maandag 15 maart 2021

Werkende AOW’er minder lang doorbetaald bij ziekte

De Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. Zorgen van de Tweede Kamer dat dit zou zorgen voor verdringing van niet-AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt blijken ongegrond. Het lichtere regime voor werkende AOW’ers wordt dan ook doorgevoerd, maar waarschijnlijk niet eerder dan 1 juli 2023.

 

In een overgangsmaatregel die aan de wet is toegevoegd, is opgenomen dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig 13 weken zou bedragen in plaats van 6 weken zoals in de wet was voorgesteld. Door de overgangsmaatregel zijn bij inwerkingtreding van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd de volgende termijnen tijdelijk verlengd van 6 weken naar 13 weken:
• de periode van loondoorbetaling bij ziekte;
• het opzegverbod bij ziekte;
• de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte;
• het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid.

De termijnen waren verlengd omdat de Tweede Kamer zorgen had geuit over mogelijke verdringing van niet-AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt als gevolg van de wet. Uit evaluatieonderzoek is gebleken dat er van verdringing door AOW-gerechtigden geen sprake is. Bovenstaande termijnen kunnen daarom worden teruggebracht van 13 weken naar 6 weken. De beoogde ingangsdatum hiervoor was 1 april 2021.

Inmiddels is echter gebleken dat het in de Ziektewet geregelde overgangsregime dermate gecompliceerd is dat aanpassing per 1 april 2021 niet mogelijk is. In verband met de benodigde voorbereidingstijd wordt dit waarschijnlijk 1 juli 2023.

Het ontwerpbesluit waarin de termijnen per 1 april 2021 zouden worden bekort naar 6 weken, kan daarom niet worden vastgesteld. Wanneer er meer bekend is, zal AWVN hierover nader berichten.

Bericht aangepast 28/12/2021, MV

0 reacties