04 december 2023

Raad van State: asielzoekers mogen hele jaar werken

Asielzoekers mogen – met onmiddellijke ingang – het hele jaar door werken. De Raad van State deed op 29 november uitspraak over de zogeheten ’24 wekeneis’, die asielzoekers beperkt op de arbeidsmarkt. De regels zijn per direct aangepast.

Wanneer asielzoekers in Nederland een asielaanvraag indienen, dan mogen zij na een wachttijd van 6 maanden gaan werken. Dat was tot nu toe beperkt tot maximaal 24 weken in een periode van 52 weken. Het UWV gaf daarom een tewerkstellingsvergunning af voor maximaal 24 weken. Volgens het ministerie van SZW had deze beperking als doel te voorkomen dat asielzoekers ′onterechte verwachtingen′ over een verder bestaan in Nederland zouden krijgen.

Daarmee was het Nederlandse beleid voor asielzoekers in strijd met de Europese Opvangrichtlijn, aldus de Raad van State. In die richtlijn staat namelijk dat asielzoekers toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt als hun asielaanvraag langer dan zes maanden in behandeling is. De 24-wekeneis belemmerde dit.

Reactie AWVN
AWVN is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Eerder pleitte AWVN al voor verruiming van het aantal weken dat asielzoekers mogen werken per jaar. Deze uitbreiding geeft asielzoekers meer mogelijkheden om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving door ervaring op te doen op de arbeidsmarkt en daarmee kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. Dit bevordert de integratie.

De snelle actie van het demissionaire kabinet en het UWV om werkvergunningen direct aan te passen naar aanleiding van deze uitspraak, schept duidelijkheid voor asielzoekers en werkgevers. Doordat werkgevers niet meer gebonden zijn aan de korte duur van 24 weken, hoopt AWVN dat het aantrekkelijker is voor werkgevers om asielzoekers in te zetten. Deze korte duur ervoeren werkgevers als een drempel om asielzoekers in te zetten, omdat zij relatief veel tijd en energie kwijt zijn om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Alle beetjes helpen om de tekorten op de arbeidsmarkt te verzachten.

Zoals AWVN al eerder heeft aangegeven is het voor asielzoekers het beste wanneer zij zo snel als mogelijk in Nederland mogen werken. De wachttijd van 6 maanden is lang, frustrerend en vertraagt hun mogelijkheden te beginnen met integreren en bij te dragen aan de samenleving. Dat terwijl de ervaringen met Oekraïense ontheemden hebben laten zien dat het ook anders kan. Doordat zij wel direct aan de slag mogen, heeft een grote groep van hen in korte tijd werk gevonden.

Werken met asielzoekers

Asielzoekers van wie de asielaanvraag ten minste zes maanden in behandeling is, mogen werken als aan de werkgever een tewerkstellingsvergunning is afgegeven. De tewerkstellingsvergunning heeft een geldigheid van maximaal de duur van het Vreemdelingen Identiteitsbewijs, waarmee de asielzoeker kan aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven.

Werkgevers wordt geadviseerd altijd goed na te gaan wat de geldigheidsduur is van de verblijfsvergunning van de asielzoeker en ervoor te zorgen dat deze, indien mogelijk, tijdig wordt verlengd. Vervolgens moet een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning worden gedaan. Enkel op basis van deze geldigheidsduur verstrekt het UWV een tewerkstellingsvergunning.

Bij UWV kunt u als werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden