Publicaties

 

Overzicht van recente en nog beschikbare uitgaven van AWVN​

Arbeidsvoorwaardennota van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW
Vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao’s moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden. Zonder breed draagvlak is het niet mogelijk om doeltreffende antwoorden te geven op voortsnellende digitalisering, robotisering en internationalisering en om beleid te ontwikkelen om mensen gezonder langer te laten werken. De vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen om dat draagvlak te realiseren. Verdieping van het onderling vertrouwen met de bonden heeft in 2018 daarom prioriteit.
Deze nota vormt een richtsnoer voor werkgeversonderhandelaars tijdens cao-onderhandelingen. Er is ook een samenvatting.

Nota2018.PNG
Quickscan sociale plannen

Over de ontwikkelingen op het gebied van ontslagvergoedingen. Het onderzoek geeft een beeld van: 1.  in hoeverre ontslagvergoedingen in sociale plannen gebaseerd zijn op de nieuwe transitievergoeding of de kantonrechtersformule. 2. afspraken omtrent aanvullende regelingen voor oudere medewerkers.
In de meest recente versie (januari 2018) zijn 170 sociale plannen sinds 1 juli 2015 onder de loep genomen.

​​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website.
​​Quickscan sociale plannen

Over de ontwikkelingen op het gebied van ontslagvergoedingen. Het onderzoek geeft een beeld van: 1.  in hoeverre ontslagvergoedingen in sociale plannen gebaseerd zijn op de nieuwe transitievergoeding of de kantonrechtersformule. 2. afspraken omtrent aanvullende regelingen voor oudere medewerkers.
In de meest recente versie (oktober 2017) zijn 162 sociale plannen sinds 1 juli 2015 onder de loep genomen.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website.
Werkgeverschap in vier toekomstbeelden
Dit jaar heeft AWVN vernieuwend werkgeverschap en organisatieontwikkeling centraal gesteld als thema voor haar jaarcongres. De titel van het jaarcongres is: ‘Aan zet, werken aan verandering’. Hiermee legt AWVN de bal bij de werkgevers, zij zijn aan zet met het bouwen van de organisatie van de toekomst. Ze heeft samen
met De Argumentenfabriek vier toekomstbeelden van organisaties uitgewerkt, die
werkgevers kunnen prikkelen en inspireren bij het werken aan een toekomstbestendige organisatie.
Knipsel.JPG
Ledenonderzoek Faciliteiten Medezeggenschap 2017
AWVN-leden vragen regelmatig naar de gebruikelijke omvang en inhoud van de faciliteiten voor medezeggenschapsorganen. De vorige peiling dateert van 2006 en in het voorjaar van 2017 is opnieuw een ledenonderzoek over dit thema gehouden. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt tussen de twee peilingen.
Ledenonderzoek.JPG

​Quickscan sociale plannen

Over de ontwikkelingen op het gebied van ontslagvergoedingen. Het onderzoek geeft een beeld van: 1.  in hoeverre ontslagvergoedingen in sociale plannen gebaseerd zijn op de nieuwe transitievergoeding of de kantonrechtersformule. 2. afspraken omtrent aanvullende regelingen voor oudere medewerkers.
In de meest recente versie (juni 2017) zijn 151 sociale plannen sinds 1 juli 2015 onder de loep genomen.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website.

 

Een (dreigende) staking! Wat nu?  
Aan de orde komt wat een collectieve actie is en welke vorm deze kan aannemen; vervolgens komen de juridische aspecten ter sprake en de nazorg van een staking. Herziene versie, april 2017. Ook als Engelstalige versie beschikbaar.

​​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website

Over flippo’s, organisaties en arbeidsverhoudingen
​Zeven voorbeelden van organisaties die het roer besloten om te gooien, en die hebben vernieuwd door hun arbeidsverhoudingen anders vorm te geven. Verschenen: april 2017.

Liever een gedrukt exemplaar? U kunt die opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

COVER-FLIPPO'S.png

AWVN-pensioenbenchmark 2017​
De zevende versie van de AWVN-pensioenbenchmark gaat wederom in op de hoofdpunten van de pensioenregelingen van pensioenfondsen. Nieuw is de aandacht voor de beleidsdekkingsgraad. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfondsen ligt ruim onder de (minimaal) vereiste dekkingsgraad. Verschenen: maart 2017.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website

 

Eindevaluatie cao-seizoen 2016: Kalm door meer koopkracht
Uit het voorwoord: 'Aan de cao-tafels heeft het economisch herstel, gemiddeld gezien, blijkbaar ruimte gemaakt voor kort en bondig overleg. Dit jaar werden bijna 400 akkoorden afgesloten. Het cao-seizoen kan worden omschreven als rustig. Men koos vaker voor kleinere akkoorden met een lange looptijd die voornamelijk gericht zijn op de loonparagraaf. Dit is begrijpelijk na een jarenlange periode van soms moeizame aanpassingen om het hoofd boven water te kunnen houden. Tegelijkertijd blijft helaas een aantal uitdagingen dat op werkgevers afkomt daardoor nog een jaartje liggen.' Verschenen: februari 2017.

Voorplat Eindevaluatie 2016.png

Arbeidsvoorwaardennota 'Wendbaar en duurzaam'
Jaarlijks presenteren werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota, waarin zij de aandachtspunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vanuit werkgeversperspectief verwoorden.
Verschenen: januari 2017.

Voorplat nota 2017.PNG

Aan het werk
Ter gelegenheid van het jaarcongres 2016 verscheen 'Aan het werk', waarin AWVN de vijf uitdagingen voor een beter werkend Nederland toelicht. Verschenen: oktober 2016.

Liever een gedrukt exemplaar? U kunt die opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

COVER-AAN-HET-WERK.png

Rapport ledenonderzoek Arbeid en zorg

Werknemers krijgen van hun werkgevers steeds meer mogelijkheden om mantelzorgtaken uit te voeren. Een derde van de ondernemingen biedt inmiddels extra verlof bovenop de wettelijke mogelijkheden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 3 jaar geleden. Een en ander blijkt uit het ledenonderzoek Arbeid en zorg. Verschenen: oktober 2016.

​Alleen beschikbaar op het uitstluitend voor leden toegankelijke deel van deze website

​Rapport ledenonderzoek HR-trends en ontwikkelingen 2016-2018

AWVN houdt jaarlijks een ledenonderzoek naar de actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. AWVN gebruikt deze informatie om te bepalen welke thema’s in 2017 aandacht krijgen via onder andere bijeenkomsten, ontwikkeling van advisering, visieontwikkeling en lobby. Verschenen: oktober 2016.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website

Flexwerk en medezeggenschap
De toename van flexwerkers is een niet te stuiten ontwikkeling. De huidige invulling van medezeggenschap sluit daar in onvoldoende mate op aan. AWVN onderschrijft het belang van medezeggenschap voor alle werkenden in een onderneming. Dit belang komt onvoldoende terug in de huidige rol en positie van de OR. De OR is vooral geënt op de – afnemende – groep werknemers met een vast arbeidscontract en minder op de belangen van degenen die op een andere basis binnen het bedrijf werken. Waarom is het belangrijk om alle werkenden bij medezeggenschap te betrekken? Wat zijn de gevolgen voor arbeidsverhoudingen? Derde uitgave in de reeks 'Beleidsdocumenten'. Verschenen: juli 2016.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website

 

​Hoe komen uw arbeidsvoorwaarden tot stand?
Cao-onderhandelaars vertegenwoordigen nog te weinig werknemers — met name de stem van jongeren ontbreekt aan de cao-tafel. Werkgevers proberen dan ook hun medewerkers vaker direct bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dat blijkt uit
het vervolgonderzoek van AWVN naar het proces van arbeidsvoorwaardenvorming onder haar leden. Verschenen: juni 2016.

​​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website

Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio
Onderdeel van 'Werkgevers gaan inclusief' is de pilot Regelluwe regio, waarin het voor werkgevers gemakkelijker moet zijn om (meer) mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De aanleiding is het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen. In de pilot is een aanpak ontwikkeld die de regelgeving en uitvoering voor werkgevers eenvoudiger maakt. Gemeenten en regionale werkbedrijven kunnen deze aanpak zelf introduceren in hun regio. Deze publicatie helpt daarbij op weg. Verschenen: april 2016.  

 ​Download

​Reorganiseren
Brochure over een aantal arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties. De Wet
werk en zekerheid (WWZ), die sinds 1 juli 2015 van kracht is, heeft grote
impact op reorganisaties. Korte schets van de effecten van de nieuwe wetgeving op de overlegverplichting, de ontslagprocedure en het sociaal plan/ontslagschema. Beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Verschenen: april 2016.

Download
Nederlandstalige versie

Download
English version

 

AWVN-ledenonderzoek variabel inkomen

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven kent een vorm van variabele beloning; het vormt echter een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. Voor de laagstbetaalden beslaat het variabele beloningsdeel gemiddeld 2 procent, voor de hoogstbetaalden 30 procent. Het overgrote deel van de deelnemende organisaties (78 procent) heeft een vorm van variabel belonen. Bijna de helft van alle bedrijven (49 procent) heeft een regeling voor variabel belonen voor de korte termijn; 27 procent van alle bedrijven heeft zowel een regeling voor de korte als voor de lange termijn. Slechts 2 procent heeft uitsluitend een regeling voor lange-termijnresultaten, en 22 procent heeft geen regeling. Lees deze en andere conclusies in dit rapport. Verschenen: april 2016.

​Leden van AWVN kunnen het rapport voor € 495,- bestellen via de AWVN-werkgeverslijn.

Marktbeeld benchmark sociale plannen 2016
Deze survey gaat onder meer in op de gevolgen van de invoering van de wettelijk verplichte transitievergoeding als ontslagvergoeding in sociale plannen. De transitievergoeding is tot stand gekomen in overleg tussen sociale partners op centraal niveau. In principe vervalt voor de vakverenigingen daarmee de rechtvaardiging om hogere ontslagvergoedingen te eisen in het kader van sociale plannen. Invoering van het nieuwe ontslagrecht heeft echter geen effect op de vrijheid van onderhandelen. Partijen mogen een hogere vergoeding overeenkomen. Vakorganisaties hebben aangegeven dat de kantonrechtersformule voor hen nog steeds de norm is tijdens onderhandelingen over sociale plannen. Verschenen: maart 2016.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website​

Eindevaluatie cao-seizoen 2015: Een jaar met twee gezichten
Uit het voorwoord: 'In 2015 is een kopgroep ontstaan van bedrijven met vernieuwende cao’s. Die hebben laten zien dat gezamenlijk stappen zetten, mogelijk is. Dat vraagt om wederzijds begrip tussen cao-partijen. Als we in 2016 daarop inzetten, zullen er beslist achter-volgers zijn die uit het peloton springen om bij de 2015-kopgroep aan te sluiten.' Verschenen: januari 2016.

Downloaden

​Winst!
Verschenen ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2015, 5 oktober 2015: 'De nieuwe maestro'. Aandacht voor de visie van AWVN op ondernemen tussen markt en mensen, praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen, achtergrondverhalen, columns (o.a. van o.a. Kim Putters, Paul de Beer en Doekle Terpstra), interviews met leiders zoals Herman Wijffels, Mariëtte Hamer, Bernard Wientjes en Wiebe Draijer. En een blik op sociaal verantwoord ondernemen in het verleden, aan de hand van een aantal rolmodellen: Dirk Willem Stork, Frits Philips, Cornelis Honig, Jacob van Marken en Nehemia de Lieme.

Leden kunnen (gratis) gedrukte exemplaren opvragen via de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Downloaden

​De cao van de 21ste eeuw
Voor deze publicatie is AWVN op zoek gegaan naar voorbeelden van eigentijdse cao’s. Cao’s die de afgelopen tijd vernieuwd zijn, naar tevredenheid van werkgevers, vakbonden en medewerkers. Dit boekje bevat tien praktijkverhalen, beschreven vanuit de optiek van werkgevers én vanuit die van de vakbondsbestuurders. Cao’s die aansluiten bij de wensen en behoeften van werkgevers en medewerkers in organisaties van de 21ste eeuw. Verschenen: oktober 2015.

Downloaden

Veilig oversteken
Deze publicatie van TNO, ABU en AWVN toont voorbeelden van een groot aantal initiatieven om beter om te gaan met de veranderende arbeidsmarkt. Sleutelbegrip daarin is ‘van-werk-naar-werk’: zorgen dat werknemers die bij het ene bedrijf buiten de boot vallen snel en veilig door kunnen naar een heel andere baan bij een ander bedrijf, mogelijk ook in een andere sector, en werkloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Verschenen: september 2015.

Bekijk de digitale bladerversie of download de pdf

 

​Ledenonderzoek vakantiedagen 2015

Derde rapportage van AWVN omtrent problemen met vakantiestuwmeren en andere vormen van verlof onder werkgevers. Eerdere rapporten verschenen in 2011 en 2013. Doel was en is de evaluatie van eventuele verlofstuwmeren, het effect van de nieuwe vakantiewet uit 2012 en het vinden van oorzaken voor de ophoping van verlofdagen. Verschenen: augustus 2015.

​Downloaden

​Rapport Leeftijdsverlof 2015

Om haar leden een actueel beeld te kunnen verstrekken van leeftijdsverlof in de markt, heeft AWVN in maart 2015 een enquête uitgezet. Dit rapport geeft de uitkomsten weer van deze enquête. Verschenen: juli 2015.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de website

Een WAGA-proof cao

​Verschenen juni 2015, naar aanleiding van AWVN-onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in bedrijfstak-cao’s voor buitenlandse werknemers die (tijdelijk) in Nederland werken en in dienst zijn van een buitenlandse werkgever.
Veel aandacht is er voor juridisch kader. De inzet van buitenlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt bepaald door de Europese grondrechten inzake het vrij verkeer van werknemers en het vrij verrichten van diensten. Op basis hiervan zijn richtlijnen vastgesteld die omgezet zijn in nationale wetgeving, dan wél dwingend van toepassing zijn in lidstaten. Een ervan is de detacheringsrichtlijn, in Nederland omgezet in de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA). Alleen de kernbepalingen zoals opgenomen in de WAGA kunnen buitenlandse werkgevers dwingend worden opgelegd. Deze uitgave geeft aan wat wel en niet onder de kernbepalingen valt. Daarnaast zijn er een aantal voorbeeldbepalingen inzake definities en werkingssfeer in opgenomen, evenals een stappenplan.

Downloaden

​Onderzoeksrapport startsalarissen en stagevergoedingen

Voorjaar 2015 heeft AWVN onderzoek verricht onder bijna 100 werkgevers naar startsalarissen en stagevergoedingen voor academici, hbo’ers en mbo’ers. Het onderzoek bevat informatie over de salarissen voor academici, hbo’ers en mbo’ers bij de start van het dienstverband, na één jaar en na drie jaar. De salarissen zijn per niveau geanalyseerd per vakgebied (traineeship, operations, staf en consulting), per sector, per ondernemingsgrootte en per regio. Daarnaast zijn de stagevergoedingen op de drie opleidingsniveaus opgenomen.
Verschenen: mei 2015.
Leden van AWVN kunnen het standaard onderzoeksrapport ontvangen voor € 295 (excl. BTW). Het onderzoeksrapport is ook als benchmarkrapport te bestellen. U ontvangt dan een rapport op maat waarin uw startsalarissen worden vergeleken met de gemiddelde startsalarissen. De prijs voor het benchmarkrapport bedraagt € 545 (excl. BTW). Leden die hebben deelgenomen aan het onderzoek kunnen het benchmarkrapport bestellen voor € 250 (excl. BTW). Wilt u meer informatie over de verdeling van de sectoren of regio's, neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn.

​Bestellen:
AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05.

 

​Een nieuw cao-akkoord en dan?

AWVN houdt nauwkeurig bij wat er gebeurt in cao-land. AWVN rapporteert, onder andere tweewekelijks in CAO-info en in het Cao-journaal, welke cao's tot stand zijn gekomen en wat voor afspraken daarin zijn gemaakt. AWVN heeft echter minder goed zicht op wat er met de afspraken uit cao-akkoorden in de praktijk gebeurt. Daarover gaat deze rapportage: voeren organisaties de gemaakte afspraken in cao-akkoorden uit en wat is hierop van invloed? ​Verschenen: april 2015.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de website

​Polder onder druk?

Er zijn indicaties dat de arbeidsverhoudingen in Nederland zich verharden, met het risico dat het Nederlandse stelsel – het poldermodel – op langere termijn wordt ondermijnd. Want zowel aan werknemers- als aan werkgeverskant voltrekken zich processen die de polder niet versterken.
Tweede in de reeks AWVN-beleidsdocumenten. Verschenen: maart 2015.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de website

​Individueel roosteren in ploegen

Als het gaat om het organiseren van arbeid, roept ploegendienst een collectief beeld op: een ploeg van werknemers die zorgvuldig qua functie en aantal is samengesteld en aan het eind van zijn dienst het werk overgeeft aan een net zo zorgvuldig samengestelde andere ploeg. Dit boekje laat zien dat het anders kan. Ook binnen traditionele ploegendiensten ruimte bestaat voor individueel maatwerk en flexibiliteit. Verschenen: maart 2015.

​Downloaden.
Of bekijk de digtitale bladerversie

 

​​Ledenonderzoek HR-analytics

HR-analytics, ken- en stuurgetallen, big data, de HR-vakbladen staan er vol mee. Wat kun je er als HR mee, moet je er iets mee en hoever is HR met analytics in de praktijk bezig? Leden hebben er hoge verwachtingen van. Lees deze en andere conclusies in de rapportage op de ledensite. De samenvatting staat hier. Verschenen: januari 2015

Het rapport is alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de website

​Veranderingen in medezeggenschap

Om een goed beeld te krijgen van de richtingen waarin medezeggenschap zich ontwikkelt, heeft werkgeversvereniging AWVN kwalitatief onderzoek verricht onder leden en organisaties naar vernieuwende vormen van medezeggenschap. Waarom en op welke wijze wordt er geëxperimenteerd met andere vormen van medezeggenschap? Het onderzoek richtte zich op medezeggenschap in brede zin: formele én informele medezeggenschap. Verschenen: december 2014.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de website

​Chemic-ALL, win-win met flexibiliteit
Over een fictief bedrijf dat de optimale mix tussen flex en vast heeft gerealiseerd. Hierin is onder meer uitgewerkt: schema flexibiliteitsvormen naar arbeidsduur, arbeidstijd, arbeidsinhoud en arbeidsplek • stappenplan voor flexibiliteitsbeleid • flexibele voorbeeldfuncties • optimale mix tussen vast en flexibel in relatie tot werkaanbod en benodigde kennis • een 'kasboek' om de effectiviteit van flexibiliteit te bepalen • voorbeelden van stapel- en combicontracten. Verschenen: november 2014.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website​

 

​Toekomst van werk

In deze bundel, ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2014 gepubliceerd, schetst de werkgeversvereniging de contouren van nieuw sociaal beleid dat ondernemingen in staat stelt te flexibiliseren en dat tegelijkertijd werkenden (werknemers, zzp’ers, flexwerkers – kortom iedereen die werkt of wil werken) ‘nieuwe zekerheden’ biedt. Verschenen: oktober 2014.  

​Downloaden

​​Een verantwoorde weg naar groei

Manifest, opgesteld ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2014. Dit manifest, een uitvloeisel van klankbordbijeenkomsten van een door AWVN geselecteerd gezelschap van werkgevers, vakbondsleiders en wetenschappers, gaat in op de vraag hoe nieuw sociaal beleid tot nieuwe economische groei kan leiden. Verschenen: oktober 2014. Het rapport van SEO Economisch Onderzoek, waar in het manifest naar verwezen wordt, kunt u hier downloaden.

Downloaden

Rapportage AWVN-ledenenquête trends en ontwikkelingen
AWVN heeft onder haar leden een enquête uitgezet naar de actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. AWVN gebruikt deze informatie om te bepalen welke thema’s in 2015 aandacht krijgen via o.a. bijeenkomsten, ontwikkeling van advisering, visieontwikkeling en lobby. Klik hier voor de rapportage uit oktober 2014 en lees of deze thema’s en ontwikkelingen zich ook in uw organisatie voordoen.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website​

 

​Onderstromen in de polder

Essay van AWVN-experts Jan de Kramer en Lars Doyer, senior adviseurs arbeidsverhoudingen, over de onderstromen van de polder: wat speelt er in deze tijd en hoe verhouden deze ontwikkelingen zich met elkaar? Interessante literatuur voor iedereen die betrokken is bij de arbeidsverhoudingen in een organisatie. Verschenen: augustus 2014.

​Alleen in boekvorm verkrijgbaar. Beschikbaar voor leden en niet-leden. Meer informatie en bestellen

Pensioen: werk in uitvoering
Rapportage naar aanleiding van een enquete onder AWVN-leden in juli 2014. Uit onderzoek van AWVN blijkt dat driekwart van de Nederlandse ondernemingen nog niet klaar is voor de nieuwe pensioenregels. Verschenen: augustus 2014.

Downloaden

​Arbeidsmarkt 2025. Twee gezichten

De eerder verwachte krapte op de arbeidsmarkt is uitgebleven. De komende elf jaar daalt de potentiele beroepsbevolking. Zal zich in die periode krapte op de arbeidsmarkt voor gaan doen? Het lijkt er, vooral dankzij de steeds grotere participatiegraad, niet op, maar op specifieke deelsegmenten kan dat wel gebeuren, en ook op regionaal niveau zijn er grote verschillen mogelijk. Eerste studie in de reeks AWVN-beleidsdocumenten. Verschenen: juli 2014. Nadere informatie over deze uitgave en/of de reeks: AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05. 

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website

​De cao: voor ieder wat wils? Maatwerk in arbeidsvoorwaarden met de cao

De cao staat regelmatig ter discussie. Is het geen ouderwets instrument dat te klemmend, te star en te weinig flexibel is?
Evelien Zielschot en Mattyn van Lier hebben 108 grotere bedrijfstak- en ondernemings-cao’s onderzocht en concluderen dat er voldoende mogelijkheden zijn om tot maatwerk te komen. Verschenen: mei 2014.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website​

Trends voor HR
AWVN signaleert zes belangrijke trends: soberder (meer doen met minder), duurzamer (niets doen is geen optie), mondialer (Europa is te klein), digitaler (the sky is the limit), flexibeler (samen voor ons eigen) en interactiever (van (re)presentatie naar participatie). Wat zijn de effecten van elke trend voor ondernemers en werkenden? En hoe kan en moet HR daarop het best inspelen? Verschenen: maart 2014​.

​Alleen beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van deze website​

​Goed opdrachtgeverschap. Ontwikkel de relatie

In samenwerking met FNV Zelfstandigen, februari 2014. Zzp'ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op de arbeidsmarkt bieden hun kennis en competenties op maat aan. Goed nieuws voor opdrachtgevers, zou je denken. Maar het stelt bedrijven en organisaties ook voor nieuwe vragen. Hoe ga je ermee om als je medewerkers voor een belangrijk deel zzp'ers zijn? Kun je met hen een duurzame relatie opbouwen? Op die laatste vraag hebben AWVN en FNV Zelfstandigen elkaar gevonden.

​Downloaden

​Werkgevers gaan inclusief

Gezamenlijke uitgave van AWVN, VNO-NCW, MKB-Nederland, De Normaalste Zaak en ABU, januari 2014.
Alle Nederlandse werkgevers gezamenlijk moeten in 2014 en 2015 in totaal 10.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat vraagt van werkgevers een omslag in denken. Die komt niet zomaar tot stand, daarvoor is informatie nodig en inzicht in de mogelijkheden. AWVN heeft voor werkgevers een adviestraject ontwikkeld, dat in het boekje nader wordt toegelicht. Verder komen in het boekje de Participatiewet en een aantal praktijkvoorbeelden ter sprake.

Downloaden

​Draagvlak van de cao

Tweede uitgave in de reeks Ontwerpers in arbeidsverhoudingen, december 2013.​
Het centrale thema – het draagvlak van de cao – wordt in dit boek vanuit
een veelheid van perspectieven belicht; vooruitkijkend en terugkijkend,
feitelijk en beschouwend, praktisch en wetenschappelijk, dicht bij huis en met fraaie vergezichten.

​Alleen in boekvorm verkrijgbaar. Beschikbaar voor leden en niet-leden. Meer informatie en bestellen

​Schatkamers van de toekomst

Verschenen in het kader van het AWVN-project Toekomstscenario's van de arbeidsverhoudingen, december 2013. Arbeidsverhoudingen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Welke kant gaat het de komende tien, vijftien jaar op? Schetsen van vier verschillende mogelijkheden.
Ook in het Engels beschikbaar: ​Negotiating the futures.

​Download Schatkamers van de toekomst   Download Negotiating the futures

Congresboekje 'Energie voor groei'

Daadkracht, lef en nieuwe ideeën. Dat is wat er volgens AWVN nodig is om uit de crisis te komen. Verschenen ter gelegenhid van het jaarcongres 'Weg van de crisis' op 8 oktober 2013.

Downloaden

Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners

Gezamenlijke uitgave van AWVN en OVAL, april 2013.
Tips voor HR-professionals tips om de samenwerking met de eigen arbodienst te optimaliseren of bij de keuze van een nieuwe arbodienst de juiste vragen te stellen.

Downloaden​

Het Nieuwe Werken: veilig en gezond. Hoe doe je dat?

Boekje over goede en veilige werkomstandigheden, werkafspraken en tips over HNW in de praktijk. Samengesteld door een werkgroep van het Platform Slim Werken, Slim Reizen, waar o.a. AWVN, FNV, ING, KPN, Rabobank, de ministeries van SZW en BZK en Telewerkforum deel van uitmaakten. Verschenen: november 2012.​

Downloaden

Wajongpaspoort voor cao-afspraken

Boekje met praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om goed uitvoerbare cao-afspraken te maken voor Wajongers. ​Bevat een checklist voor randvoorwaarden, voorbeelden van werkbare afspraken, feiten over Wajongers en meer. Verschenen: september 2012.

Downloaden

Ontwerpers in arbeidsverhoudingen; schets, beeld en ambitie

Vooraanstaande werkgevers, wetenschappers en andere deskundigen geven hun visie op de arbeidsverhoudingen van de toekomst. Bijdragen van o.a. Hans de Ruiter (Heineken), Hans van der Heijden (Rabobank), Wout Buitelaar (hoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam), Arjo Klamer (hoogleraar Economie, Erasmus Universiteit) en Ton Wilthagen (hoogleraar Arbeidsmarkt, Universiteit van Tilburg). Onder redactie van Arjen Verhoeff en Geert de Bruin (AWVN). Verschenen: september 2012.

Alleen in boekvorm verkrijgbaar. Beschikbaar voor leden en niet-leden. Meer informatie en bestellen

​Flexibiliteit met perspectief

Volgens AWVN doen werkgevers doen er verstandig aan minder onderscheid te maken tussen flexwerkers en vast personeel. Het gewone personeelsbeleid voor werknemers moet personeelsbeleid voor werkenden worden. Ook moeten flexwerkers méér mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan opleidingsprogramma’s. Verschenen: september 2012, ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2012.

Downloaden

Manifest Naar nieuwe arbeidsverhoudingen
De 21ste eeuw wordt op het gebied van arbeidsverhoudingen het tijdperk van de  duurzame inzetbaarheid. Het realiseren van nieuwe arbeidsverhoudingen die dat mogelijk maken, is het wenkende poerspectief dat AWVN, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie in dit manifest schetsen. Verschenen: januari 2011.

Downloaden