woensdag 17 juni 2020

Werkgevers: ‘Arbeidsvoorwaarden heroverwegen’

Gezonde bedrijven en maximale werkgelegenheid op de lange termijn moeten de doelstellingen zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarom doen werkgevers en vakbonden er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis kan dat betekenen dat loonsverhogingen niet kunnen worden doorgevoerd. Ook afspraken rond bijvoorbeeld roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten kritisch worden bekeken als de veranderde situatie in bedrijven en de zeer onzekere economische situatie dit vraagt.

Download de arbeidsvoorwaardennota Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen, voordat u het arbeidsvoorwaardenoverleg ingaat en doe er uw voordeel mee.

Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen, hun herziene arbeidsvoorwaardennota met aanbevelingen voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van de komende tijd. De arbeidsvoorwaardennota die zij in januari presenteerden vervalt daarmee grotendeels.

Nieuwe werkelijkheid
Volgens de werkgeversorganisaties is het dringend gewenst dat de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken aan de nieuwe werkelijkheid worden getoetst. Zo draaien sommige sectoren voorlopig nog steeds op halve kracht en moet in andere (laat-cyclische) sectoren de klap van corona nog komen. Nu het noodpakket van de overheid steun biedt, is er komende maanden tijd om dit overleg te voeren.

Blijven investeren
Volgens de gezamenlijke werkgevers zal de focus bij de meeste bedrijven in de krimpeconomie en de economische onzekerheid van de komende tijd liggen op kostenbeheersing, aangezien ze fors hebben ingeteerd op hun reserves. Ook bij nieuw af te sluiten cao’s is het daarom verstandig vaste loonstijgingen te beperken. Waar wel loonruimte lijkt te bestaan, is het verstandig voorwaardelijke en resultaatafhankelijke afspraken te maken, zodat dit beter kan meebewegen met de economie.
De uitdaging ligt tegen die achtergrond in het blijven investeren in werkenden. De werkgevers pleiten er voor om vooral niet alleen over kosten en lonen te praten, maar vooral ook geld vrij te spelen voor investeringsdoelen om het bedrijf sterk te houden op lange termijn.
Daarnaast pleiten de werkgeversverenigingen voor constructief overleg met werknemers en hun vertegenwoordigers – vakbonden, ondernemingsraden – omdat draagvlak voor vaak pijnlijke maatregelen noodzakelijk is en niet iedereen altijd even goed is ingevoerd in hoe zwaar veel bedrijven het hebben momenteel.

Lange termijn
MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN vinden het van groot belang dat cao’s structureel wendbaarder worden. In toekomstige crises mogen de arbeidsvoorwaarden het herstel niet in de weg staan, aldus de werkgeversverenigingen.

U kunt de arbeidsvoorwaardennota Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen hier downloaden.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 1091 3307, j.velde@awvn.nl

Bekijk de vlog van AWVN-directeur Raymond Puts over de nieuwe arbeidsvoorwaardennota
Bekijk de vlog van AWVN-directeur Raymond Puts over de nieuwe arbeidsvoorwaardennota
0 reacties