Home / Actuele HR-issues / Privacy in de arbeidsrelatie / AVG

Privacy in de arbeidsrelatie / AVG

Privacy in de arbeidsrelatie en het beschermen van de persoonsgegevens van werknemers zijn belangrijke thema’s voor werkgevers. Hierbij speelt (nieuwe) wet- en regelgeving een rol.

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelstalige afkorting, GPDR – General Data Protection Regulation). Deze wet op het gebied van privacy was formeel al in 2016 in werking getreden, maar werkgevers hadden tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om zich hierop voor te bereiden. Op die datum is de Wbp vervallen. En sinds 25 mei wordt de AVG ook daadwerkelijk gehandhaafd!

Bekijk de pagina’s over privacy in de arbeidsrelatie, in vraag- en antwoordvorm. Onderwerpen:
sollicitatie
bewaartermijn personeelsgegevens
personeelsdossiers
publicatie personeelsgegevens
personeelsgegevens doorgeven aan andere instanties en andere landen
zieke werknemer
sociale media, e-mail en internet
telefoon, camera’s, personeelsvolgsystemen

Daarnaast bestaat sinds al 1 januari 2016 de verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Werkgevers die met een datalek te maken krijgen, moeten nagaan of dit een lek is dat zij moeten melden. Melden ze een lek ten onrechte niet of te laat, dan kan dat forse boetes opleveren – tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet als een organisatie zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt. Dit geldt ook als andere bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens of straks de AVG niet correct worden nageleefd.
En dan zijn er ook nieuwe ontwikkelingen, als gevolg van rechterlijke uitspraken (zie de blog van Astrid Zuidinga over nieuwe verplichting om communicatie medewerkers te mogen monitoren).

Juist handelen als werkgever is van groot belang. Onjuist handelen kan namelijk leiden tot problemen in de arbeidsverhoudingen, imagoschade voor uw bedrijf én forse boetes. Privacy en informatiebeveiliging moet niet alleen goed verankerd zijn in de top van de organisatie, maar vraagt ook om draagvlak bij medewerkers. Het is daarom ook zaak bewustwording te creëren voor het belang van privacy en informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie.

  • Instemmingsrecht OR

    De ondernemingsraad speelt bij de privacybescherming van medewerkers op de werkplek een cruciale rol. De Wet op de Ondernemingsraden bepaalt dat een ondernemer instemming van de OR nodig heeft als hij regelingen voor persoonsgegevens van medewerkers wil verwerken.