Regeling compensatie transitievergoeding

Sinds 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding [wettekst] van kracht.

 

Dat betekent dat werkgevers sinds die datum bij het UWV compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn wanneer zij een werknemer ontslaan die langdurig arbeidsongeschikt (ten minste twee jaar) is. De regeling werkt met terugwerkende kracht, en geldt dus ook voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Werkgevers komen voor compensatie in aanmerking als er een transitievergoeding is betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst, is compensatie mogelijk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bepaalt dat de arbeidsongeschiktheid wel ten minste twee jaar moet hebben geduurd.

Slapende dienstverbanden

Werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, worden niet altijd ontslagen door de werkgever. In dat geval blijft de arbeidsongeschikte werknemer in dienst zonder dat de werkgever verplicht is hem/haar loon te betalen. Dit heet een slapend dienstverband. Omdat er geen sprake is van ontslag, krijgt de werknemer ook geen transitievergoeding.
Ontslaat een werkgever de werknemer met een slapend dienstverband uiteindelijk alsnog, dan telt de duur van het slapend dienstverband mee bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapende dienstverband, komt niet voor compensatie in aanmerking.

Aanvragen en gegevens

De aanvragen
Aanvragen voor de betaalde vergoeding in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moeten worden ingediend voor 1 oktober 2020. Aanvragen voor de vergoedingen betaald vanaf 1 april 2020 moeten worden ingediend binnen zes maanden na betaling. Bepalend hiervoor is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.
Aanvragen die te vroeg of te laat worden ingediend worden afgewezen. Als binnen de aanvraagtermijn een incomplete aanvraag is ingediend en die aanvraag na afloop van de aanvraagtermijn, maar binnen de door UWV gestelde hersteltermijn wordt aangevuld, is sprake van een tijdig ingediende aanvraag.
Op de beslissing van UWV op de aanvraag staat bezwaar en (hoger) beroep open.

De gegevens voor het indienen van de aanvraag
UWV komt met een formulier waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor het kunnen beoordelen van de aanvraag, die (zoveel mogelijk) langs elektronische weg verloopt.
Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:
• dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, en de duur daarvan
• dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan
• dat transitievergoeding is betaald
• hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden
• hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De werkgever zal hiertoe veelal de volgende gegevens verstrekken.
• De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
– de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
– de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden
– de beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd (NB Na afloop van de periode van het opzegverbod!).
• Bij beëindiging zonder toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
• Loonstroken m.b.t. tijdens ziekte betaalde loon.
• De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
• Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Als bij beëindiging zonder toestemming van UWV, UWV een beschikking heeft gegeven op de aanvraag voor een WIA-uitkering of een uitkering op grond van de Ziektewet, blijkt uit die gegevens al dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden