Privacy in de arbeidsrelatie: personeelsgegevens doorgeven aan derden

Vraag en antwoord over privacy in de arbeidsrelatie. Onderstaande vragen hebben betrekking op het doorgeven van personeelsgegevens aan andere instanties en andere landen.

 

Wanneer mag ik zonder toestemming van de medewerker personeelsgegevens doorgeven aan andere instanties?

Dit mag zonder toestemming als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het arbeidscontract of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Denk aan de leasemaatschappij of het UWV als de medewerker wordt ziek gemeld.

Mag ik persoonsgegevens van een medewerker geven aan de politie als die daarom vraagt?
U bent alleen verplicht gegevens te verstrekken als de politie hier gericht om vraagt en aangeeft op grond van welke wettelijke regeling dat gevraagd wordt. Bijvoorbeeld op bevel van een rechter-commissaris of om bepaalde misdrijven op te lossen.

Mag ik persoonsgegevens van een medewerker aan de deurwaarder geven als er sprake is van een loonbeslag?
De regel is dat de kring met personen die van het loonbeslag af weet, zo klein mogelijk wordt gehouden. U mag de leidinggevende en HR-medewerkers informeren, maar er geldt wel een geheimhoudingsplicht. U dient hen hierop te wijzen. De gegevens mogen voor geen andere doel worden gebruikt dan waarvoor ze verkregen zijn, namelijk de correcte afwikkeling van het loonbeslag.

Mag ik de leidinggevende van de medewerker informeren over een loonbeslag?
De regel is dat de kring met personen die van het loonbeslag af weet, zo klein mogelijk wordt gehouden. U mag de leidinggevende en HR-medewerkers informeren, maar er geldt wel een geheimhoudingsplicht. U dient hen hierop te wijzen. De gegevens mogen voor geen andere doel worden gebruikt dat waarvoor ze verkregen zijn, namelijk de correcte afwikkeling van het loonbeslag.

Mag ik persoonsgegevens van medewerkers naar ons hoofdkantoor in Frankfurt sturen?
Ja, dat mag. Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU lidstaten zich moeten houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De EU is daarom één rechtsgebied ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Geeft een organisatie gegevens door van Nederland naar een ander EU-land? Dan hoeft die organisatie alleen te voldoen aan de algemene eisen uit de AVG.

En als ik de persoonsgegevens naar landen buiten de EU wil sturen, zogenaamde derde landen?
Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Deze drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens. Hoofdregel is dat persoonsgegeven alleen aan derde landen mogen worden doorgegeven die een passend beschermingsniveau hebben. Als er geen sprake is van een derde land met een passend beschermingsniveau, is doorgifte slechts toegestaan op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG (hoofdstuk V). Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een lijst met landen waar een passend niveau van bescherming aanwezig wordt geacht.

Hoe zit het beschermingsniveau in de Verenigde Staten?
In de Verenigde Staten (VS) bestaat geen algemene wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De VS hebben daarom geen passend beschermingsniveau. Dat betekent dat u niet zonder meer persoonsgegevens mag doorgeven aan de VS.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden