09 januari 2020

Detacheringsrichtlijn niet van toepassing op bepaalde spoorwerkzaamheden

De Detacheringsrichtlijn ziet toe op alle vormen van grensoverschrijdende arbeid. Zowel aanneming van werk, overeenkomsten van opdracht, uitzendarbeid als intraconcern werkzaamheden vallen onder de richtlijn.
Het is aan de lidstaat van ontvangst om te bepalen of de werkzaamheden op hun grondgebied als een dienst worden beschouwd. Dat kan er toe leiden dat zeer korte werkzaamheden, zelfs zakelijke reizen, al als een dienst worden gezien waardoor er extra arbeidsvoorwaarden van het werkland toegepast moeten worden.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Europese Detacheringsrichtlijn niet van toepassing is op bepaalde activiteiten die op het spoor worden uitgevoerd (diensten zoals boordservice, schoonmaak of treincatering). Deze werkzaamheden vallen niet binnen de werkingssfeer van de Detacheringsrichtlijn.

 

Aanleiding voor het arrest
Tussen Hongarije, Oostenrijk en Duitsland werden treinreizen en cateringwerkzaamheden verzorgd. De cateringwerkzaamheden werden uitgevoerd door werknemers in dienst van Hongaarse werkgevers die gewoonlijk in Hongarije woonden en werkten en aldaar sociaal verzekerd waren. Oostenrijk legde de Hongaarse werkgevers boetes op wegens het niet naleven van de notificatieverplichting (het vooraf melden dat diensten worden verleend) en wegens het niet naleven van de verplichting bepaalde documenten ter beschikking te hebben.

Toepasselijkheid Detacheringsrichtlijn
De vraag die aan de orde was betrof de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn. Dit is een richtlijn die bepaalt dat een aantal minimumarbeidsvoorwaarden in het land waarin een werknemer gedetacheerd wordt, nageleefd moeten worden (zoals bijvoorbeeld het minimumloon). Op basis van deze richtlijn is ook een handhavingsrichtlijn vastgesteld die bepaalt dat voordat een dienst in een ander land wordt verleend, eerst genotificeerd moet worden.

Oordeel Hof van Justitie
Het Hof van Justitie is van oordeel dat de cateringwerkzaamheden onder het vrij verrichten van diensten kunnen worden geschaard. De Detacheringsrichtlijn ziet toe op detachering van werknemers van het ene land naar het andere land. Dat is aan de orde wanneer een werknemer gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een land dat niet het land is waar die werknemer gewoonlijk werkt. Van detachering is geen sprake, wanneer de werkzaamheden van de werknemer geen voldoende nauwe band vertoont met het werkland. Dit is aan de orde wanneer de werknemer op het grondgebied waarheen hij is gedetacheerd zeer beperkte diensten verricht. De werknemer heeft dan onvoldoende band met het werkland waar de trein doorheen rijdt om te oordelen dat sprake is van ter beschikking stellen in de zin van de detacheringsrichtlijn

Gevolgen en opinie AWVN
De door het Hof van Justitie gekozen oplossing kan zeker voor de transportsector bijdragen aan oplossingen over toepassing van de minimumloonbepalingen per lidstaat wanneer daar doorheen wordt gereisd. Dat geldt niet alleen voor het transport over het spoor, maar zeker ook voor het transport over de weg en over het water (Rijnvaart). Daarnaast kan de gekozen oplossing de uitwassen van de handhavingsrichtlijn redresseren. Europese landen hebben deze richtlijn aangegrepen om zelfs bij zakenreizen de verplichting op te leggen om vooraf te notificeren. Ook bij zakenreizen is sprake van zeer beperkte diensten. Ook daarvoor zou de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing moeten zijn.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden