05 juli 2021

Evaluatie StvdA regeling private aanvulling WW en WGA

Op 30 juni heeft de Stichting van de Arbeid een brief gepubliceerd over ‘evaluatie en vervolg PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) regeling’. Deze doet verslag van de evaluatie die, mede op basis van onderzoek in eigen geledingen van werkgevers en werknemers, vorm en inhoud heeft gekregen. Verder wordt in de brief het tijdspad geschetst van de vervolgdeelname aan de regeling (‘derde WW-jaar‘) voor degenen die daar nu aan deelnemen.

In de slotalinea van de brief wijst de StvdA cao-partijen op de noodzaak nog dit jaar onderling het gesprek aan te gaan over (het vervolg van) de afspraak voor de private aanvulling WW en WGA, die zijn oorsprong kent in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013, vanaf 1 oktober 2022. Op basis van besprekingen van de regeling in de eigen ledenkring, maar ook op basis van de gehouden enquête onder de huidige deelnemers – van werkgeverszijde – aan de regeling, komt naar voren dat de behoefte bestaat de afweging over het vervolg van de regeling vanaf oktober 2022 in een breder verband te maken. Zo is de arbeidsmarktsituatie anno 2021/2022 een andere dan toen de regeling van start ging en wordt het (langdurig) werkloosheidsrisico veelal als ‘laag’ ingeschat.

Er is veel veranderd sinds de regeling van start ging. Alom is er behoefte om de afweging over het vervolg van de regeling in een breder verband te bezien

Daarnaast wordt de laatste jaren stevig ingezet op (afspraken ten aanzien) blijvende/duurzame inzetbaarheid en ontwikkelen (al dan niet via ontwikkelbudget). Verder komen initiatieven op gang ten aanzien van van-werk-naar-werktrajecten (VWNW) onder meer tussen overschot- en tekortsectoren, waarmee werkloosheidsrisico’s proactief worden aangepakt.

Een goede balans zoeken tussen afspraken over activerend arbeidsmarktbeleid enerzijds en de inkomensbescherming via de private aanvullende verzekering anderzijds is derhalve de uitdaging die decentraal op tafel ligt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden