NOW-2 tool: snel de hoogte van de subsidie berekenen

Bereken met de NOW-2 tool van AWVN in een handomdraai de hoogte van het subsidiebedrag voor noodmaatregel NOW-2.

Aanvragen
Aanvragen voor subsidie in het kader van de Tweede tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2; regeling gepubliceerd in de Staatscourant van 25 juni 2020) zijn mogelijk vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Met de NOW-2 tool van AWVN kunt u zowel het voorschot berekenen als de verwachte uiteindelijke subsidie.


Nacalculatie

Deze zogenoemde nacalculatie kan voor u belangrijk zijn als u inschat dat de gemiddelde loonsom per maand in de subsidieperiode (juni t/m september) beduidend lager is dan de loonsom van maart.

Een samenvatting van de NOW-2 op hoofdlijnen vindt u op deze site: NOW-2: wat u moet weten voor u aanvraagt (3 juli 2020).

Ook berekent de NOW-2 tool wat de korting op de subsidie is als u ontslagaanvragen bij het UWV indient en wat daarnaast het effect is van de eventueel van toepassing zijn korting van 5% bij verplichte meldingen o.g.v. de Wet melding collectief ontslag (WMCO).
Deze laatste korting blijft achterweg als, na het doen van de melding, een akkoord is gesloten met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daaraan met de OR of PVT, over het aantal ontslagen. Of, als dit akkoord niet kon worden bereikt, partijen gezamenlijk de Stichting van de Arbeid hebben verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is.

Stappen
In de uitgebreide NOW-2 tool wordt als eerste stap het voorschot bepaald. In de tweede stap wordt dus op basis van uw verwachte loonsom in de subsidieperiode en de eventueel bijgestelde omzetdaling berekend of u een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt verwachten, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op basis van welke elementen de verwachte aanpassingen of kortingen op de voorlopige subsidie zijn gebaseerd (lagere loonsom, hogere of lagere omzetdaling of “boete”). De NOW-2 tool is dus zeer geschikt om regelmatig op basis van uw meest actuele gegevens een nieuwe inschatting te maken van de subsidie die u uiteindelijk kunt verwachten.

De procedure

 • 1e aanvraag subsidie vanaf 6 juli tot en met 31 augustus.
 • beslisperiode 13 weken: werkgever krijgt alvast een voorschot van 80% in ten hoogste 2 termijnen.
 • binnen 24 weken na 15 november 2020 (of na afloop van de omzetperiode als deze later eindigt) dient de werkgever een verzoek in om definitieve vaststelling van de subsidie (via speciaal formulier uwv). De termijn is 38 weken als de werkgever verplicht is een accountantsverklaring te overleggen bij de vaststelling van de subsidie.
 • binnen 52 weken na ontvangst van de definitieve aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld en vindt afrekening plaats.

Voorwaarden in het kort

 • de verwachte omzetdaling bedraagt ten minste 20% (afgerond naar boven op gehele procenten, dus 19% plus 1 euro is voldoende) gedurende een aaneengesloten periode van 4 kalendermaanden in de periode van 1 juni t/m 30 november 2020.
 • werkgever betaalt in beginsel het volledige salaris door.
 • als werkgever in het subsidietijdvak ontslagverzoeken voor werknemers heeft ingediend om bedrijfseconomische redenen wordt de subsidie verminderd met driemaal de gemaximeerde loonsom van de desbetreffende werknemers (boete) over de maand maart. De extra korting van 50% die de NOW-1 kende vervalt. Daarnaast is de korting niet viermaal de loonsom van maart maar slechts driemaal, dit ter voorkoming van ongewenste dubbeling met de korting vanwege de loonsomcorrectie.
 • werkgever is verplicht OR, personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening.
 • de werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door. Meer daarover wordt in juli bekend. AWVN kan u bij de inspanningsverplichting overigens ondersteunen door middel van Tiptrack.
 • als hoofdregel geldt dat over 2020, tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021, geen dividenden worden uitgekeerd of bonussen/winstdelingen aan de Raad van Bestuur, bestuur en direct van het concern wordt uitbetaald. Ook mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Aanvragen subsidie

 • een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020; via een aanvraagformulier dat op www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld.
 • subsidie wordt aangevraagd per loonheffingennummer.
 • de minister besluit uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de volledige (eerste) aanvraag tot subsidieverlening. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling de eerste termijn van het voorschot binnen enkele weken na ontvangst van de aanvraag te realiseren. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in ten hoogste termijnen.

Omzetbepaling

 • bedrijfsuitoefening is aangevangen voor 1 januari 2019:
  referentie omzet (4 maanden) = omzet 2019 / 3.
 • bedrijfsuitoefening is aangevangen na 1 januari 2019:
  referentie-omzet (4 maanden) = gemiddelde omzet vanaf 1e kalendermaand na aanvang bedrijfsuitoefening t/m 29 februari 2020, vermenigvuldigd met vier.
 • als de werkgever na 1 januari 2019 een economische eenheid heeft overgenomen:
  dan wordt de referentie-omzet berekend op basis van de gemiddelde omzet vanaf de eerste kalendermaand vanaf de overgang tot en met 29 februari 2020, vermenigvuldigd met vier.
 • als de werkgever in de periode van 2 januari 2019 t/m 2 februari 2020 een onderdeel of activiteit heeft afgestoten: dan is de referentieomzet gelijk aan de gemiddelde omzet vanaf de afstoting van het onderdeel of activiteit t/m 29 februari 2020, vermenigvuldigd met vier.
 • het betreft de omzet voor de gehele onderneming (concernniveau; dus op het hoogste aggregratieniveau).
 • afwijking per werkmaatschappij
  Evenals in de NOW-1 is het onder voorwaarden mogelijk om de omzet te baseren op het niveau van de werkmaatschappij. Een van de voorwaarden is dat u reeds voor de subsidieaanvraag een gedagtekende overeenkomst tot werkbehoud moet afsluiten met de vakbonden. Tevens is vereist dat de omzetdaling van het concern onder de drempel blijft van 20%.
 • voor de opgave van de verwachte omzet in de vier aaneengesloten kalendermaanden kan worden gekozen voor een ingangsdatum van 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Dit omdat er wellicht een na-ijl effect zit in de omzetdaling. De meetperiode van de omzet kan dus afwijken van het subsidietijdvak.
 • voor de omzet definitie is aangesloten bij de definitie in het jaarrekeningenrecht (netto-omzet).

Loonsom bij maandbetaling

 • startpunt in de tool is de SV loonsom van maart 2020. Bij vier weken betaling wordt de ingevulde loonsom in de tool verhoogd met 8,33 procent.
 • indien de loonsom van maart 2020 niet bekend is, moet worden uitgegaan van de loonsom van november 2019.

Correcties op de loonsom maart ter bepaling factor B

 • indien tussentijds vakantiebijslag in maart is uitbetaald (terwijl de vakantiebijslag door de werkgever normaliter wordt gereserveerd) dient de opgegeven loonsom verminderd te worden met de uitbetaalde vakantiebijslag. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als vakantiebijslag in de eindafrekening bij ontslag is uitbetaald (in rekentool opgenomen).
 • indien de vakantiebijslag niet door de werkgever wordt gereserveerd (maar periodiek wordt uitbetaald, zoals bij een all-in loon), dan wordt de opgegeven loonsom vermenigvuldigd met 0,926 (100/108) (in rekentool opgenomen).
 • tot slot: maximering van het loon op 2 keer het maximum premieloon per maand (€ 9.538 per werknemer) na toepassing eerdergenoemde correcties (in rekentool opgenomen)

Uitfiltering 13e maand
de loonsom wordt verminderd met een extra periode salaris dat naast het reguliere loon en vakantiebijslag wordt uitbetaald in het tijdvak, bedoeld in het tweede, derde of vierde lid van artikel 8. Onder extra periode salaris wordt verstaan extra loon dat naast het reguliere loon en vakantiebijslag wordt uitbetaald naar aanleiding van afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, en dat niet afhankelijk is van bedrijfsresultaten of kwalitatieve of kwantitatieve prestaties van de werknemer.

Loonsom bij 4 weken betaling

 • startpunt in de tool is het SV loonsom van alle werknemers in het derde aangiftetijdvak van 2020.
 • indien de loonsom het derde aangiftetijdvak van 2020 niet bekend is, moet worden uitgegaan van de loonsom in het 12e aangiftetijdvak van 2019.
 • In de tool wordt bij 4 weken betaling de loonsom verhoogd met 8,33 procent.

Eindafrekening subsidie

Als de loonsom in de periode juni t/m september (factor C) lager is dan 4 maal de factor B wordt de subsidie verlaagd met het volledige loonverschil (1,4*0,9). Het is dus niet zo dat bij een lagere loonsom de subsidie naar rato wordt verlaagd.

 • als werkgever in het subsidietijdvak ontslagverzoeken heeft ingediend wordt de subsidie verlaagd met D x 3 x 1,4 x 0,9.
 • de loonsom zoals hier bedoeld is de loonsom omgerekend op maandbasis en na correctie voor de vakantiebijslag e.d., alsmede de maximering op € 9.538.
 • bij collectief ontslag in het subsidietijdvak kan de subsidie worden verlaagd met 5%.
 • er kan niet meer subsidie worden teruggevorderd dan is ontvangen
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden