AWVN-onderzoek: werkgevers op zoek naar meer draagvlak

Deze zomer heeft AWVN haar leden gevraagd terug te blikken op hun arbeidsvoorwaardenonderhandelingen van dit jaar. Veel werkgevers blijken op zoek naar meer draagvlak voor vernieuwing op de inhoud/thema’s van hun arbeidsvoorwaarden.

AWVN stelde vragen over het proces van arbeidsvoorwaardenvorming en over de inhoud/thema’s op de onderhandeltafel. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat werkgevers lang niet altijd tevreden zijn over het verloop en het resultaat van de onderhandelingen. Bijna twee derde (65%) van de respondenten is op zoek naar meer draagvlak voor vernieuwing. Voor werkgevers groeit het belang om medewerkers meer te betrekken bij het proces van arbeidsvoorwaardenvorming. De deelnemers aan het onderzoek zien vooral verbetermogelijkheden aan het begin van het proces: inbreng van medewerkers ophalen, thema’s verkennen in de organisatie en/of gezamenlijk met partijen centrale thema’s verkennen. Dit is geheel in lijn met de visie van AWVN op arbeidsverhoudingen en geeft opnieuw aan dat werkgevers zoeken naar meer draagvlak en vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenproces.

De complete rapportage is exclusief beschikbaar voor leden van AWVN. De leden kunnen het rapport (pdf) downloaden van de AWVN-ledensite of opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn: werkgeverslijn@awvn.nl.
De samenvatting van de onderzoeksresultaten is vrij beschikbaar.

Breed onderzoek draagvlak cao's
Naar aanleiding van het SER-advies Draagvlak cao’s voert AWVN momenteel ook een breed onderzoek naar dit thema uit. Door middel van diepte-interviews met werkgevers, artikelen van wetenschappers en een discussie tussen praktijk en wetenschap op 12 december, moet dit tot een werkgeversvisie op draagvlak van cao’s leiden.


Persbericht AWVN

25 september 2013
Noot voor de pers: neem voor nadere inlichtingen contact op met Jannes van der Velde, woordvoerde AWVN, telefoon 06 51 931 044.