Opnieuw aanpassing dagloonbesluit

01-12-2016

Op 1 juli 2015 werd het dagloonbesluit aangepast, maar het effect daarvan was groter dan voorzien. Daarom is het dagloonbesluit sinds 1 december opnieuw aangepast.

Vanwege de invoering van de inkomensverrekening in de WW sinds 1 juli 2015 is per die datum ook het dagloonbesluit aangepast. Daarbij werd het inkomen over de referteperiode gedeeld door 261- in plaats van door het aantal gewerkte dagen.

Door deze technische wijziging pakte het dagloon voor met name starters, herintreders en flexwerkers veel lager uit dan volgens de oude dagloonsystematiek. Omdat dit effect veel groter is dan voorzien, is het dagloonbesluit opnieuw aangepast. Daarbij wordt het dagloon van starters en herintreders weer bepaald door het loon dat zij gemiddeld per dag hebben verdiend na aanvang van hun werkzaamheden. Kalendermaanden in het refertejaar waarin niet is gewerkt, blijven voor de dagloonvaststelling buiten beschouwing. Dit laatste betekent dat ook de berekening van het dagloon voor flexwerkers die in de referteperiode bepaalde maanden niet hebben gewerkt, volgens de oude systematiek gebeurt. Ook de nadelige gevolgen van herziening van het dagloonbesluit in 2015 voor werknemers die na twee jaar ziekte niet voor een WGA-uitkering in aanmerking komen maar voor een WW-uitkering, worden gerepareerd.
Ten slotte regelt het nieuwe dagloonbesluit dat eventuele stakingsdagen in de referteperiode geen dagloonverlagend effect hebben.

Om uitvoeringstechnische reden gaat het nieuwe dagloonbesluit pas nu in. Voor werknemers die voor 1 december 2016 al een WW-uitkering hebben ontvangen, geldt dat het UWV het dagloon vanaf 1 januari 2017 vaststelt volgens de nieuwe dagloonregels. Het gaat dan om een verhoging van het dagloon van lopende WW-uitkeringen die zijn gestart op of na 1 juli 2015 en uiterlijk op 30 november 2016.
Werknemers die al voor 1 december 2016 een WW-uitkering hadden en die niet profiteren van de nieuwe regels, ontvangen een tegemoetkoming.

De werknemer hoeft het hogere dagloon of de tegemoetkoming niet aan te vragen. Die ontvangen zij automatisch. Als zij aan de voorwaarden voldoet, dan stuurt  het UWV in januari 2017 een brief. Daarin staat hoe hoog het dagloon wordt en of de werknemer een tegemoetkoming krijgt.

Jan Mathies (AWVN)