Home / Privacy in de arbeidsrelatie: de zieke medewerker

Privacy in de arbeidsrelatie: de zieke medewerker

Vraag en antwoord over privacy in de arbeidsrelatie. Onderstaande vragen hebben betrekking op de zieke medewerker.Logo AWVN-werkgeverslijn

N.B. Deze pagina wordt nog aangepast aan de regelgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Mag ik gegevens over de gezondheid van een medewerker vermelden in zijn personeelsdossier of op een andere plek?
Nee, dit zijn bijzondere persoonsgegevens en die mag u niet vermelden tenzij dit gebeurt op basis van een wettelijke bepaling of de medewerker geeft hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming. Ook een constatering van een leidinggevende dat de medewerker een lichamelijke handicap heeft, mag niet geregistreerd worden.

Kan ik vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte?

Nee, daar mag u niet informeren. Doet u dat wel, dan is de zieke medewerker niet verplicht hierop te antwoorden omdat dit onder de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer valt.

Welke gegevens mag ik wel vragen en noteren over de arbeidsongeschiktheid van de zieke medewerker?

U mag de volgende informatie bij de ziekmelding aan de medewerker vragen:
• het telefoonnummer en (verpleeg)adres
• de vermoedelijke duur van het verzuim
• lopende afspraken en informatie in het kader van de overdracht van de werkzaamheden
• of er sprake is van een (verkeers)ongeval i.v.m. regresrecht
• of er sprake is van een arbeidsongeval.

Is de medewerker wel verplicht de aard en oorzaak van de ziekte aan de bedrijfsarts te melden?

Ja, de zieke medewerker is op grond van de wet verplicht deze informatie aan de bedrijfsarts te verstrekken.

Wat kan ik doen als de zieke medewerker de bedrijfsarts niet informeert over de aard en oorzaak van zijn ziekte en daarmee de ziekteverzuimvoorschriften niet naleeft?

U kunt het loon opschorten voor de tijd dat de zieke medewerker de bedrijfsarts daarover niet informeert en daarmee niet voldoet aan de controlevoorschriften zoals die gelden binnen uw organisatie. U kunt uw voorgenomen besluit tot loonopschorting het beste vooraf laten toetsen door een advocaat.

Als ik gerede twijfel heb of de medewerker wel echt ziek is, kan ik dan een recherchebureau inschakelen?

Terughoudendheid is geboden omdat het recht op privacy van de medewerker daarmee in het geding komt. Bij een ernstige verdenking dat de medewerker zich schuldig maakt aan overtreding van de verzuimvoorschriften is een onderzoek denkbaar. Het verdient aanbeveling voor het instellen van een onderzoek de medewerker om opheldering te vragen. Als daarmee de verdenking blijft, is inschakeling van een recherchebureau denkbaar en moeten observaties zich beperken tot waarnemingen op de openbare weg. Na afloop moet het onderzoek ook gemeld worden aan de medewerker. Voordat u een recherchebureau inschakelt kunt u het beste een advocaat benaderen voor advies en begeleiding.

Downloads

Externe bron
januari 2017
Download