21 januari 2020

Werknemer kan vragen om uitschrijving uit doelgroepregister

De laatste jaren is er al een paar keer wat veranderd met betrekking tot wie er zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak. Per 1 januari 2020 zijn twee nieuwe wijzigingen ingegaan. 

Reparatie t+2 regel
Oorspronkelijk gold dat de opname in het doelgroepregister eindigde op 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op de datum waarop de werknemer niet meer aan de doelgroepcriteria voldeed, de zogenaamde t+2-regel. Deze regel is afgeschaft. Vervolgens zijn werknemers die in eerdere jaren op grond van de t+2-regel uit het doelgroepregister waren verwijderd weer toegevoegd aan dat register. De groep werknemers die onder de t+2-regel vielen zouden dan tot en met 31 december 2028 in het doelgroep-register opgenomen blijven. Nu is ook geregeld dat hun inschrijving duurt tot zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.
Hiermee wil het kabinet deze kwetsbare groep op de arbeidsmarkt extra kansen op werk en op het behoud van werk bieden. Zij blijven immers meetellen voor de banenafspraak en de werkgever kan voor deze werknemers bij ziekte een beroep blijven doen op de no-riskpolis.
De regering is van mening dat met deze maatregel nog steeds aan een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt extra kansen op werk en, niet onbelangrijk, op het behoud van werk, worden geboden.

Uitschrijven op verzoek van de werknemer
Maar er zijn ook werknemers die opname in het doelgroepregister onwenselijk vinden als zij niet langer arbeidsbeperkt zijn in de zin van de wet. Zij ervaren opname in het doelgroepregister als stigmatiserend. Het draagt in hun ogen ook niet langer bij aan hun positie op de arbeidsmarkt. Daarom is het nu ook mogelijk gemaakt dat werknemers zich uit het register kunnen uitschrijven. Zij kunnen zich uitschrijven indien zij niet langer aan de doelgroepcriteria voldoen, en dus niet langer arbeidsbeperkt zijn, in de zin van de banenafspraak.

Aanvraag bij UWV
Werknemers kunnen het UWV vanaf 1 januari 2020 verzoeken om zich uit het doelgroepregister uit te schrijven. UWV zal het verzoek om uitschrijving beoordelen. Als UWV heeft vastgesteld dat iemand niet langer aan de doelgroepcriteria voldoet, en dus geen arbeidsbeperkte meer is in de zin van de wet, legt UWV dit in een beschikking vast. Daarna vindt uitschrijving uit het doelgroepregister plaats. Verzoeken tot uitschrijving worden vanaf 1 januari 2020 door het UWV in behandeling genomen. Maar pas op 1 januari 2021 heeft UWV de technische aanpassingen rond waardoor vrijwillige uitschrijving pas op die datum daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
De uitschrijving uit het doelgroepregister heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. De baan waarop iemand werkt, telt voor de werkgever niet langer mee voor de banenafspraak/quotumregeling en de werkgever verliest een aantal voordelen, waaronder de no-riskpolis. Omdat de uitschrijving ook consequenties heeft voor de werkgever vindt de wetgever het verstandig als de werknemer de werkgever vooraf informeert over zijn verzoek om uitschrijving. Het is de werknemer die uiteindelijk beslist over het al dan niet verzoeken om uitschrijving.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden