Privacy in de arbeidsrelatie / AVG

Privacy in de arbeidsrelatie en het beschermen van de persoonsgegevens van werknemers zijn belangrijke thema’s voor werkgevers. Hierbij speelt (nieuwe, in 2018 ingevoerde) wet- en regelgeving een rol.

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelstalige afkorting, GPDR – General Data Protection Regulation). De AVG wordt ook daadwerkelijk gehandhaafd.

Bekijk de pagina’s over privacy in de arbeidsrelatie, in vraag- en antwoordvorm. Onderwerpen:
sollicitatie
bewaartermijn personeelsgegevens
personeelsdossiers
publicatie personeelsgegevens
personeelsgegevens doorgeven aan andere instanties en andere landen
zieke werknemer
sociale media, e-mail en internet
telefoon, camera’s, personeelsvolgsystemen.

Voorts relevant:
Coronavaccinatie: rechten en plichten
Modelovereenkomsten privacy
Checklist AVG voor HR

Daarnaast bestond sinds al 1 januari 2016 de verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Werkgevers die met een datalek te maken krijgen, moeten nagaan of dit een lek is dat zij moeten melden. Melden ze een lek ten onrechte niet of te laat, dan kan dat forse boetes opleveren – tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet als een organisatie zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt. Dit geldt ook als andere bepalingen van de AVG niet correct worden nageleefd.

En dan zijn er ook steeds nieuwe ontwikkelingen, als gevolg van rechterlijke uitspraken.

Juist handelen als werkgever is van groot belang. Onjuist handelen kan namelijk leiden tot problemen in de arbeidsverhoudingen, imagoschade voor uw bedrijf én forse boetes. Privacy en informatiebeveiliging moet niet alleen goed verankerd zijn in de top van de organisatie, maar vraagt ook om draagvlak bij medewerkers. Het is daarom ook zaak bewustwording te creëren voor het belang van privacy en informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie.

  • Instemmingsrecht OR

    De ondernemingsraad speelt bij de privacybescherming van medewerkers op de werkplek een cruciale rol. De Wet op de Ondernemingsraden bepaalt dat een ondernemer instemming van de OR nodig heeft als hij regelingen voor persoonsgegevens van medewerkers wil verwerken.

0 reacties