Privacy in de arbeidsrelatie: de zieke medewerker

Vraag en antwoord over privacy in de arbeidsrelatie. Onderstaande vragen hebben betrekking op de zieke medewerker.

 

Mag ik gegevens over de gezondheid van een medewerker vermelden in zijn personeelsdossier of op een andere plek?
Nee, dit zijn bijzondere persoonsgegevens en die mag u niet vermelden, tenzij dit gebeurt op basis van een wettelijke bepaling of de medewerker hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming geeft. Ook een constatering van een leidinggevende dat de medewerker een lichamelijke handicap heeft, mag niet worden geregistreerd.

Kan ik vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte?

Nee, daar mag u niet informeren. Doet u dat wel, dan is de zieke medewerker niet verplicht hierop te antwoorden, omdat dit onder de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer valt.

Welke gegevens mag ik wel vragen en noteren over de arbeidsongeschiktheid van de zieke medewerker?

U mag de volgende informatie bij de ziekmelding aan de medewerker vragen:
• het telefoonnummer en (verpleeg)adres
• de vermoedelijke duur van het verzuim
• de lopende afspraken en werkzaamheden
• of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt)
• of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
• of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Is de zieke werknemer wel verplicht de aard en oorzaak aan de bedrijfsarts te melden?

Ja, de zieke medewerker is op grond van de wet verplicht deze informatie aan de bedrijfsarts te verstrekken, zodat deze kan vaststellen of de medewerker arbeidsongeschikt is en in welke mate en of hij passende arbeid kan verrichten.

Wat kan ik doen als de zieke medewerker de bedrijfsarts niet informeert over de aard en oorzaak van zijn ziekte en daarmee de ziekteverzuimvoorschriften niet naleeft?

U kunt het loon opschorten voor de tijd dat de zieke medewerker de bedrijfsarts daarover niet informeert en daarmee niet voldoet aan de controlevoorschriften zoals die gelden binnen uw organisatie. U kunt uw voorgenomen besluit tot loonopschorting het beste vooraf laten toetsen.
U kunt hiervoor contact opnemen met de advocaten van AWVN.

Als ik gerede twijfel heb of de medewerker wel echt ziek is, kan ik dan een recherchebureau inschakelen?

Bij voorkeur niet. Terughoudendheid is geboden, omdat het recht op privacy van de medewerker daarmee in het geding komt. Bij een ernstige verdenking dat de medewerker zich schuldig maakt aan overtreding van de verzuimvoorschriften is een onderzoek denkbaar. Het verdient aanbeveling voor het instellen van een onderzoek de medewerker om opheldering te vragen. Als daarmee de verdenking blijft, is inschakeling van een recherchebureau denkbaar en moeten observaties zich beperken tot waarnemingen op de openbare weg. Na afloop moet het onderzoek ook gemeld worden aan de medewerker. Voordat u een recherchebureau inschakelt, kunt u het beste een advocaat benaderen voor advies en begeleiding.

Bekijk ook de pagina’s op de website van Autoriteit Persoonsgegevens over de zieke werknemer.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden