Privacy

Privacy is een hot item geworden. Dat vertaalt zich ook in de hoogte van de boetes voor het niet correct naleven van de regels.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, wettekst) van kracht. De AVG heeft voor werkgevers o.a. consequenties voor het verwerken en beschermen van persoonsgegevens (waak voor datalekken) en bedrijfsgegevens – zeker nu we ook massaal aan hybride werken doen – en de verhouding met zieke werknemers.

Juist nu moet u...

... weet hebben van privacyregels

Juist nu moet u...

Op 8 oktober 2024: in twee uur op de hoogte van de belangrijkste basisregels en recente ontwikkelingen.

... weet hebben van privacyregels

Zieke werknemer?

Wat zegt de AVG?

Zieke werknemer?

Hoe om te gaan met een zieke werknemer? Wat schrijven de privacyregels voor? Volg de cursus op 26 september 2024.

Wat zegt de AVG?

Persoonsgegevens en datalekken

De ondernemingsraad speelt bij de privacybescherming van medewerkers op de werkplek een cruciale rol. De Wet op de Ondernemingsraden bepaalt dat een ondernemer instemming van de OR nodig heeft als hij regelingen voor persoonsgegevens van medewerkers wil verwerken.

Met de introductie van de AVG hebben werkgevers die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen gekregen. Die moeten zij vertalen naar hun eigen, specifieke situatie.

Daarnaast scherpt de AVG de al 1 januari 2016 bestaande verplichting aan om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Werkgevers die met een datalek te maken krijgen, moeten nagaan of dit een lek is dat zij moeten melden. Melden ze een lek ten onrechte niet of te laat, dan kan dat forse boetes opleveren – tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet als een organisatie zich niet aan de privacywetgeving houdt. Dit geldt ook als andere bepalingen van de AVG niet correct worden nageleefd.

Meer informatie
• Hoe te handelen bij privégebruik werknemers van bedrijfsapparatuur? AVG in de praktijk
• Help! Een datalek. Blog arbeidsrecht over wat te doen als er sprake is van een datalek

Privacy en informatiebeveiliging vraagt om bewustwording in alle lagen

Privacy in de arbeidsrelatieBlog van Henri Lepoutre, privacy officer AWVN. ‘Voor het naleven van de AVR is awareness over de noodzaak ervan onder management en medewerkers van het grootste belang.’

Juist handelen als werkgever is van groot belang; de AVG wordt daadwerkelijk gehandhaafd. Onjuist handelen kan leiden tot problemen in de arbeidsverhoudingen, imagoschade voor uw bedrijf én forse boetes. Privacy én informatiebeveiliging moet niet alleen goed verankerd zijn in de top van de organisatie, maar vraagt ook om draagvlak bij medewerkers. Het is daarom ook zaak bewustwording te creëren voor het belang van privacy en informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie.

Loonbeslag

Loonbeslag

Loonbeslag komt steeds vaker voor. Als werkgever bent u verplicht aan het loonbeslag mee te werken. Hoe gaat u dan om met de verwerking van persoonsgegevens? Wat zijn de regels? En als u meer wilt doen dan alleen het beslag uitvoeren, bijvoorbeeld ook hulp bieden?

Logo van AWVN-advocatenHulp nodig?

De gespecialiseerde en gedreven arbeidsrechtadvocaten van AWVN staan voor u klaar om uw organisatie juridisch advies te geven en bijstand te verlenen op het gebied van privacy-kwesties. Daarnaast beschikt AWVN over enkele arbeidsrechtjuristen die gespecialiseerd zijn in privacy in relatie tot werk.
Vragen over bijvoorbeeld cameratoezicht op het werk, inzage van personeelsgegevens, bewaartermijnen of loonbeslag? Schroom niet contact op te nemen met een van onze experts.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden