Jaarurenovereenkomst

Logo AWVN-werkgeverslijnEen jaarurenovereenkomst (synoniemen: jaarurensystematiek, jaarurennorm) is een flexibele arbeidsovereenkomst waarin de totale jaarlijkse arbeidsduur in uren is vastgelegd. Dit contract kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan, en wordt ook wel flexibele jaarovereenkomst genoemd.

Binnen de totale arbeidsduur worden de arbeidstijden bepaald, rekening houdend met het feitelijke werkaanbod. Al naar gelang dit werkaanbod tijdens bepaalde perioden van het jaar wisselt, zullen ook de werktijden per dag, per week of per periode wisselen. De regeling kan ook inhouden dat de werknemer op andere tijdstippen werkt dan traditioneel gebruikelijk is (op zaterdag, voor of na de gebruikelijke/wettelijke begin- respectievelijk eindtijden van de werkdag).

Let op! Het jaarurenovereenkomst staat door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) hernieuwd in de belangstelling als alternatief voor de oproepovereenkomst. Maar let op de wettelijke regels, anders is er bij een jaarurennorm toch sprake van een oproepovereenkomst! Lees het nieuwsbericht van 20/02/20: De jaarurennorm: let op de Wab-regels!

Eerst vaststellen hoeveel uren per jaar werknemer moet werken
Doorgaans is de (contractuele) arbeidsduur geregeld door voor het gehele jaar uit te gaan van een vast aantal te werken uren per week, verdeeld over een aantal dagen en daarnaast regelingen te treffen voor vrijaf op feestdagen, het aantal vakantiedagen en eventuele roostervrije dagen enzovoorts. In een flexibele jaarovereenkomst met een jaarlijkse arbeidsduur daarentegen wordt de situatie omgedraaid. Allereerst wordt vastgelegd hoeveel uren per jaar een werknemer feitelijk dient te werken. Vervolgens worden (beschermende) regelingen getroffen met betrekking tot de (maximale/minimale) werktijden per dag of per week.

Afwijkingen van gebruikelijke arbeidsovereenkomst

Het specifieke karakter van dit soort arbeidsovereenkomsten brengt mee dat een aantal elementen van de gebruikelijke arbeidsovereenkomst niet past in de flexibele jaarovereenkomst of anders geregeld zal moeten worden. Te denken valt aan:
• vakantie en andere vrije dagen
• overwerk
• vergoedingen voor afwijkende en verschoven werktijden.
Tevens zullen aparte afspraken over de vaststelling van de feitelijke werktijden nodig zijn. Het niveau van het totale arbeidsvoorwaardenpakket moet zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn aan dat voor werknemers die op basis van een ’traditionele’ arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in functies van gelijk niveau.

De hieronder uitgewerkte opzet vormt een voorbeeld en is slechts bedoeld om de belangrijkste probleempunten te signaleren. Een andere aanpak is zeker denkbaar. De bijzondere aspecten die een rol spelen als de flexibele jaarovereenkomst tot stand komt in het kader van (collectieve) arbeidsduurverkorting, zijn buiten beschouwing gelaten.

In de arbeidsovereenkomst wordt de jaarlijkse arbeidsduur vastgelegd. Daarbij moet worden onderscheiden:
1. het aantal uren dat in beginsel per jaar feitelijk moet worden gewerkt. Dit heet ook wel de ‘netto’ jaarlijkse arbeidsduur. Hierin is begrepen het aantal (ingeroosterde) uren dat niet wordt gewerkt in verband met ziekte en/of bijzonder verlof. Bij de berekening van de feitelijke arbeidsduur tellen niet mee vakantiedagen en andere vrije dagen. De feitelijke arbeidsduur vormt het algemene kader waarbinnen de concrete flexibele werktijden worden geregeld. De aldus berekende (netto) jaarlijkse arbeidsduur kan overeenstemmen met de feitelijke arbeidsduur van voltijdwerknemers, maar kan daar ook van afwijken (zodat er bijvoorbeeld materieel gezien sprake is van deeltijdarbeid).
2. tegen deze achtergrond wordt de ‘bruto’ jaarlijkse arbeidsduur vastgesteld, die de basis vormt voor de beloning. De vaststelling van de ‘bruto’ jaarlijkse arbeidsduur is van belang omdat uitgangspunt is dat de beloning van werknemers die werkzaam zijn op basis van een flexibele jaarovereenkomst en van (voltijd)werknemers in het van oudsher gebruikelijke arbeidspatroon, in een vergelijkbare functie zoveel mogelijk gelijk moet zijn.

De bruto jaarlijkse arbeidsduur is het in beginsel feitelijk aantal te werken uren per jaar (de ‘netto’ jaarlijkse arbeidsduur, zie boven), vermeerderd met:
het aantal aan de feitelijke jaarlijkse arbeidsduur gerelateerde vakantiedagen en het aantal doordeweekse feestdagen.
Dit aantal varieert per jaar. Bij de vaststelling van de bruto jaarlijkse arbeidsduur ten behoeve van de beloning wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal doordeweekse feestdagen. Het maximumaantal bedraagt negen indien Goede Vrijdag als feestdag wordt gezien en eenmaal in de vijf jaar vijf mei wordt meegeteld. Gemiddeld zijn er zeven feestdagen per jaar.
andere voor soortgelijke functies/niveaus geldende (rooster)vrije dagen, waarover loon wordt doorbetaald.
Zowel de feitelijke jaarlijkse arbeidsduur (‘netto’) als de jaarlijkse arbeidsduur (‘bruto’) waarop de beloning is gebaseerd, worden uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Dit kan gebeuren door beide eerst apart in de arbeidsovereenkomst te noemen en daar vervolgens naar te verwijzen in de bepalingen over werktijden en beloning. Het kan ook gebeuren door in de bepaling over arbeidsduur, werktijden en beloning duidelijk de feitelijke arbeidsduur respectievelijk de basis voor de beloning vast te leggen.

0 reacties