02 februari 2021

Zo past u de Detacheringsrichtlijn toe

Als een werkgever werknemers in de Europese Unie (EU) detacheert, moet hij rekening houden met de arbeidsvoorwaarden in het werkland die voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies gelden.

Detacheringsrichtlijn
Na 12, respectievelijk 18 maanden, is het volledige arbeidsrecht van het werkland van toepassing, opgenomen in wet en algemeen verbindend verklaarde cao. Deze verplichtingen gelden zowel voor aanneming van werk, uitzendarbeid als detacheringen binnen een concern.

Maar wanneer is sprake van detachering? Als een werknemer voor een zeer korte periode op het grondgebied van een andere lidstaat aanwezig is, geldt dat dan ook als detachering?
Hierover heeft het Hof van Justitie twee arresten gewezen. Deze arresten zien met name op transportarbeid over het spoor en over de weg. Desalniettemin kunnen ze ook bij andere zeer korte werkzaamheden op het grondgebied van een andere lidstaat aan de orde zijn. De meest recente uitspraak inzake transportarbeid over de weg betreft het arrest van het Hof van Justitie van 1 december 2020. De uitspraak inzake transport over het rail betreft het arrest van het Hof van Justitie van 19 december 2019.

Het Hof van Justitie is van oordeel dat de transportwerkzaamheden onder het vrij verrichten van diensten kunnen worden geschaard. De Detacheringsrichtlijn ziet toe op detachering van werknemers van het ene land naar het andere land. Dat is aan de orde als een werknemer gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een land waar die werknemer gewoonlijk niet werkt.

In de zin van de Detacheringsrichtlijn ’ter beschikking gesteld’
Van detachering is geen sprake als de werkzaamheden van de werknemer geen voldoende nauwe band vertonen met het werkland. Dit is aan de orde als de werknemer op het grondgebied waarheen hij is gedetacheerd zeer beperkte diensten verricht. De werknemer heeft dan onvoldoende band met het werkland om te oordelen dat sprake is van ter beschikking stellen – detachering – in de zin van de Detacheringsrichtlijn.

Het hebben van een voldoende band met een werkland wordt bepaald in het kader van een algehele beoordeling van factoren zoals de aard van de werkzaamheden die de betrokken werknemer op dat grondgebied verricht, de mate waarin de werkzaamheden van die werknemer verband houden met het grondgebied van elke lidstaat waar hij werkzaam is en het aandeel van die werkzaamheden op het grondgebied van elke lidstaat in de vervoersdienst als geheel. Als een werknemer zeer beperkte diensten verricht, kan hij niet worden beschouwd als ’ter beschikking gesteld’ in de zin van de Detacheringsrichtlijn.

Het verrichten van zeer beperkte diensten kan bij meerdere situaties aan de orde zijn, bijvoorbeeld bij het enkel voeren van zakelijke besprekingen. Ook bij dat soort zeer korte werkzaamheden is geen sprake van dienstverlening. De Detacheringsrichtlijn is dan niet van toepassing.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden