Detacheringsrichtlijn en WagwEU

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (kortweg: WagwEU; wettekst) in werking getreden.

 

De Detacheringsrichtlijn bevat bepalingen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van werknemers in Europa. Mede vanwege aanpassingen van de Europese Detacheringsrichtlijn ondergaat de WagwEU periodiek ook veranderingen.

De belangrijkste wetswijzigingen in de WagwEU zijn op 31 juli 2020 in werking getreden, naar aanleiding van veranderingen in de Detacheringsrichtlijn per 29 juli 2020.

In de Q&A Detacheringsrichtlijn 2020  staan de meest gestelde vragen en antwoorden over de Detacheringsrichtlijn en de wijzigingen per 2020 op een rij.

De WagwEU regelt op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland gaan werken. De wet regelt ook welke maatregelen er nodig zijn om dit te kunnen controleren. Met deze wet werden de Europese Detacheringsrichtlijn en Handhavingsrichtlijn in één wet samengebracht; met de inwerkingtreding ervan verviel de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA).

Kernbepalingen in WagwEU
Bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met personeel in Nederland een klus komen verrichten, vallen dus onder deze wet. Voor de buitenlandse dienstverlener en zijn werknemers blijft het buitenlandse arbeidsrecht van toepassing. Nederland, als land dat de diensten ontvangt, mag in beperkte mate inbreuk maken op dat buitenlandse arbeidsrecht. Nederland mag een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen opleggen aan de buitenlandse dienstverlener. Dit zijn de zogeheten kernbepalingen, zijnde minimumarbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die in wetten (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene wet gelijke behandeling) en in algemeen verbindend verklaarde cao’s zijn opgenomen.

Notificatieplicht
Op 1 maart 2020 was de notificatieplicht in de WagwEU opgenomen. Dat houdt in dat een buitenlandse dienstverrichter (een werkgever die zijn werknemer naar Nederland stuurt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren) vooraf een mededeling moet doen aan de dienstontvanger. Zie het betreffende bericht. Op het niet-naleven van de notificatieplicht staan boetes.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden