vrijdag 22 januari 2021

Aankondiging kabinet: uitbreidingen economisch steun- en herstelpakket

In een brief aan de Tweede Kamer van 21 januari 2021 doet het kabinet met stevige uitbreidingen van het steun- en herstelpakket een uiterste inspanning om zoveel als mogelijk ondernemers en hun werknemers door de komende periode heen te helpen en hen in staat te stellen bij te dragen aan het economisch herstel.

Het pakket is tot stand gekomen in nauw overleg met sociale partners, waaronder AWVN. Deze uitbreidingen in het steun- en herstelpakket kunnen veel ondernemingen de mogelijkheid bieden om, ondanks de verscherpte lockdown, toch het hoofd boven water te houden. AWVN is daarom blij met deze uitbreidingen, waaronder een verhoging van de subsidies voor NOW en TVl naar 85% voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Hieronder een beknopte, en daardoor onvolledige, samenvatting van de aangekondigde uitbreiding. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun–en-herstelpakket.

Aanpassingen eerste en tweede kwartaal 2021

Verhoging vergoedingspercentage NOW

Het kabinet heeft met sociale partners afgesproken dat de vergoeding van de NOW voor het eerste kwartaal van 2021 wordt verhoogd van 80% naar 85%. De loonsomvrijstelling blijft maximaal 10% bedragen, het minimaal omzetverlies 20%, en de maximale vergoeding blijft gebaseerd blijft op tweemaal het dagloon. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Het afbouwpad voor het tweede kwartaal van 2021 wordt losgelaten. De parameters in de NOW, zoals het vergoedingspercentage en de omzetgrenzen, blijven voor het tweede kwartaal dus ongewijzigd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

Verhoging subsidiepercentages TVL

Om ondernemers, zoals horeca en detailhandel, tijdens de verlengde lockdown te ondersteunen, verhoogt het kabinet de vergoedingspercentages van de vaste lasten naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Via de NOW ontvangen deze ondernemers tevens een tegemoetkoming oplopend tot 85% van de loonkosten bij volledig omzetverlies (zie hiervoor).

Openstellen TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers

Naast een generieke verhoging van de vergoedingspercentages heeft het kabinet besloten de regeling ook open te stellen voor niet-mkb bedrijven door de grens van maximaal 250 medewerkers los te laten.

Verhogen maximaal subsidiebedrag TVL

Om de steun voor zowel grotere, kapitaalintensieve, bedrijven als zwaarder getroffen bedrijven beter aan te laten sluiten bij hun situatie, wordt het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 per het eerste kwartaal van 2021. Voor de bedrijven met meer dan 250 medewerkers, die vanaf het eerste kwartaal toegang krijgen tot de TVL, wordt het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.

Bovenstaande generieke verruimingen van de TVL gelden ook voor het tweede kwartaal van 2021.

Verlengen voorraadsubsidie gesloten detailhandel

Doordat de verplichte sluiting van een groot deel van de detailhandel langer voortduurt, heeft het kabinet besloten de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel te verlengen naar het eerste kwartaal van 2021. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%).

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd

Uitstel van betaling belastingschulden

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen ondersteunt ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. De ondernemer die zich meldt voor deze regeling krijgt uitstel van betaling gedurende drie maanden. Langer uitstel is mogelijk onder voorwaarden, waarbij in ieder geval aannemelijk moet worden gemaakt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Voor ondernemers die na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen betekent dit dat zij tot 1 juli 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 kunnen vragen.

Daarnaast verschuift het kabinet de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De schuld moet vanaf 1 oktober binnen 36 maanden worden terugbetaald.

Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken

De maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding was verlengd tot 1 februari 2021. Het kabinet verlengt deze maatregel tot 1 april 2021.

Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt net als in 2020 verruimd. Ook voor het jaar 2021 zal het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%.

Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld arbovoorzieningen en ICT-middelen. in samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners onderzoekt het kabinet de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook andere thuiswerkkosten te vergoeden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanaf 1 februari 2021 kan de Tozo 3-uitkering worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4 uitkeringen.

Het kabinet ziet af van de invoering van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 (Tozo 4).

0 reacties