30 januari 2024

Telt ploegentoeslag mee in de toets aan het WML?

AWVN krijgt nog steeds veel vragen over het wettelijk minimumloon (WML). Een vraag die veelvuldig voorbijkomt, is of de ploegentoeslag mee mag tellen in de toets aan het WML.

 

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (kortweg WML) regelt dat werknemer recht heeft op een minimumbeloning: het wettelijk minimumloon. De inkomsten die worden meegerekend bij het bepalen of aan het minimumloon wordt voldaan, zijn (basis)loon, ploegentoeslag, vergoedingen voor meerwerk of overwerk en overige toeslagen.

Ondanks dat deze inkomsten dus als onderdeel van het minimumloon worden beschouwd en daarmee onder het minimumloonbegrip vallen (waaronder ploegentoeslag), heeft AWVN geconstateerd dat bij het indienen van verzoeken tot AVV (algemeen verbindend verklaring) van een cao, het ministerie van SZW bij het toetsen aan het minimumloon alleen het basisuurloon meetelt. Is het basisuurloon lager, dan dient dit naar WML-niveau te worden opgetrokken.

De voorwaarde die SZW stelt heeft in principe alleen directe gevolgen wanneer partijen AVV willen voor de cao-bepalingen. Het ministerie van Sociale Zaken zal de verzoeken afwijzen wanneer het basisuurloon onder het minimumuurloon komt. Wanneer cao-partijen hun basisuurloon niet aanpassen betekent dit dat er geen algemeen verbindend verklaring van deze loonbepaling in de cao zal zijn. Ook als sprake is van een cao die niet algemeen verbindend wordt verklaard, kan deze situatie voorkomen; SZW is er dan echter niet direct bij betrokken.

AWVN begrijpt de gedachte achter de zienswijze van SZW om het standpunt van het basisuurloon op het niveau van WML te hanteren en raadt aan om ook in cao’s die niet algemeen verbindend worden verklaard, dit beginsel over te nemen. Het in feite gebruiken van de ploegentoeslag om het basisuurloon op peil te brengen, doet afbreuk aan de bedoeling van de toeslag.
Die is immers een extra beloning die wordt betaald aan werknemers die in ploegendienst werken ter compensatie voor het werken op onregelmatige uren of op momenten dat de meeste mensen niet werken. Het aanwenden van de toeslag voor het op peil brengen van het basisloon betekent dat op WML-niveau er in feite minder compensatie geboden wordt voor dat werken op onregelmatige uren of op moment dat de meeste mensen niet werken.

In ondernemingen waar niet alle werknemers in ploegen werken ontstaat er bovendien een feitelijke ongelijkheid. Het basisuurloon van de werknemers die geen toeslag krijgen, wordt dan immers wel aangevuld tot aan het WML-niveau, terwijl dat niet het geval is voor degenen met een toeslag. Arbeidsvoorwaardelijk gezien en vanuit het principe van goed werkgeverschap adviseren we daarom de zienswijze van SZW te volgen.

Nota bene In het bovenstaande is ingegaan op de ploegentoeslag. Hetzelfde geldt voor andere beloningselementen die in het loonbegrip van de WML zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld de overwerktoeslag.

 

Meer informatie over (de ontwikkelingen op het gebied van) het wettelijk minimumloon (WML) vindt u op de gelijknamige verzamelpagina op deze site

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden