Wat wij doen voor leden (contributief)

De activiteiten die AWVN uit de contributie financiert, beslaan vijf gebieden: kennis & informatie, trendwatching, visie & beleid, netwerk en invloed.

​’Het is een veel gestelde vraag. Wat krijg ik voor de contributie als lid van werkgeversvereniging AWVN? Een terechte vraag want u wilt waar voor uw geld. En ook een begrijpelijke vraag, omdat u voor de meeste individuele dienstverlening kosten in rekening krijgt gebracht. Waarom dan ook nog contributie betalen – waarom zou ik voor die diensten niet gewoon beroep doen op een van de vele andere dienstverleners op HR-gebied? In dat gewoon en andere zit ’m de crux.

Als er één organisatie op HR-gebied is die als ongewoon en juist als anders kan worden bestempeld, dan is het AWVN. AWVN is een hybride organisatie. Onze inkomsten komen enerzijds uit de betaalde, uitsluitend voor leden toegankelijke dienstverlening, anderzijds uit de contributie. En uit dat laatste financieren we tal van activiteiten die, samen met onze dienstverlening, onze leden een voorsprong op het gebied van werkgeverschap.

AWVN beschikt over zo’n twintig medewerkers die zich op contributieve taken concentreren. Ze verzamelen relevante informatie, verrijken die en stellen die vervolgens weer beschikbaar aan de leden. Ze signaleren in een vroeg stadium relevante trends, duiden de consequenties ervan voor werkgevers en ontwikkelen aansluitend daarop nieuwe dienstverlening. Zo bent u als lid altijd verzekerd van de meest actuele, praktische oplossingen op sociaal gebied.
En wat ons misschien nog wel het meest uniek maakt, is de rol die we spelen in het polderoverleg. AWVN ontwikkelt visie en beleid op sociaal gebied en zorgt voor de agendering van de betreffende onderwerpen, zowel maatschappelijk als op politiek niveau. De vele contacten die we in de polder onderhouden én de positie van AWVN in de verschillende overlegorganen, staan garant voor het welslagen daarvan.

Daarnaast beïnvloeden we wetgeving ten gunste van werkgevers, op eigen kracht of in samenwerking met andere werkgeversorganisaties. Daarbij zijn de meningen van de leden leidend. Geregeld peilen we de mening van de achterban via (elektronische) enquêtes en tijdens de vele bijeenkomsten die we voor de leden organiseren. Op jaarbasis zijn dat er meer dan honderd; congressen, seminars, voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten. Bijeenkomsten waar u uw collega’s uit de HR-wereld treft – contacten van onschatbare waarde, voor uzelf, voor AWVN. Dankzij de vertrouwensrelatie die door al deze contacten ontstaat tussen de leden onderling en tussen de leden en AWVN, hebben we toegang tot informatie die we weer volop benutten om de – contributieve en retributieve – dienstverlening te verbeteren.

Op deze pagina treft u een overzicht van de contributieve activiteiten van AWVN, met recente voorbeelden. Het is verre van volledig, maar ik vertrouw erop dat het u snel concreet inzicht geeft van wat wij voor de contributie doen. En dat dit u ervan overtuigt dat AWVN, zoals al eerder gezegd, niet zo maar een dienstverlener op HR-gebied is, maar een vereniging van én voor werkgevers.
Uw contributie meer dan waard.

 • Kennis & informatie

  Informatie vergaren, analyseren en verrijken, op arbeidsvoorwaardelijk gebied, en op het vlak van de sociale en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving.

  AWVN-werkgeverslijn
  De helpdesk voor leden. Via de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl, kunnen leden AWVN al hun vragen over HR- en werkgeversonderwerpen voorleggen. Vaak kunnen de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn de vraag zelf beantwoorden. Is dat niet het geval, dan zorgen zij ervoor dat een ter zake kundige adviseur of advocaat contact met u opneemt. In alle gevallen heeft u binnen twee werkdagen antwoord.
  > Meer informatie over de AWVN-werkgeverslijn.

  Leden informeren is een belangrijke contributieve activiteit waar AWVN op alle mogelijke manieren werk van maakt. Via de website, social media en elektronische nieuwsbrieven. Door informatie via databases te ontsluiten. Door webinars, voorlichtingsbijeenkomsten, seminars en workshops te organiseren. Door praktische handboeken uit te geven of brochures die wetswijzigingen toelichten.
  Leden zijn zo altijd verzekerd van betrouwbare, harde cijfers, van actuele kennis over alle denkbare HR-onderwerpen én de wet- en regelgeving op sociaal en arbeidsrechtelijk gebied.

  Actualiteitenbijeenkomsten, symposia, congressen en webinars
  Actuele ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving? Alle consequenties voor werkgevers inzichtelijk gemaakt door AWVN-experts tijdens interactieve bijeenkomsten. Een twintigtal voorlichtingsbijeenkomsten, symposia, congressen en webinars organiseert AWVN op jaarbasis. Bekijk het
  actuele aanbod in de agenda.

  Vast element van de AWVN-evenementenagenda is het jaarcongres. Uitgegroeid tot een hoogtepunt op de sociaaleconomische kalender. Met tal van coryfeeën uit de polder. En door de spraakmakende, inhoudelijke thema’s een niet te missen gebeurtenis voor de toonaangevende media.

  Brochures, webpapers, (hand)boeken
  Gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe trends en ontwikkelingen? Alle veranderingen op een rij en zo goed mogelijk vertaald in praktische consequenties voor werkgevers.
  Deze publicaties, gemiddeld zo’n tien tot vijftien op jaarbasis, zijn soms alleen elektronisch beschikbaar, maar vaak zijn ze ook als papieren versie te verkrijgen. Zie het publicatie-overzicht op deze site.

  Vlogs en blogs
  Meerdere keren per week verzorgen experts van AWVN vlogs en blogs over arbeidsvoorwaardelijke kwesties. Zodat u weer snel op de hoogte bent van de laatste, actuele ontwikkelingen. Bekijk het overzicht van de vlogs en blogs.

  Arbeidsvoorwaardeninformatie
  Cao-kijker: dé online informatiebron rondom cao’s. Voor iedereen die betrokken is bij cao-onderhandelingen: alle akkoorden per maand, gemiddelde contractloonstijging per sector, de meest recente cao-tekst (aangemeld bij SZW) en eventueel avv-tekst, inflatiecijfers (CPB-ramingen en CBS-realisatiecijfers). Cao-info: tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Aan het begin van het ieder jaar: de arbeidsvoorwaardennota, waarin AWVN de speerpunten voor het komende cao-seizoen op een rijtje zet; in de zomer een tussenevaluatie van het lopende cao-jaar en aan het jaar een gedetailleerd verslag: de cao-evaluatie.

  Nieuwsbrief
  Vrijwel elke dag in de elektronische brievenbus: een overzicht van het sociaal-economische, en ander voor HR relevant nieuws.

 • Trendwatching

  In een zo vroeg mogelijk stadium relevante trends signaleren en de consequenties ervan voor werkgevers duiden.

  Vernieuwend werkgeven veronderstelt dat u als werkgever al in een vroeg stadium weet welke ontwikkelingen er in de toekomst werkelijk toe gaan doen. Trendwatching is daarom een belangrijke contributieve activiteit van AWVN.
  En AWVN heeft een fijne neus voor trends. Weet het onderscheid te maken tussen hypes en patronen die écht relevant zijn – nuchter, ervoor wakend nooit te ver voor de muziek uit te lopen. Attendeert u dus op het juiste moment op bewegingen die uw aandacht behoeven, en voorziet u van mogelijke, passende antwoorden.
  Niet alleen op beleidsniveau, maar, zo snel als mogelijk is, ook op operationeel niveau. Want door de unieke verbinding tussen theorie en praktijk bij AWVN, beschikken leden al snel over state of the art HR-tools. Innovatie, creativiteit en co-creatie zijn sleutelbegrippen bij de ontwikkeling daarvan.
  Wie adequaat wil anticiperen op de toekomst, vertrouwt op de kompasfunctie van AWVN.

 • Visie en beleid

  Visie en beleid op sociaal gebied ontwikkelen en de betreffende thema’s agenderen.

  Sociaal beleid dat van toepassing is op alle werkenden, ongeacht het soort dienstverband. Inclusief werkgeven: werk maken van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Of waardevol werkgeven (thema jaarcongres 2019): hoe kunnen we de sociaal-maatschappelijke waarde van werkgeven de komende decennia versterken?
  Op menig niet of nog nauwelijks betreden pad neemt AWVN het voortouw. Ontwikkelt visie en beleid voor en in samenspraak met werkgevers.

  Dat doet AWVN niet alleen op nieuwe, toekomstgerichte HR-thema’s die in zekere voortvloeien uit het trendwatching. Een belangrijke en jaarlijks terugkerende taak op het gebied van sociaal beleid, is de coördinatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg in Nederland namens de werkgevers.

  Hans van der Steen was van 2000 tot 2015 was verantwoordelijk voor het cao-coördinatieproces aan werkgeverszijde. In z’n boek ‘Met een rechte rug’ blikt hij o.a. daarop terug in het hoofdstuk Een kwestie van elkaar zien, spreken en vertrouwen.

  Aan het eind van het jaar zet AWVN in de arbeidsvoorwaardennota de speerpunten voor het komend arbeidsvoorwaardenoverleg op een rij. AWVN waakt daarbij altijd scherp op de belangrijkste kostenpost, de loonontwikkeling, en hamert er al jaren – met succes – op de initiële lonen alleen te laten stijgen als dat voor het bedrijf of de sector verantwoord is. Want gematigde loonontwikkeling schept ruimte om te kunnen investeren in arbeidsvoorwaardelijke vernieuwingen waar werkgevers én werknemers baat bij hebben.

 • Netwerk

  Inspirerende interactie met werkgevers, vakbonden en overheid.

  AWVN-ledennetwerken
  • Bekijk het overzicht van de AWVN-netwerken voor leden.

  De leden van AWVN zelf vormen een krachtig netwerk. AWVN zorgt ervoor dat u elkaar regelmatig persoonlijk treft tijdens de bijeenkomsten van de verschillende netwerken. Vakgenoten ontmoeten in een informele setting, actuele sociaal-economische ontwikkelingen uitdiepen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren: daar draait het in de ledennetwerken om.
  Contacten van onschatbare waarde – ook voor AWVN zelf. Want, net als de digitale ledenraadplegingen, zijn de bijeenkomsten ook bedoeld om de mening van de leden te horen: AWVN krijgt zo een scherp beeld van wat er in de praktijk speelt.

  Daarnaast onderhoudt AWVN nauwe contacten met bijvoorbeeld de vakbeweging, andere werkgevers- en ondernemersverenigingen, de Sociaal Economische Raad, de Stichting van de Arbeid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV Werkbedrijf en universitaire (onderzoeks)instellingen. Ook organisaties als De Normaalste Zaak, Stichting Centrum Werk Gezondheid, Alliantie Medezeggenschap & Governance, Human Total Care, Diversiteit in bedrijf, Baliegroep, VSO platform arbeidszaken, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen en vele andere, maken deel uit van het AWVN-netwerk. Kortom: alle relevante, grote en kleine spelers in polder!

  Inspiratienetwerk
  Sinds 2016 organiseert AWVN voor leden van het inspiratienetwerk drie- tot vierdaagse studiereizen. Het gezelschap deed Oslo aan (2016), Stockholm (2017), Helsinki/Talinnn (2018) en Londen (2019). Vanwege de coronapandemie verviel de reis in 2020; in 2021 staat Berlijn op het programma.

  Deelnemers studiereis 2018. V.l.n.r.: Bianca Verdegaal (AWVN), Peter Niesink (BOVAG), Jan Jaap Krijtenburg (NN Group), Loek Ligthart (Essity), Reinier Rutjens (WENB), Désirée Leijten (Koninklijke KPN), Frank van den Brink (ABN AMRO), Marjolein ten Hoonte (Randstad Groep Nederland), Jan Willem Menkveld  (Friesland Campina Nederland), Jeroen Burger (Ahold Delhaize), Gerard Groten (AWVN), Patrick Bergman (Vereniging FME), Hans de Ruiter (Heineken Nederland), Heleen Kuijten (Schiphol Group), Wimar Bolhuis (SER), Martin Flier (ministerie SZW), Ria van ’t Klooster (NRTO), Patricia Gielis (Rabobank Nederland), Benno Siegert (VGZ), Joyce Schaeffer (AWVN), Alice Diels (Sodexo Nederland) en Aart Slagt (KLM). Harry van de Kraats (AWVN) en Hans Blom (Atos) ontbreken op de foto.

 • Invloed

  Vorming en instandhouding van een werkgeversvriendelijk sociaal-economisch klimaat, stabiele arbeidsverhoudingen en arbeidsrust.

  Samenwerking met VNO-NCW
  De praktijkgeluiden van AWVN-leden spelen een prominente rol bij de eigen  beleidsvorming van AWVN, maar ook bij die van VNO-NCW. AWVN is  vertegenwoordigd in tal van beleidscommissies van de belangenbehartigers van ondernemend Nederland, zoals de commissies Gezondheidszorg, Arbo, Sociale Zekerheid, Personeelsbeleid, Arbeidsrecht, en in algemenere beleidscommissies als Informatie-uitwisseling en Beraad Arbeidsvoorwaarden (CIBA) en de beleidsbepalende commissie Voorbereiding Arbeidsvoorwaardenbeleid (CVAB).

  Ledenonderzoeken
  Ten behoeve van de visie- en beleidsvorming voert AWVN geregeld enquêtes uit onder de leden over (voorgenomen) nieuwe wetgeving, actuele HR-kwesties en ontwikkelingen die op de wat langere termijn spelen. Deze raadplegingen verschaffen AWVN snel en nauwkeurig inzicht in de mening van de leden over actuele ontwikkelingen en vraagstukken.
  Mede op basis van de uitkomsten van deze ledenonderzoeken, formuleert AWVN haar standpunten en ontwikkelt de werkgeversvereniging haar beleid. Enquêtes en ledenraadplegingen voert AWVN ook uit om de belangenbehartiging, het dienstenaanbod en de informatievoorziening ten behoeve van haar leden aan te passen, te verbeteren of te vernieuwen.

  Beïnvloeding wet- en regelgeving
  Een permanent zwaartepunt van de beleidsorganisatie van AWVN betreft beïnvloeding van op handen zijnde nieuwe of te wijzigen wetgeving die relevant is voor werkgevers. Dat gebeurt in nauw overleg en in samenwerking
  met VNO-NCW en MKB-Nederland of door direct contact op te nemen met ministeries.

  Dialoog met de vakbonden
  Al bijna honderd jaar is AWVN gewaardeerd gesprekspartner van de vakbeweging. Die voortdurende dialoog met de bonden draagt bij aan de arbeidsrust die zo typerend is voor Nederland.

  In de media
  Standpunten in de media uitdragen, is een beproefde manier van beïnvloeding. En die media-aandacht voor AWVN is duidelijk sterk groeiende de laatste jaren. Op jaarbasis geeft AWVN tussen de 200 en 250 interviews en toelichtingen aan journalisten. Via kranten, de radio- en televisieomroepen, publieks- en vaktijdschriften en internetmedia vindt het AWVN-geluid zo z’n weg naar het grote publiek.
  Tot de regelmatige afnemers van het AWVN-standpunt horen o.a. Het Financieele Dagblad, Trouw, de Volkskrant, NRC, de Telegraaf, NOS, BNR Nieuwsradio, nu.nl en tal van vlakbladen.
  Het maandelijkse persbericht over de loonontwikkelingen vindt gretig aftrek in de media, wat als neveneffect heeft dat AWVN steeds nadrukkelijker als autoriteit op het gebied van cao’s te boek komt te staan.
  Daarnaast nemen AWVN-experts ook geregeld zelf – op eigen initiatief of op verzoek van een redactie – de pen ter hand om in vakbladen standpunten uit de dragen. Dergelijke artikelen worden vooral gepubliceerd in vaktijdschriften.

0 reacties