donderdag 17 december 2020

Pensioenakkoord: wetsvoorstel in consultatie

Minister Koolmees heeft op 16 december het concept wetsvoorstel Toekomst Pensioenen gepubliceerd. Dit is de eerste fase in het wetgevingsproces van het Pensioenakkoord. Het pakket omvat de concept wettekst en een uitgebreide Memorie van Toelichting met artikelsgewijze toelichtingen. Het wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor werkgevers, sociale partners, pensioenfondsen, werknemers en pensioengerechtigden. Er worden belangrijke en uitgebreide wijzigingen in de pensioenwetgeving voorgesteld.

De consultatiefase is bedoeld om alle belanghebbende partijen uit het pensioenveld (en dat zijn er vele) de kans te bieden om reacties te geven, vóórdat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Na de consultatiefase worden relevant beoordeelde aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens wordt het voorstel ter beoordeling aan de toezichthouders en voor advies aan de Raad van State aangeboden. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel vóór komende zomer naar de Tweede Kamer.

De consultatieversie is afgestemd met sociale partners en geeft een vergaand inzicht in de wijze waarop het kabinet en sociale partners de afspraken uit het Pensioenakkoord met betrekking tot het werknemerspensioen willen gaan uitvoeren. Enkele opvallende punten uit het concept wetsvoorstel zijn:

  • Werkgevers en sociale partners moeten uiterlijk 1 januari 2024 een keuze maken voor een nieuwe pensioenregeling op basis van beschikbare premie (premieregeling). Daarbij is de keuze ofwel het ‘nieuwe contract’ ofwel een ‘verbeterde premieregeling’. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle regelingen zijn aangepast aan het nieuwe wettelijk kader. Bestaande regelingen (zoals eind- en middelloonregelingen, al dan niet gefinancierd met een vaste of maximale premie (CDC-regelingen), kunnen na 1 januari 2026 niet langer worden voortgezet.
  • Werkgevers en sociale partners maken een transitieplan voor de overstap naar de nieuwe regeling. Daarbij worden zij voorzien van informatie door hun pensioenuitvoerder.
  • Deelnemers dienen zo nodig adequaat te worden gecompenseerd voor de overgang naar de nieuwe regeling. De afspraak is dat de transitie kostenneutraal moet plaatsvinden. In het transitieplan moet worden aangegeven hoe de overgang naar de nieuwe regeling voor werknemers plaatsvindt.
  • Vanaf 1 januari 2024 worden de nieuwe afspraken geïmplementeerd door de pensioenuitvoerders. Vóór 1 januari 2026 moet de implementatie afgerond zijn.
  • De beschikbaar te stellen premie voor ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum wordt vooralsnog begrensd op ten hoogste 30% van de pensioengrondslag. Dit geldt voor alle pensioenregelingen. De kosten voor risicoverzekeringen en uitvoering komen daar nog bovenop.
  • Iedere werknemer krijgt een individuele kapitaalopbouw waarmee op de pensioendatum een vast of variabel pensioen wordt ingekocht.
  • Iedere werknemer, ongeacht zijn of haar leeftijd, krijgt binnen de pensioenregeling van de werkgever recht op eenzelfde percentage pensioenpremie.
  • Voor premieregelingen en verzekerde middelloonregelingen die reeds voor 1 januari 2022 bestaan en die zijn gebaseerd op een ‘progressieve’ premiestaffel komt een overgangsregeling. Onder voorwaarden kunnen premieregelingen met een progressieve staffel ook na 2026 worden voortgezet voor bestaande werknemers.

Met dit (concept) wetsvoorstel wordt voor sociale partners en hun pensioenuitvoerders een operatie in gang gezet die zijn weerga niet kent. Het leidt tot de introductie van geheel nieuwe soorten pensioenregelingen. Er gaat toedeling plaatsvinden van collectieve pensioenvermogens naar individuele kapitalen. Pensioenuitkeringen zijn niet langer vast, maar fluctueren mee met de economische ontwikkelingen. De positieve én negatieve risico’s komen ten gunste en ten laste van de werknemers. Het wetgevingstempo is hoog en de wet zal naar verwachting al op 1 januari 2022 ingaan.

Pensioen zal de komende jaren heel veel aandacht van werkgevers en sociale partners vragen. Hoewel de parlementaire behandeling nog moet plaatsvinden en de definitieve wetgeving en de verdere uitvoeringsregels nog niet bekend zijn, geeft deze consultatieversie al behoorlijk wat richting, vooral waar het de arbeidsvoorwaardelijke kant betreft.

Via onze Pensioenflitsen houden wij u maandelijks op de hoogte van ontwikkelingen rond het Pensioenakkoord en de Wet Toekomst Pensioenen. Meld u hier aan

AWVN kan u ook nader informeren over de gevolgen voor de pensioenregeling van uw onderneming en u hierover adviseren.

0 reacties