De sectorale subsidieregeling MDIEU

Dienstverlening, arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsmarkt.

De afspraken in het Pensioenakkoord rond duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken zijn o.a. uitgewerkt in de subsidieregeling Maatwerk duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Via deze subsidieregeling is tussen juni 2021 en december 2025 voor sectoren 964 miljoen beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden via een RVU-vrijgesteld bedrag te faciliteren.

Doel subsidieregeling MDIEU is tweeledig
• Een impuls geven aan duurzame inzetbaarheid (DI) om werkenden in onze steeds sneller veranderende wereld tot aan hun pensioen inzetbaar en arbeidsmarktfit te houden.
• Tijdelijke financiële bijdrage voor oudere werkenden, voor wie het moeilijk is door te werken tot de AOW-leeftijd, vanwege hun gezondheid/zwaar werk.

Wie mag MDIEU-subsidie aanvragen?
Aanvragers zijn sectorale sociale partners. Bedrijven en O&O-fondsen kunnen zich via een samenwerkingsovereenkomst hierbij aansluiten.

Van 2 april 2024 tot en met 27 september 2024 kunnen sectoren voor de laatste keer subsidie aanvragen om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun sector. Voor deze aanvraagronde is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar. Zie de site van SZW.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseur Margreet Xavier.

Bedragen en eigen bijdrage van subsidieregeling MDIEU

1. Sectoranalyse en actieplan
Vanaf januari 2021 is een forfaitair bedrag van € 20.000 per sector beschikbaar om in de eigen sector een knelpuntenanalyse op beide thema’s in kaart te brengen. Deze analyse is bedoeld om te onderzoeken of een DIEU-subsidieaanvraag nodig /mogelijk is en dient als input voor een actieplan bij de aanvraag voor een DIEU-subsidie.

2. DI-activiteiten en eerder stoppen
Een MDIEU-subsidieaanvraag bedraagt ten minste € 125.000.
Van de aangevraagde subsidie moet minimaal 25% besteed worden aan duurzame inzetbaarheid.
Voor de DI-activiteiten moet de eigen bijdrage gelijk zijn aan de subsidie (in de eigen bijdrage tellen ook de uren mee, die de sector zelf hieraan besteedt).
Bij een gecombineerde aanvraag (DI + eerder stoppen) bedraagt de subsidie minimaal 25% voor DI en maximaal 75% voor eerder stoppen.
Bij eerder stoppen is 25% subsidiabel en moet de sector minimaal 75% van de regeling met eigen middelen financieren.

SPDI – succesvolle samenwerking met FNV en CNV
AWVN werkt op het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ (DI) al enkele jaren samen met vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Dat doen we via het samenwerkingsverband SPDI, Sociale Partners voor Duurzame Inzetbaarheid. We hebben de afgelopen jaren gezamenlijk een flink aantal DI-projecten afgerond. In die projecten bewees de paritaire setting telkens zijn nut. Want SPDI-adviseurs combineren de belangen van werkgevers en werkenden tot een gedragen visie en aanpak voor een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van de sector.

Beproefde aanpak DI-projecten
SPDI heeft een beproefde aanpak voor duurzame-inzetbaarheidsprojecten. Het accent ligt op de sporen voorzien en ver zien. We hebben een brede aanpak en de nodige ervaring op zeven thema’s: arbeidsverhoudingen, arbeidstijden, duurzame flexibiliteit, gezondheid/vitaliteit, leren/ontwikkelen en loopbaan, organiseren van arbeid en zwaar werk.
Ook kunnen we werkgevers ondersteunen met specifieke thematrajecten.

Organisatiedoelen halen
Als de werkgevers hun organisatiedoelen willen halen, hebben zij daarvoor gezonde, bekwame en gemotiveerde werkenden nodig. Wat u van ons mag verwachten:
• we leggen de relatie tussen de doelen en duurzame inzetbaarheid samen met vertegenwoordigers van belanghebbenden in sectoren en bedrijven
• we combineren kennis van en ervaring met duurzame inzetbaarheid, het speelveld van sociale partners, arbeidsvoorwaarden, sectoren/organisaties en hun omgevingsontwikkelingen
• we stellen met deze kennis van thema, arbeidsvoorwaarden en speelveld binnen de sector actieplannen op met concrete interventies gericht op beweging in duurzame inzetbaarheid voor werkenden en voor de organisatie betere bedrijfsprestaties
•  we leveren waar nodig input aan cao-partijen. Bijvoorbeeld een gedeelde knelpuntenanalyse en mogelijke oplossingsscenario’s. Het onderhandelen laten we vanzelfsprekend over aan de cao-partijen.

Ondersteuning bij gebruik subsidieregeling MDIEU

Onze sectoraanpak met subsidieregeling MDIEU
Afhankelijk van de specifieke personele inzetbaarheidsvraagstukken binnen uw sector kunt u kiezen uit een breed of smaller aanbod. Een breed aanbod combineert ver zien, voorzien en ontzien. Een smaller aanbod richt zich op één of twee van de pijlers. Al dan niet in combinatie met RVU bij de pijler ontzien. Het gaat altijd om duurzame inzetbaarheid (25%-100%) en een mogelijke combinatie met RVU (max. 75%).

SPDI-aanbod met gebruik MDIEU: wendbaar en inzetbaar personeelsbestand
SPDI biedt een basispakket aan dat past binnen het budget van de forfaitaire sectoranalyse. Daarnaast biedt SPDI een pluspakket sectoranalyse, met bredere betrokkenheid van bedrijven en medewerkers in de analyse en het indienen van de subsidieaanvraag MDIEU. Voor de uitvoering van het actieplan biedt SPDI duurzame inzetbaarheidstrajecten aan.

Basispakket / inventarisatie
Het basispakket bestaat o.a. uit een uitgebreide inventarisatie en levert u inzicht in de stand van zaken in uw sector op de domeinen duurzame inzetbaarheid (voorzien en ver zien) en eerder stoppen met werken (ontzien).
• De analyse voor duurzame inzetbaarheid geeft inzicht  in de mate van gezondheid, bekwaamheid en motivatie van medewerkers in de sector in de context van arbeidsmarktontwikkelingen.
Voor eerder uittreden heeft u zicht op de potentiële doelgroep voor de tegemoetkoming in de vrijgestelde RVU-tegemoetkoming. We reiken handvatten aan voor de vereiste argumentatie rond zwaar werk. Ook stellen we mogelijke regelingen op, brengen financieringsbronnen (uitkering, inkomen, vakantiedagen) in beeld en leveren voorbeelden met maatmanberekeningen. Op basis van deze gegevens kunt u uw keuze voor een actieplan maken en indienen.

Uitgebreid pakket
Met dit pakket verdiepen we de sectoranalyse.
We breiden de inventarisatie uit met HR-vertegenwoordigers en medewerkers vanuit de sector. Hierdoor kunnen we bedrijfs- en medewerkersbehoefte polsen. Hiermee kunnen we het actieplan opharden.
We vullen de rapportage aan met een benchmarkdashboard, ook met een grafische weergave. Dit dashboard kunt u tevens gebruiken om na één of twee jaar de voortgang te meten.
Uw SPDI-adviseur stelt het actieplan voor de sector op en dient de subsidieaanvraag DIEU in. Dit in samenspraak met de sociale partners van de sector.

Voor dit uitgebreide pakket vragen we een eigen bijdrage.

Niet subsidiabel RVU-traject of DI-traject
Als een bedrijf alleen een RVU-traject wenst, zonder combinatie met duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld bij herstructurering of reorganisatie, dan kunnen onze moederorganisaties – AWVN, CNV-A-advies en FNV-Basis & beleid – hun verder helpen.
Hetzelfde geldt voor duurzame inzetbaarheidsprojecten, waarbij een sector of organisatie niet kiest voor een paritair project.

Onze adviseurs kennen de subsidieregeling MDIEU en andere regelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid tot in detail. Zij delen hierover hun kennis en helpen u graag verder.

Neem contact op

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden