Uitwisselbare functies

Het begrip ‘uitwisselbare functies’ speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de ontslaglijst in geval van een reorganisatie.

Wat zijn uitwisselbare functies?

Dat zijn functies die:
a. vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie, en
b. voor wat betreft het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn.
De factoren voor het vaststellen van de uitwisselbaarheid van functies, worden in onderlinge samenhang beoordeeld.

Met de AWVN-afspiegelingstool is accuraat en transparant vast te stellen welke werknemers voor ontslag voor te dragen bij een reorganisatie. Meer informatie

Als sprake is van uitwisselbaarheid, worden de functies gevoegd en ontstaat een categorie ‘uitwisselbare functies’. Uitwisselbaarheid is niet gebonden aan een afdeling of onderdeel: uitwisselbaarheid moet over de gehele bedrijfsvestiging worden bekeken. Bepalend is de functiebeschrijving, tenzij deze ontbreekt of sterk afwijkt van de feitelijke situatie. In dat geval wordt de wijze waarop in de praktijk de functie wordt uitgeoefend bij de toetsing betrokken.
De volgende factoren spelen een rol:
• functie-inhoud
• kennis en vaardigheden
• competenties
• omstandigheden waaronder wordt gewerkt
• niveau en beloning.

Nota bene
1. Bij het samenstellen van het personeelsbestand voor de afspiegeling tellen onder meer ook mee de arbeidsongeschikten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd indien deze niet van rechtswege zijn geëindigd per de peildatum.
2. Indien binnen een categorie uitwisselbare functies, een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt, zal hij toch op de ontslaglijst komen indien de arbeidsovereenkomst binnen 26 weken na de beslissing op de ontslagaanvraag van rechtswege zal eindigen. De werkgever moet aangeven dat deze arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
3. Door toepassing van het afspiegelingsbeginsel, kunnen ook werknemers op de ontslaglijst terechtkomen voor wie een opzegverbod geldt, bijvoorbeeld voor zieke werknemers. Zij kunnen dan niet voor ontslag worden voorgedragen. Er kan in dat geval geen opzegging plaatsvinden met toestemming van UWV, maar er kan wel beëindiging met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Beëindiging met wederzijds goedvinden ligt echter niet voor de hand bij arbeidsongeschikte werknemers (en werkneemsters die bevallingsverlof genieten), in verband met mogelijke risico’s voor een sociale-zekerheidsuitkering. In principe blijven arbeidsongeschikte werknemers dus in dienst. Als de arbeidsongeschiktheid is geëindigd, of na het bevallingsverlof, kan de werknemer wel voor ontslag worden voorgedragen.

Bron Sociale gevolgen van reorganisaties, AWVN, herziene versie 4/2020

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden