21 december 2021

Veranderende wet- en regelgeving 2022

Overzicht van de voor werkgevers relevante veranderende wet- en regelgeving in 2022.

 

1 januari 2022 Onbelaste thuiswerkvergoeding
De Eerste Kamer heeft 21 december 2021 het Belastingplan 2022 aangenomen. Dat betekent o.a. dat werkgevers aan werknemers die thuiswerken, een onbelaste vergoeding mogen geven van maximaal 2 euro per thuiswerkdag ter compensatie van de extra uitgaven van thuiswerkers. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan.

1 januari 2022 Exit rookruimtes
Rookruimtes in bedrijven – alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden verrichten of plegen te verrichten – zijn niet meer toegestaan. Meer informatie op deze site

1 januari 2022 Vrije ruimte WKR
De vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) is weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% van het restant van die loonsom boven van dat bedrag. Daarmee is een einde gekomen aan de tijdelijke verhoging van 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze maatregel was ingevoerd in verband met de coronacrisis.

1 januari 2022 Drempelvrijstelling RVU
Het maandelijkse, van RVU-heffing vrijgestelde bedrag voor 2022 is vastgesteld op € 1.874. Dat was vorig jaar nog € 1.847.

1 januari 2022 WNT-norm 3% omhoog
In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het ministersalaris. De algemene en sectorale bezoldigingsmaxima worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld. In 2022 is het algemene maximum € 216.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Dit is een stijging van 3% t.o.v. 2021. Meer informatie op deze site

1 januari 2022 Minimumloon
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat omhoog naar € 1.725. Dit bedrag geldt voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector en de cao-afspraken voor die sector over de duur van een normale werkweek. Meer informatie op deze site

1 januari 2022 AOW-gerechtigde leeftijd
De AOW-gerechtigde leeftijd gaat, conform de afspraken van het Pensioenakkoord van 2019, naar 66 jaar en 7 maanden.

1 januari 2022 Arbeidsinspectie keert terug
Inspectie SZW verandert van naam en heet voortaan Nederlandse Arbeidsinspectie. Inspectie SZW ontstond in 2012 door Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst samen te voegen.

1 januari 2022 WW-premies vast/flex blijven hetzelfde; bij veel overwerk weer hoge premie
Sinds de introductie in 2020 van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn er twee premietarieven binnen het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf; dit fonds financiert de WW-uitkeringen van private werkgevers): een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief voor 2022 is 2,70%, het hoge 7,70% – eender als in 2021.
In 2021 was – vanwege de coronacrisis – geen hoge WW-premie verschuldigd voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken. Deze tijdelijke regeling vervalt nu per 1 januari 2022.

1 januari 2022 Meer diversiteit in top bedrijfsleven
De Eerste Kamer ging eind september 2021 akkoord met het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger maken van verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in bestuur en de RvC van grote naamloze en besloten vennootschappen’. Dat brengt met zich mee minimaal éénderde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moet bestaan. Meer informatie

1 januari 2022 Flexkrachten krijgen meer medezeggenschap
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt aangepast om de betrokkenheid van flexkrachten bij de medezeggenschap te vergroten. De termijnen voor actief en passief kiesrecht gaan naar drie 3 maanden (was 6 respectievelijk 12 maanden). Ook tellen uitzendkrachten eerder als ‘in de onderneming werkzame personen’ (was 24 maanden; wordt 15 maanden). Meer informatie op deze site

1 januari 2022 Verzamelwet SZW 2022
Bovenstaande aanpassing van de WOR is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2022. Deze bevat een aantal wijzigingen op het gebied van de arbeidswetgeving, de sociale-zekerheidswetgeving en wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Met de voorgestelde wijzigingen gaat het om zogeheten klein beleid – dat wil zeggen dat geen substantiële beleidswijzigingen worden beoogd. Andere voor werkgevers relevante wijzigingen die voortvloeien uit de Verzamelwet 2022, hebben betrekking op:
Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
In artikel 1 van de wet wordt toegevoegd dat een zelfstandige die een tijdelijke dienst verricht in Nederland, vanuit een andere EU-lidstaat dient te komen.
Wet AVV
De wijziging heeft tot gevolg dat een beperkte groep gedetacheerde werknemers, onder de voorwaarden genoemd in de Detacheringsrichtlijn, geen recht heeft op de harde kern van arbeidsvoorwaarden met betrekking tot beloning en het minimumaantal betaalde jaarlijkse verlofdagen, voor zover deze arbeidsvoorwaarden voortvloeien uit algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao.
No-riskpolis en te late ziekmelding
In de WIA wordt opgenomen dat uitsluitend in het geval dat het ziekengeld daadwerkelijk is uitbetaald of nog tot uitbetaling kan komen, de werkgever de WGA-lasten niet krijgt doorberekend.
Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie
De wetgeving wordt zo aangepast dat tijdens ziekte van een werknemer op wie de no-riskpolis en loonkostensubsidie van toepassing is, de loonkostensubsidie van gemeenten doorloopt.
Verstrekken medische gegevens
In de verzamelwet wordt uitgewerkt dat het UWV medische gegevens niet langer aan een werkgever mag verstrekken, óók niet als een werknemer daar toestemming voor geeft. Meer informatie op deze site

1 maart 2022 Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden nog mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.
Vanaf 1 maart 2022 kunnen zij via het STAP-portaal het STAP-budget aanvragen (één keer per jaar, per persoon). Het UWV beheert de aanvragen en voert de regeling uit. Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt het UWV het bedrag aan de opleider. Meer informatie op de site van de Rijksoverheid

1 augustus 2022 Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Dit betreft de implementatie van de gelijknamige EU-richtlijn. Deze moet voor 1 augustus 2022 zijn ingevoerd. De richtlijn heeft als doel om transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen, en de arbeidsomstandigheden verbeteren. Een deel van de maatregelen van de richtlijn geldt ook nu al in Nederland of is staande praktijk. Meer informatie op deze site

2 augustus 2022 Betaald ouderschapsverlof

Ouders hebben vanaf 2 augustus recht op betaald ouderschapsverlof gedurende negen weken. Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. De hoogte van de uitkering (verzorgd door het UWV) bedraagt 50% van het dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het betaald ouderschapsverlof uitgebreid wordt tot 70%. Meer informatie op deze site

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden