07 december 2021

Cao-overleg over voortzetting deelname PAWW-regeling

Als cao-partijen besluiten de PAWW-regeling niet te verlengen, dan moeten zij dat voor 1 januari 2022 melden. Voorts wijst de uitvoerder, Stichting PAWW, erop dat het verstandig is als partijen die voor verlenging van de PAWW-regeling opteren, dit voor 1 april 2022 melden. Alle reden dus voor de betreffende cao-partijen om dit onderwerp op korte termijn te bespreken.

Op 30 juni 2021 heeft de Stichting van de Arbeid een brief gepubliceerd met als onderwerp ‘evaluatie en vervolg PAWW-regeling’ (PAWW: Private Aanvulling WW en WGA). Uit de evaluatie spreekt de verwachting dat de huidige PAWW-regeling in veel gevallen zal worden voortgezet, uitgevoerd door Stichting PAWW en met handhaving van een uniforme werknemersbijdrage. Verder schetst de brief het tijdspad van de vervolgdeelname aan de regeling voor de partijen die daar nu aan deelnemen. In de slotalinea van de brief wijst de StvdA cao-partijen op de noodzaak om op korte termijn, maar liefst dit jaar nog, onderling het gesprek aan te gaan over het verlengen van de afspraak voor de private aanvulling WW en WGA. Die verlenging gaat in op 1 oktober 2022.

Op basis van besprekingen van de regeling in de eigen ledenkring, maar ook op basis van een enquête onder de huidige deelnemers – van werkgeverszijde – aan de regeling, komt naar voren dat de behoefte bestaat afwegingen over het vervolg van de regeling vanaf 1 oktober 2022 in een breder verband te maken. Dit ondanks het feit dat werknemers de regeling betalen. Zo is de arbeidsmarktsituatie anno 2021/2022 anders dan toen de regeling van start ging, en wordt het (langdurig) werkloosheidsrisico veelal als ‘laag’ ingeschat. Daarnaast wordt de laatste jaren stevig ingezet op (afspraken ten aanzien) duurzame inzetbaarheid en ontwikkelen (al dan niet via een ontwikkelbudget). Verder komen er steeds meer initiatieven op gang op het gebied van van-werk-naar-werktrajecten (VWNW) – onder meer tussen overschot- en tekortsectoren, waarmee werkloosheidsrisico’s proactief worden aangepakt. Een goede balans zoeken tussen afspraken over activerend arbeidsmarktbeleid enerzijds en de inkomensbescherming via de private aanvullende verzekering anderzijds, is derhalve de uitdaging die decentraal op tafel ligt.

Inmiddels heeft SPAWW de aangesloten bedrijven en brancheorganisaties een mail gestuurd over de mogelijkheid om de PAWW-regeling te verlengen. In de mail zit een link naar de speciale verlengingspagina waarop namens cao-partijen verlenging van de PAWW-deelname in gang kan worden gezet.

In de berichtgeving wijst SPAWW erop dat het verstandig is om de aanmelding voor deelname aan de verlenging voor 1 april 2022 te doen. Dit in verband met de tijd die vervolgens nodig is om de verzamel-cao’s samen te stellen en algemeen verbindend te laten verklaren. Vindt de aanmelding voor verlenging plaats na 1 april 2022, dan bestaat de kans dat de volgende PAWW-cao waarschijnlijk later ingaat dan 1 oktober 2022. In dat geval zijn de werknemers tijdelijk niet verzekerd. Omdat er dan geen cao geldt, kunnen ze geen gebruik maken van de PAWW-regeling als zij in de periode na 1 oktober 2022 werkloos worden tot aan de latere ingangsdatum van de nieuwe PAWW-cao. Het is dus zaak om het overleg tijdig te laten plaatsvinden.

De verzamel-cao’s voor de voortgezette PAWW-regeling zullen waarschijnlijk een looptijd hebben tot 1 oktober 2027. Als cao-partijen besluiten de PAWW-regeling niet te verlengen, dan moeten zij dat voor 1 januari 2022 melden. Alle reden dus om dit onderwerp op korte termijn te bespreken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden