24 september 2019

Conflicten en inzagerecht persoonsgegevens

Het recht op inzage van persoonsgegevens is onder de AVG aangescherpt. Maar wat valt er precies onder persoonsgegevens? Daarover bestaat in elk geval een minimale en een maximale positie. Onlangs koos het gerechtshof Den Haag voor de ruime opvatting.


Het ‘individuele recht op inzage in de gegevens omtrent een individu bij een organisatie die die gegevens verwerkt’ is door de AVG aangescherpt. Geregeld wordt er een beroep op gedaan in geval van – dreigende – conflicten. De opvattingen van deskundigen en de lijn in de rechtspraak over hoe de wettekst (artikel 15 AVG) over het recht op inzage te lezen, zijn niet eenduidig. Er is in elk geval een minimale en een maximale positie. De eerste is ‘een opgave van de persoonsgegevens’. De tweede is ‘het verstrekken van alle documenten waarin gegevens staan die tot het individu zijn te herleiden’, met als begrenzing ‘de bescherming van privacy van andere personen die in die documenten worden genoemd’.
Recent heeft gerechtshof Den Haag in hoger beroep gekozen voor de ruime opvatting. De rechtszaak ging over een vrouwelijk kerklid dat de kerk had verzocht haar persoonsgegevens in te zien. Dat deed ze met als doel zich te kunnen wapenen in een lopend conflict. Zij wilde inzage in een aantal documenten met betrekking tot dat geschil. De kerkorganisatie meende hiertoe op grond van de privacywetgeving niet verplicht te zijn.
Het gerechtshof oordeelde anders.

De kerk moet volgens het hof inzage geven in alle informatie die door inhoud, doel of gevolg is gelieerd aan het individu en waarmee het individu redelijkerwijs identificeerbaar is voor de organisatie of voor enig andere persoon. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om objectieve informatie of om subjectieve informatie, zoals meningen of oordelen. Wel dienen de rechten van derden te worden beschermd. Hoe dat in concreto precies moet, gaf het Hof niet aan. Maar er mag – dan wel moet – kennelijk een en ander onherkenbaar gemaakt worden in de documenten die de kerk moet de vrouw verstrekken.

Ook in arbeidsconflicten wordt steeds vaker beroep gedaan op het recht persoonsgegevens in te zien. Het is daarbij altijd zaak om heel precies te onderzoeken op welke AVG-gronden u als werkgever informatie moet verstrekken. Is het verzoek wel geoorloofd, is er geen ‘misbruik van recht’? Kan bescherming van de eigen (proces)positie een beperkende grond zijn? Is er werkelijk sprake van ‘geautomatiseerde verwerking van gegevens’? Kunt u beroep doen op eerdere rechtspraak (o.a. Hof van Justitie EU) die meer op de beperkte lijn zit?
AWVN-advocaten helpt u in voorkomende gevallen graag bij het beantwoorden van deze vragen.

Link naar uitspraak

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden