren onder hetzelfde dak


Arbeidsvoorwaardenadviseurs
helpen u met het goed en tijdig voorbereiden van de reorganisatie. Dat is van groot belang, want een slechte voorbereiding kan ertoe leiden dat de kosten hoger uitpakken dan nodig, en dat de beoogde doelen niet worden bereikt. De arbeidsvoorwaardenadviseurs zijn u bijvoorbeeld behulpzaam bij de visievorming, denken met u diverse scenario’s door, maken stakeholderanalyses, bereiden het plan van aanpak voor en initiëren overleg met de vakbeweging – onze arbeidsvoorwaardenadviseurs staan in direct contact met de bonden.

Advocaten en juristen adviseren u over de toepassing van wetgeving, verlenen juridische ondersteuning bij het opstellen van bijvoorbeeld het reorganisatieplan en de OR-adviesaanvraag, en kunnen u behulpzaam zijn bij het vormgeven van het sociaal plan.

Organisatieadviseurs toetsen onder andere de uitwisselbaarheid van functies en adviseren u over een nieuwe organisatie-inrichting.

Adviseurs arbeidsverhoudingen hebben een aanpak ontwikkeld om negatieve effecten van de reorganisatie – bijvoorbeeld op de motivatie en betrokkenheid, en het vertrouwen in de organisatie – onder de ‘blijvers’ te minimaliseren, en verzorgen desgewenst trainingen voor leidinggevenden in het voeren van slecht-nieuwsgesprekken.

AWVN heeft bovendien diverse praktische tools ontwikkeld voor reorganisatietrajecten, zoals:
Afspiegelingstool stelt de ontslagvolgorde vast op basis van het afspiegelingsbeginsel
• Rekenmodellen ontslagvergoedingen voor het doorberekenen van de kosten van
de beëindigingsvergoedingen en het sociaal plan, en voor het kwantificeren van de effecten ervan op de korte en de lange termijn
• Uitvoering fiscale 70%-toets in het kader van de RVU-regeling om, op basis van de kwantitatieve toets, de fiscale ruimte te berekenen.

reorganiseren, ontslagvergoedingen, sociaal planHet dashboard ontslagvergoedingen in het AWVN-dataportaal geeft inzicht in de afspraken die in sociale plannen zijn gemaakt omtrent de vergoeding voor ontslag.
Daarin vindt u data over onder meer de meest afgesproken ontslagvergoedingsformule per jaar en per bedrijfsgrootte, de gemiddelde correctiefactor per ontslagvergoedingsformule, de maximumvergoeding en de tekenvergoeding. De inzichten zijn gebaseerd op gegevens uit nagenoeg alle sociale plannen in Nederland. De database bevat in totaal bijna 2.500 sociale plannen.

Uiteraard kunt u AWVN ook vragen naar een op maat gemaakte benchmark sociaal plan.

Neem contact op

Klantervaringen

Onno Bouman (ANWB): “AWVN heeft adequaat, snel en inhoudelijk goed advies geleverd, zowel voor onze visie op organisatieverandering als voor het sociaal plan. Ook de aanpak, regie en inhoudelijke kennis van AWVN-adviseur Alex Verheijden waren voor ons zeer waardevol in dit complexe traject. We zijn echt een slag dieper gegaan met HR-adviseurs en managers. Dat heeft echt bijgedragen aan een door onze directie gedragen strategie.”

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden